Orach Chaim, Siman 222 אורח חיים, רכ״ב
1 א

על שמועות שהן טובות לו ולאחרים מברך הטוב והמטיב ועל שמועות רעות הוא אומר בא"י אמ"ה דיין האמת וחייב אדם לברך על הרעה בדעת שלימה ונפש חפצה כדרך שמברך בשמחה על הטובה כי הרעה לעובדי השם הוא טובתם ושמחתם כיון שמקבל מאהבה מה שגזר עליו השם נמצא שבקבלת רעה זו הוא עובד השם שהיא שמחה לו: מברך על הטובה הטוב והמטיב אע"פ שירא שמא יבא לו רעה ממנה כגון שמצא מציאה אע"פ שירא שמא ישמע למלך ויקח כל אשר לו ועל הרעה ברוך דיין האמת אע"פ שיבא לו טובה ממנה כגון שבא שטף על שדהו אע"פ שכשיעבור השטף היא טובה לו שהשקה שדהו מ"מ עתה רעה היא לו: