Chapter 16ט״ז
1 א

[טז] דבר מצוה שעושהו מפני הספק חל עליו קדושת הש"י בוודאי כיון שצריך לעשותו מפני הספק דוגמת יו"ט שני. וע' שבת כ"ג א' דמברכין אשר קדשנו במצותיו אספק חוץ מדמאי דרוב ע"ה כו' [יעמ"ש בזה להלכה בחי']. דוגמת מ"ש בתשו' הר"ן הובא ב"י יו"ד סי' רכ"ח דכיון שמספק צריך חשוב כוודאי [יעמ"ש בזה בחי']. וכ"מ לשון הגמ' ברכות ב' ב' משעה שקידש היום בע"ש ע"ש ברש"י דהיינו בה"ש וקרוי קדש היום בקדושת שבת. [ועל שעת בה"ש י"ל גם אשבת ישראל דקדשינהו לשבת אף דקביעא וקיימא חומרא דספק הוא מישראל] דכל שבנ"י מחמירים ע"ע לעשותו מצוה נעשה מצוה ויש בו קדושה: