Tractate Derekh Eretz Zuta
1א׳
1 א

דרכן של תלמידי חכמים עניו ושפל רוח זריז ממולא עלוב ואהוב לכל אדם. שפל לאנשי ביתו ירא חטא ודורש את האדם לפי מעשיו. ואומר כל מה שיש בעוה״ז אין לי חפץ בהם [לפי שאין העוה״ז שלי] יושב ומשנה ומטנף כסותו לפני רגלי תלמידי חכמים. ואין איש רואה בו דבר רע. שואל כענין ומשיב כהלכה.

2 ב

הי' כנוד בקוע שנתפתח להכניס הרוח וכערוגה עמוקה שמחזקת את מימיה. וכקנקנה זפותה שמשמרת את יינה. כספוג שהוא סופג את הכל. אל תהיה כפתח גדול שמכניס את הרוח ולא כפתח קטן שמנבל את היקרים. היה כאסקופה התחתונה שהכל דשין בה וכיתד הנמוכה שהכל תולין בה:

3 ג

אם לקית בממונך זכור איוב שלקה בממונו ובגופו. אם לקית בגופך. זכור דתן ואבירם שירדו חיים שאולה.

4 ד

אל תכשל בעיניך שאין מכשול אלא בעינים.

5 ה

אל תבוש מן השנים שמא תאכל יותר מדאי.

6 ו

[ס״א ואל תמשוך מן המצות ואל תמשוך למינות] אל תדרוש מן הצדוקים שמא תמשך לגיהנם.

7 ז

אם אומרים עליך אחרים דבר רע אל תענם. גדול יהיה בעיניך כקטן. אם אמרת על אחרים דבר רע קטן יהיה בעיניך כגדול עד שתלך ותפייס עליו:

8 ח

אל יהי פקדונך ופרקך רע שאין שבחה של תורה

9 ט

הוי אוהב את התורה ומכבדה. (אלא יהי טוב שכן שבחה של תורה). הוי אוהב את הבריות ומכבדן.

10 י

העבר רצונך מפני רצון חבירך שכן עשתה רחל ללאה ודוד לשאול: העבר רצונך ורצון חבירך מפני רצון שמים שכן מצינו ביעקב שלא נשק ליוסף.

11 יא

הוי אוהב את השמא ושנא את הכמה. רבי חדקא היה אומרה בלשון אחרת הוי אוהב את השמא ושנא את הכמה בכך:

12 יב

הרחק מן המביא לידי עבירה ומן הכיעור ומן הדומה לכיעור שמא יחשדוך אחרים בעבירה.

13 יג

אל תלשין את חבירך. שכל המלשין את חבירו אין לו רפואה.

14 יד

אל תאכל לחם עם כהן עם הארץ שמא תחלל קדשי קדשים.

15 טו

הרחק מן התרעומת שמא תתרעם על אחרים ותוסיף לחטוא:

16 טז

ז׳ אבות כרותי ברית. אלו הן אברהם. ויצחק. ויעקב. משה. ואהרן. ופינחס. ודוד. באברהם כתיב (בראשית ט״ו:י״ח) ביום ההוא כרת ה׳ את אברם ברית לאמר. ביצחק כתיב (שם יז) ואת בריתי אקים את יצחק. ביעקב כתיב (ויקרא כ״ו:מ״ב) וזכרתי את בריתי יעקב. במשה כתיב (שמות ל״ד:כ״ז) כי ע״פ הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת (בני) ישראל. באהרן כתיב (במדבר י״ח:י״ט) ברית מלח עולם הוא לפני ה׳. בפינחס כתיב (שם כה) והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם. בדוד כתיב (תהלים פט) כרתי ברית לבחירי נשבעתי לדוד עבדי:

17 יז

ז׳ אבות שכנו בכבוד עולם ולא שלטה בהן רמה ותולעה ואלו הן. אברהם ויצחק ויעקב ומשה ואהרן ועמרם אביהם. וי״א אף דוד שנאמר (שם טז) לכן שמח לבי ויגל כבודי אף בשרי ישכון לבטח:

18 יח

ט׳ נכנסו בחייהם בג״ע. ואלו הן חנוך בן ירד ואליהו ומשיח ואליעזר עבד אברהם וחירם מלך צור ועבד מלך הכושי ויעבץ בנו של רבי יהודה הנשיא ובתיה בת פרעה וסרח בת אשר ויש אומרים אף ר׳ יהושע בן לוי: