Tzaverei Shalal
Haftarah of Bereshit 1 הפטרת בראשית א׳
1 א

אני ה' קראתיך בצדק וכו' אפשר במ"ש ברבה פ' ואתחנן על פסוק נוראות בצדק תעננו שדרשוהו על התשובה שנקראת צדק ע"ש והני קראי הם המדברים על המשיח כמו שפירשו המפרשים ועליו אמר לעיל הן עבדי אתמוך בו בחירי רצתה נפשי וכו' וכי תימא מאחר שאני חשוב בעיניך כל כך למתי יהיה ההו"ד הזה לגאול ישראל. לז"א אני ה' קראתיך בצדק כלומר הכל תלוי בתשובה הנקראת צדק וכשישראל ישובו עוד אני ה' מדת רחמים קראתיך כי כשיתחילו לשוב אני אפתח כמה פתחים כמשז"ל. וכשיהיה התחלת תשובה ואחזק בידך וכו'. ואמר לפקוח עינים עורות וכו' כי הן בעון כל עצמו של היצר הרע שהוא מסמא את העינים ונוטל מאור עיניו של אדם כי עינו ראה בשל אחרים כמה מיתות משונות כמה חלאים ולא נראה בדור מי שלא מת רק רע כל היום מיסורין ומיתות וכיוצא ואינו נותן לב כי כמוהו כמוהם וסוף אדם למות וכיוצא מדברים נגלים אמיתיים אין בם ספק והיצה"ר מעלים עיניו שאינו רואה וכשיבא משיח צדקנו יהיה פוקח עורים להאיר עיני כל ישראל שעיניהם ישיתו לדברים הנראים וז"ש לפקוח עינים עורות. להוציא ממסגר אסיר הם ישראל בגלות המר. מבית כלא יושבי חשד רמז לעשרת השבטים ובני משה שהם כלואים שלא נודע מהם כי גבול יש להם בל יעבורון ולא נודע מקומם איה. ודומה כי הם יושבי חשך ארץ לא עבר בה איש ממנו. ואחר זמן רב ראיתי להרב ס' כלי יקר פ' וישלח ע"פ ויאבק איש עמו שכתב שנקרא ס"מ שהוא מסמא עיני האדם והאריך בזה עש"ב: