Yoreh Deah, Siman 222 יורה דעה, רכ״ב
1 א

מי שחתנו מודר הנאה ממנו ורוצה ליתן מעות לבתו צריך שיאמר לה הרי המעות הללו נתונים לך ע"מ שאין לבעליך רשות בהם אלא שאת תהא אוכלת או לובשת בהן אבל אם לא אמר כן הבעל זכה בפירותיהם ואסור אפי' אומר לה ע"מ שאין לבעליך רשות בהם ומה שתרצי תעשי בהם כיון שאינו מפרש בפירוש לצורך מה נותנה לה והרמב"ם כתב דמהני אם א"ל ע"מ שאין לבעליך רשות בה ומה שתרצי תעשי בהם וא"א הרא"ש ז"ל כתב כסברא הראשונה: