Treatise on Logic
Introduction הקדמה
1 א

אמר רבינו משה בן כבוד הרב רבינו מימון, זכר צדיק לברכה:

2 ב

שאל שר אחד מבעלי החכמות התורתיות ומאנשי הצחות והמליצה בלשון הערב1הלשון הערבית, לאיש עין2המעין, במלאכת3בתורה, ההגיון, שיבאר לו ענייני השמות הנזכרים הרבה במלאכת ההגיון, ויבאר לו הסכמת אנשי המלאכה4חכמי ההגיון, לפי מה שהסכימו עליו, ושיכון בהם לשון קצרה מן המילות ולא ירבה לכפול העניינים, כדי שלא יארכו הדברים, כי אין כוונתו לגדל כבודו ללמוד המלאכה הזאת למה שסופר לו ממנה, כי ההקדמות המונחות למי שירצה ללמוד המלאכה הזאת רבות, אבל הייתה כוונתו ידיעת הסכמתם ברוב השאלותם5שהשאילו תיבות לשימוש בתור מונחים בחכמת ההיגיון, לא זולתה6לא יותר..

3 ג

ועתה אתחיל בזכרון מה שתכסוף, ואומר.