6ו׳
1 א

הכותב צריך לעשות שיעור בפתיחה של (במדבר י׳:ל״ה) ויהי בנסוע הארון מלמעלה ומלמטה שהוא ספר בפני עצמו וי"א שמקומו בנסיעת דגלים:

2 ב

(הכותב צריך לעשות שיעור בפתיחה של ויהי העם כמתאוננים מלמעלה ומלמטה שהוא ספר בפני עצמו וי"א שמקומו בנסיעת דגלים):

3 ג

עשר נקודות בתורה (בראשית ט״ז:ה׳) ישפוט ה׳ ביני וביניך יו"ד שביניך נקוד (שם יח) ויאמרו אליו אי"ו נקוד (שם יט) ולא ידע בשכבה ובקומה וי"ו נקוד שבקומה (שם לג) ויפול על צוארו וישקהו כולו נקוד (שם לז) וילכו אחיו לרעות את צאן אביהם את נקוד (במדבר ג׳:ל״ט) אשר פקד משה ואהרן אהרן נקוד (שם ט) או בדרך רחוקה ה"י נקוד (שם כא) ונשים עד נפח אשר רי"ש נקוד (שם כט) ועשרון עשרון שבחג בי"ט הראשון וי"ו שבעשרון השני נקוד (דברים כ״ט:כ״ח) הנסתרות [לה׳ אלהינו] והנגלות לנו ולבנינו עד עולם עיין שבעד נקוד:

4 ד

א"ר שמעון בן לקיש שלשה ספרים נמצאו בעזרה ספר מעונה ספר זאטוטי ספר היא באחד מצאו כתוב מעון ובשנים כתוב מעונה אלהי קדם (שם לג) וקיימו שנים ובטלו אחד באחד מצאו כתוב וישלח אל זאטוטי בני ישראל ובשנים מצאו כתוב וישלח את נערי בני ישראל (שמות כ״ד:ה׳) וקיימו שנים ובטלו א׳ באחד כתוב אחד עשר הוא ובשנים מצאו כתוב אחד עשר היא וקיימו שנים ובטלו אחד:

5 ה

שלשה לא כותבים בלמ"ד אל"ף וקוראים בלמ"ד וי"ו ואלו הן אשר לא כרעים ממעל לרגליו (ויקרא י״א:כ״א) אשר לא חומה (שם כה) אשר לא (יגיד) [יעדה] (שמות כא):

6 ו

ואלו הן של נביאים ושל כתובים תרבו חושי אמר (לו) הרבית צרתם יקטלני אחריש כצפור מרעהו זרובבל יצרו דעו יאסף שם ודברו:

7 ז

ענאל יניאל ובגרעון אלישמע השוטר:

8 ח

אלו קוראין ולא כותבין בני. פרת. איש. בן. בניו. צבאות. באים. (לא) [לה]. אלי. אלי:

9 ט

וחילוף כתובים ולא קוראים אמנון. באשר. במקום. גואל. ידרך. חמש: