Tosefta Sukkah
1א׳
1 א

סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה ורבי יהודה מכשיר אמר רבי יהודה מעשה [בסוכת הילני בלוד שהיתה גבוהה יתר] מעשרים אמה והיו זקנים נכנסין ויוצאין [אצלה] ולא [אמר אחד מהן דבר אמרו לו מפני שהיא אשה ואין אשה חייבת בסוכה] אמר להם והלא שבעה בנים [תלמידי חכמים היו לה וכולן שרויין בתוכה].

A sukkah which is more than twenty amot high is invalid; R. Yehudah, considers it kosher. R. Yehudah said, It once happened that the sukkah of Helen (in Lod) was higher than twenty amot, and the elders were going in and out of it, and no one said anything to her. [The sages] said to him, It was because she was a woman, and a woman is not obligated [to dwell] in a sukkah. He said to them, And did she not have seven sons who were scholars, and all were sleeping in the sukkah?

2 ב

[סוכה] שחמתה מרובה מצלתה פסולה בד"א מלמעלה אבל מן הצדדין אפילו כולה מלאה חמה כשרה סיכך על גבי מטה ועל גבי אילן שהן גבוהים י' טפחים אם היתה צלתה מרובה מחמתה כשרה ואם לאו פסולה [סוכת הרועים סוכת הקייצין וסוכה גזולה פסולה].

A sukkah where the sunshine is more than the shade is not valid. This applies only from above; but from the sides, even if they were wholly exposed to the sun, it is kosher. If one puts [schach] covering over the sides of a bed or the sides of a tree which are ten handbreadths high, if the part exposed to the sun be greater than that of the shade, it is kosher; but if not, it is invalid. The sukkah of shepherds, the sukkah of fruit-pickers, and a stolen sukkah, are invalid.

3 ג

סיככה בחבלים ובפקיעי עמיר [כשרה] סיככה בהוצני פשתן כשרה באניצי פשתן פסולה [בקוצים ובדוקרנים] אע"פ שדבקן זה בזה [כשרה סיככה בשבולין אם היה הקש מרובה על הדגן כשרה ואם לאו פסולה ר"י בר' יהודה אומר] סככה בבלאי כלים [כשרה].

If one puts a [schach] covering of ropes, or with bundles of sheaves, it is kosher; a covering of flax in its natural state is kosher; a covering of soaked flax is invalid, with reeds and with forked reeds, even if they are stuck together, it is kosher. A covering of ears of grain, if the husk is more than the grain, it is kosher; if not, it is invalid. R. Yosi bar R. Yehudah says: A covering of torn pieces of garments, it is kosher.

4 ד

[מסככין בנסרים דברי רבי יהודה וחכמים אוסרין עד שיהא בינו לחבירו כמלואו אמר רבי יהודה מעשה בשעת סכנה שהיינו זוקפין סולמות ומסככין על גביהן נסרים וישנים תחתיהן אמרו לו] אין שעת הסכנה ראיה [אבל הכל מודים שאם יש בנסר ארבעה טפחים שיהא בינו לבין חבירו כמלואו. תלה בה אגוזים אפרסקאות ורמונים וגלוסקאות פרכילי ענבים ועטרות של שבלים כשרה לא יאכל מהן אפילו ביו"ט האחרון של חג ואם התנה עליהן שיאכל מהן בחג מותר].

They can be covered with planed boards, these are the words of R. Yehudah; the sages say: they are prohibited unless there is sufficient space between them. R. Yehudah says: It once happened that at the time of [religious] danger they set up ladders, covered them with boards, and slept under them. They said to him: A time of danger is no proof [for a normal case]. But all agree that even if the boards be four handbreadths wide there must be between them sufficient space. One who hangs on it (Persian) nuts, pomegranates, olives, or bunches of grapes, or wreathes of grain, it is kosher. One may not eat from them except on the last day of the festival. If he made a condition on them that he would eat from them on the festival, it is permitted.

5 ה

חצר גדולה שמוקפת עמודין הרי עמודין כדפנות עושה אדם [את חברו] דופן כדי שיאכל [ושישתה] ושיישן ולא עוד אלא שאדם זוקף את המטה ופורס עליה סדין כדי שלא תכנס [חמה] לא על האוכלים ולא על המת מודים חכמים לר"א שאין עושין [אהלים] בתחלה ביו"ט ואצ"ל בשבת [על מה נחלקו על המוסיפין] שר"א אומר אין מוסיפין ביו"ט ואצ"ל בשבת וחכ"א מוסיפין בשבת ואצ"ל ביו"ט. מעשה בר"א [שהיה מיסב בסוכתו] של יוחנן [בן אלעזר בקיסריו] והגיעה חמה אמר לו מהו [לפרוס] עליה סדין אמר לו אין לך כל שבט ושבט שלא העמיד [נביא] הגיעה חמה לחצי [סוכה] אמר לו מהו [לפרוס] עליה סדין אמר לו אין לך כל שבט ושבט [שלא העמיד שופט] שבט יהודה ובנימין העמידו מלכים על פי נביאים הגיע חמה [לרגליו של ר"א נטל את הסדין ופרסו ע"ג סוכה והפשיל את רגליו ר"א והלך לו].

If a large courtyard is encircled by pillars, the pillars are considered like sides. A man can even make his friend a side in order to eat and drink. Not only that, but he can set up his bed there, and spread over it a sheet so that the sun should not fall on those who are eating nor on the dead. The sages agree to R. Eliezer that tents may not be started to be made on the festival, and of course [the same] on the Sabbath. How do they differ? Only with reference to adding [to a tent], for R. Eliezer says, One may not add on the festival, and of course [the same] on the Sabbath; whereas the sages say, One may add on the Sabbath, and of course [the same] on the festival. It once happened to R. Eliezer that he was dining in the sukkah of R. Yochanan b. Elazar in Cesarea when the sun approached. He said to him,What [is the law] regarding spreading a sheet over [the sukkah]? He said, There is not a tribe in Israel which has not given rise to a judge. 1 The sun reached to half the booth. [R. Elieser repeated his question.] He answered, There is not a tribe which has appointed a judge [and we therefore must defer to them]; the tribes of Yehudah and Binyamin appointed kings by word of prophets. The sun reached the feet of R. Eliezer, he took a sheet and spread it over the sukkah. R. Eliezer bundled up his garments, and went out.

6 ו

[העושה סוכתו כמין צריף או שסמכה אל הכותל] מודה ר"א שאם [יש בגבהן טפח או שהיתה גבוהה מן הארץ] טפח שהיא כשרה.

One who makes his sukkah in the shape of a cone, or leans it against a wall, it is not valid. But R. Eliezer agrees that if it be placed on a roof with a space of a handbreadth s width, or if it be higher than the ground by a handbreadth, it is kosher.

7 ז

מחצלת של [חשיפה] ושל גמי גדולה מסככין בה קטנה אין מסככין בה של קנים ושל חלף גדולה מסככין בה ארוכה אין מסככין בה ר' ישמעאל ברבי יוסי אמר [משם אמו אף ארוכה] מסככין בה וכן היה ר' דוסא אומר כדבריו.

Matting made of shavings or of large reed-grass can be used as a covering, but if it is small they cannot cover with it. Reed mats or rush mats, if large, may be used as a covering, but not they are woven toegther. But R. Yishmael b. R. Yosi said in the name of his father that even if woven together they may be used; and so R. Dosa says, following his opinion.

8 ח

סיכך על גבי עגלה שהיא גבוהה עשרה רבי יוסי ברבי יהודה אומר משום רבי יוסי הישן תחת העגלה כישן תחת המטה.

One who puts a [schach] covering over a wagon that is higher than 10: Rabbi Yosi b. Rabbi Yehudah says in the name of Rabbi Yosi, One who sleeps under [that] wagon is like one who sleeps under the bed.

9 ט

העמיד ארבע קורות וסיכך על גביהן רבי יעקב אומר רואין אותן [שאם יחקקו ויש בהן טפח על טפח על רום טפח כשרה ואם לאו פסולה] וחכ"א שתים כהלכתן שלישית אפילו טפח ר"ש אומר [שלישית] כהלכתן ורביעית אפילו טפח רשב"א אמר משום רבי מאיר שתים בידי אדם ואחת באילן כשרה ועולין לה ביו"ט.

One who puts up four beams, and covers them over [with schach], R. Yaakov says, They should be seen whether, were they divided, each post would reach a span on each side; if so, it is kosher; if not, it is invalid. And the sages say: Two legal walls; and the third wall [need only be] one handbreadth. R. Shimon says: Three legal [walls], and a fourth [need only be] one handbreadth. R. Shimon b. Elazar says in the name of R. Meir: If two are man-made and one by a tree, the sukkah is kosher and they may enter it on the festival.