5ה׳
1 א

גירי וחרורי ממזרי ונתיני שתוקי ואסופי וכל האסורין לבא בקהל מותרים לבא זה בזה דברי ר"מ ר' יהודה אומר ד' קהלות הן קהל כהנים קהל לוים קהל ישראל קהל גרים והשאר מותרים לבא זה בזה וחכ"א שלש קהלות הן קהל כהנים קהל לוים קהל ישראל ר' אליעזר אומר כל האסורין בקהל ודאן בודאן מותר ודאן בספקן ספיקן בודאן וספיקן בספיקן אסור.

Converts, freedmen, mamzerim (bastards), netinim (descendants of temple slaves), shetukim (orphan with no father), asufim (orphan with neither known parent; see Mishnah Kiddushin 4:1), and any [class of people] that are forbidden from marrying into the congregation are permitted to marry each other—words of Rabbi Meir. Rabbi Yehudah says: There are 4 congregations [that are all permitted to marry each other]—kohanim, levi'im, yisrael, converts, and anyone else [not in any of those 4 congregations] is allowed to marry each other. But Hakhamim say: There are 3 congregations—kohanim, levi'im, yisrael. Rabbi Eliezer says: Anyone who is forbidden to marry into the congregation—two people who each have certain status are permitted [to marry each other]; one person with certain status with one person with doubtful status, doubtful with certain and doubtful with doubtful are forbidden [to marry each other].

2 ב

אלו הן הספיקות שתוקי ואסופי וכותי וכן היה ר' אליעזר אומר ממזר לא ישא את [הממזרת וכותי] לא ישא את [הכותית] וכן שתוקי ואסופי כיוצא בהן.

(These are those who are doubtful: shetuki, asufi and kuti.)(—missing in Ehrfurt manuscript, supplied from Mishnah Kiddushin 4:3). And so also Rabbi Elazar (sic! based on Ehrfurt) used to say: A mamzer can't marry a kutit, a kuti can't marry a mamzeret, and a kuti can't marry a kuti—so too with shetuki, asufi etc.

3 ג

גר ועבד משוחרר [מותר] בממזרת והולד ממזר דברי ר' יוסי ר' יהודה אומר גר לא ישא [את הממזרת] גר ועבד משוחרר וחלל מותרין בכהנת איזו היא עיסה כל שאין בה לא [משם נתינה] ולא [משם] ממזרת ולא [משם] עבדי מלכים אמר רבי מאיר שמעתי כל שאין בה אחד מכל אלו כשרה לכהונה רשב"א אומר [משם] רבי מאיר וכן היה רבי שמעון בן מנסיא אומר כדבריו מפני מה אמרו עיסה פסולה לכהונה מפני שספק חללים שנטמעו בה מכירין ישראל נתינין וממזרין שביניהן ואין מכירין חללים שביניהן.

A male convert and freed slave are permitted [to marry] a mamzeret and the child is a mamzer—words of Rabbi Yoseh. Rabbi Yehudah says: A male convert can't marry a female convert. A male convert, freed slave and disqualified priest are permitted [to marry] a female priest. Which is [a person whose lineage is mixed like] dough (isah, see Mishnah Eduyot 8:3)? Anyone [with mixed lineage but] who doesn't have [any suspicion of having ancestors with] netinut, mamzerut or kings' slaves. Said Rabbi Meir: Anyone who doesn't have netinut, mamzerut or kings' slaves [in their heritage]—they can marry [the person] into the priesthood. Rabbi Shimon ben Lazar says in the name of Rabbi Meir, and so too Rabbi Shimon ben Menasya used to say the same: Why did they say that an isah is unfit [to marry] into the priesthood? Because of the possibility of disqualified priests [in his lineage] that they would become impure through—Jews know the netinim and mamzerim among them, but they don't know the disqualified priests among them.

4 ד

בת חלל זכר פסולה מן הכהונה לעולם רבי יהודה אומר בת גר זכר כבת חלל זכר ופסולה מן הכהונה עיסה פסולה [לכהונה] נשאת לישראל בתה כשרה לכהונה גיורת וחללה פסולה לכהונה נשאת לישראל בתה כשרה לכהונה שבויה פסולה לכהונה נשאת לישראל בתה כשרה לכהונה שפחה פסולה לכהונה נשאת לישראל בתה כשרה לכהונה נמצאו ישראל מקוה לכהנים ושפחה מקוה לכל הפסולין.

A daughter of a male disqualified priest (halal) is disqualified from [marrying into] the priesthood forever. Rabbi (sic!, based on Ehrfurt manuscript) says: A daughter of a male convert is like the daughter of a male halal and disqualified from the priesthood. An isah is disqualified from the priesthood (see previous halakhah); if she [the isah] got married to a Yisrael, her daughter is fit [to marry into] the priesthood. A captive woman is disqualified from the priesthood; if she got married to a Yisrael, her daughter is fit for the priesthood. A freed handmaid is disqualified from the priesthood; if she is married to a Yisrael, her daughter is fit for the priesthood. It turns out that Yisrael is a mikveh for priests [since the daughter of a pesulah with a male Yisrael is no longer pesulah] and a handmaid is a mikveh for all disqualifications.

5 ה

נתינין וממזרין טהורין לעתיד לבא דברי ר' יוסי ר"מ אומר אין טהורין אמר לו ר' יוסי והלא כבר נאמר (יחזקאל ל״ו:כ״ה) וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם אמר לו ר"מ (שם) מכל טומאותיכם ומכל גלוליכם א"ר יוסי מה ת"ל אטהר אתכם אפילו מן הנתינות ומן הממזרות.

Netinim and mamzerim will be pure in the future to come—words of Rabbi Yoseh. Rabbi Meir says: They will not be pure. Rabbi Yoseh said to him: But doesn't it say "I will sprinkle upon you purifying waters and you will be made pure" (Yehezkel 36:25)? Rabbi Meir said to him: "From all your impurities and all of your abominations" (Yehezkel 36:25) [but not from your genealogical blemishes]. Rabi Yoseh said to him: What does the verse mean when it says "I will purify you"? [This seems extraneous and is thus able to teach about an additional impurity, that of genealogy, that God will purify us from:] even from netinim nd mamzerim.

6 ו

מצרי שנשא מצרית אדומי שנשא אדומית ראשון ושני אסור ושלישי מותר א"ר יהודה בנימין גר מצרי היה לי חבר מתלמידי ר' עקיבה ואמר אני גר מצרי ונשאתי [אני] אשה גיורת מצרית והריני הולך להשיא אשה לבני בת גיורת מצרי כדי [שיהא] בן בני כשר לבא בקהל שנא' (דברים כ״ג:ט׳) דור שלישי יבא להם בקהל ה' אמר לו ר"ע בנימין טעית הלכה משעלה סנחריב ובלבל את כל האומות לא עמונים [ומואבים] במקומן [ולא מצרי ואדומי במקומן] אלא עמוני נושא מצרית ומצרי נושא עמונית ואחד מכל אלו נושא אחת מכל משפחות האדמה ואחד מכל משפחות האדמה נושא אחת מכל אלו הכל הולך אחר הולד.

A male Egyptian [convert] that marries a female Egyptian [convert], [or] a male Edomite [convert] that marries a female Edomite [convert]—the first and second generation is forbidden [from marrying into the congregation; see Devarim 23:9]; but the third is permitted. Said Rabbi Yehudah: Minyamin (sic! name in Ehrfurt manuscript) the Egyptian convert was havruta with one of the students of Rabbi Akiva. He said: "I am an Egyptian convert and I married an Egyptian convert. Behold I will go marry off my son to an Egyptian convert woman in order that my grandson should be fit to marry into the congregation, in order to fulfil what it says: "The third generation let them enter the congregation of God" (Devarim 23:9)." Rabbi Akiva said to him: "Minyamin you have erred in halakhah—Sanacherib, king of Assyria, came already and mixed up all of the nations; Ammonites and Moabites are not in their place, neither are Egyptians or Edomites in their place. Rather, a male Ammonite can marry a female Egyptian, a male Egyptian can marry a female Ammonite, and any one of these can marry anyone from any of the families of the earth, and any one of the families of the earth can marry any of these. It all depends on the child [whether he is able to marry into the community or not, since any of these people if they converted would be kosher Jews]."

7 ז

לויה וישראלית מוסיפין עליהם עוד אחת הרי שתים עשרה בדק את האם אין צריך לבדוק את הבנים בדק את הבנים א"צ לבדוק את האם בדק את הגדולים אין צריך לבדוק את הקטנים בדק את הקטנים אין צריך לבדוק את הגדולים בד"א באשה אחת אבל בשתי נשים בדק את האם צריך לבדוק את הבנים את הבנים צריך לבדוק את האם בדק את הגדולים צריך לבדוק את הקטנים את הקטנים צריך לבדוק את הגדולים.

A female Levite or female Yisrael—[one who seeks to marry them should] add upon them an additional one [generation on both sides that he should investigate to understand their lineage, 1 more than for a female Kohen], which is 12 [people to investigate]. (The following translated from the Ehrfurt manuscript:) If he investigated the mother, he does not need to investigate the children. If he investigated the adults, he does not need to investigate the minors. When does this apply? When [investigating a family that has] one wife. But when [the family has] 2 wives—if he investigated the mother, he needs to investigate the children; and if he investigated the adults, he needs to investigate the minors [because they might be born from different women].

8 ח

האומר בני זה ממזר אין נאמן בני זה בן גרושה או בן חלוצה על הקטן נאמן על הגדול אין נאמן דברי ר' יהודה וחכ"א אפילו שניהם אומרים על העובר שבמעיה ממזר אין נאמנים.

(Translated from Ehrfurt manuscript:) A man who said: "My son is a mamzer", "My son is the son of a divorcee" or "the son of a halutzah (a woman whose levirate bond was broken with halitzah)", if [he said this] about a minor—he is believed; but about a major—he is not believed—words of Rabbi Yose. But Hakhamim say: Even if both of them (the man and woman) say that the foetus in her womb is a mamzer—they is not believed.

9 ט

מי שיצא הוא ואשתו למדינת הים ובא הוא ואשתו ובניו ואמר אשה שיצתה עמי למדה"י הרי היא זו ואלו בניה אין צריך להביא ראיה לא על האשה ולא על הבנים מתה ואלו בניה [מביא] ראיה על הבנים ואין צריך להביא ראיה על האשה נאמנת אשה שתאמר אלו בני אשה שנשאתי במדה"י הרי היא זו ואלו בניה צריך להביא ראיה על האשה ואין צריך להביא ראיה על הבנים ומביא ראיה על הגדולים ואינו מביא ראיה על הקטנים.

A man who went with his wife to the land beyond the sea, and he, his wife and his children came back, and he said: "The wife that went with me to the land beyond the sea—this is her and these are her children"—he needs to bring evidence neither about her nor about the children [to prove that they are his and hers]. "[The wife that went with me...] died, but here are her children"—he needs to bring evidence about the children but doesn't need to bring evidence about the wife. A woman/wife is believed when she says, "These are my children". (The following translated from the Ehrfurt manuscript:) A man is believed when he says: "The wife that I married in the land beyond the sea—this is her and these are her children"—he needs to bring evidence neither about the wife, nor about the children. "[I married a wife there but] she died, and these are her children"—he needs to bring evidence on both the wife and the children. A woman is believed when he says "These are my children."

10 י

מתיחדת אשה אחת עם שני אנשים אפילו שניהם כותים אפילו שניהם עבדים אפילו א' כותי וא' עבד חוץ מן הקטן שאינה בושה לשמש כנגדו אחותו [חמותו] ושאר כל עריות שבתורה לא יתיחד עמהן אלא ע"פ שנים אבל היא לא תתיחד אפילו עם מאה עובדי כוכבים ר' אלעזר אומר אף מי שיש לו אשה ובנים ואין שרוין אצלו לא ילמד סופרים ר' יהודה אומר רווק לא ירעה בהמה דקה ולא ישנו שני רווקים בטלית אחת וחכמים מתירין אמרו לו לא נחשדו ישראל על כך.

(Translated from Ehrfurt manuscript:) One wife can be secluded with 2 men, even if both of them are kuti'im, even if both of them are slaves, even if one of them is a kuti and one of them is a slave, even if one of them is a minor, except for a minor with regard to whom he [the adult man] has no shame to have sex in his [the minor's] presence. But she should not be secluded with any Gentiles, even 100 [of them]. His sister, his mother-in-law and any other person with whom sex would be forbidden—he should not be secluded with them except on the basis of two [witnesses]. Rabbi Elazar says: A man who has a wife and children but doesn't live with them shouldn't teach children [Scripture]. Rabbi Yehudah says: A single man shouldn't shepherd small cattle, and two single men shouldn't sleep in one cloak. They said: Yisrael is not suspected of such [bestiality].

11 יא

היה ר' מאיר אומר יש איש ואשה שמולידין חמש אומות כיצד עובד כוכבים שיש לו עבד ושפחה ולהם שני בנים נתגייר אחד מהם נמצא אחד גר ואחד עובד כוכבים נתגייר רבן וגיירן לעבדים והולידו בן הולד עבד נשתחרר אחד מהן והולידו בן הולד ממזר נשתחררה שפחה ובא עליה אותו עבד והולידו בן הולד משוחרר נשתחררו שניהם והולידו בן הולד עבד משוחרר יש שמוכר את אביו ליתן לאמו כתובה כיצד מי שיש לו עבד ושפחה והולידו בן שיחרר שפחתו ונשאה וכתב כל נכסיו לבנה זה הוא שמוכר אביו ליתן לאמו כתובה.

Rabbi Meir used to say: It is possible for a man and wife to raise 5 nations. How so? A man who (sic! reading Ehrfurt manuscript's מי against Vienna's גוי) has a male and female slave and they have 2 sons. One of [the sons] converts—behold one of them is a convert, one is a Gentile. Their master converts, he converts the slaves and they have a son—he is a mamzer. The female slave is freed and that slave has sex with her and they have a son—the child is a slave. They are both freed and have a son—the child is a freedman. It is possible for a man to sell to his father and pay his mother her ketubah. How so? A man who has a male and female slave and they have a son. He frees his female slave and marries her and writes his property to her son. He sells it to his father and pays his mother her ketubah.

12 יב

כל שעסקו עם הנשים לא יתיחד עם הנשים כגון [הסדידין והסריקות והגרדין והרוכלין והחייטין והספלין והכובסין והנקורות] ר' [מאיר] אומר אין לך אומנות [שעברה מן העולם אלא אוי לו לאדם] שרואה את הוריו באומנות פגומה ר' אומר לעולם [ישתדל אדם וילמד את בנו] אומנות נקייה וקלה [ויתפלל] לפני מי שהעושר שלו שאין לך אומנות שאין בה עניות ועשירות להודיעך שאין עושר ועוני מן האומנות.

Any man who is occupied with women/wives shouldn't be secluded with women/wives, e.g. those who sell nets, who sell flax or hatchelled wool, weavers, perfume sellers, tailors, barbers, launderers, whetters [of millstones]. (Translated from Ehrfurt manuscript:) Rabbi Meir says: There is no trade that passes from the world but woe to a man who sees his parents in an unfit trade. Rabbi says: A man should strive to teach his son a clean and easy trade, and pray to the One to Whom wealth belongs, for there is no trade that doesn't have in it poverty and wealth; this is to tell you that wealth and poverty doesn't come from trade [but from God].

13 יג

[אמר] רשב"א [הראית מימיך] ארי סבל צבי קייץ שועל חנוני זאב מוכר קדרות ובהמה חיה ועוף שיש להם אומנות והם מתפרנסין שלא בצער והן לא נבראו אלא לשמשני ואני לשמש את קוני והלא דברים ק"ו [ומה הם] אלו שלא נבראו אלא לשמשני הרי הן מתפרנסין שלא בצער אני שנבראתי לשמש את קוני אינו דין שאתפרנס שלא בצער אלא שהרעותי את מעשי וקפחתי פרנסתי.

(Translated from Ehrfurt manuscript:) Said Rabbi Shimon ben Elazar: Have you ever seen a wild or domesticated animal with a trade? They are supported without pain. They were only created to serve me, but I was created to serve my Creator. This is a kal va-homer: Just as they who were created only to serve me are supported without pain, I who was created to serve my Creator, isn't it logical that I should be supported without pain? Rather, I impair my deeds and I ruin my support.

14 יד

ר' נהוראי אומר מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה שאוכלין [שכר עמלה] בעולם הזה והקרן קיימת להם לעולם הבא לפי שכל אומנות שבעולם אין עומדין לאדם אלא בנערותו בזמן שכחו עליו אבל אם בא לידי חולי או לידי זקנה או לידי מדת היסורין אין עושה מלאכה לסוף שמת ברעב אבל תורה משמרתו לאדם מכל רע בנערותו ונותנת לו אחרית ותקוה בזקנותו בנערותו מהו אומר (ישעיהו מ׳:ל״א) וקוי ה' יחליפו כח יעלו אבר כנשרים וגו' [בזקנותו מהו אומר (תהילים צ״ב:ט״ו) עוד ינובון בשיבה וגו'] וכן אתה מוצא באברהם אבינו שברכו המקום בזקנותו יתר מנערותו שנא' (בראשית כ״ד:א׳) ואברהם זקן בא בימים (שם) וה' ברך את אברהם בכל רמ"א שלא היתה לו בת [ר' אומר משם] ר' יהודה שהיתה לו בת ר' אלעזר המודעי אומר זו אצטגנינות שהיתה [בידו] של אברהם אבינו שהכל היו באין לפניו ר"ש בן יוחאי אומר זו מרגלית טובה שהיתה תלויה בצוארו של אברהם אבינו שכל [הרואה אותה מיד נתרפא] משמת אברהם אבינו נטלה המקום ותלאה בגלגל חמה [מדה שניה] שלא מרד עשו בימיו [מדה שלישית] שעשה ישמעאל תשובה בימיו אחרים אומרים בת היה לאברהם ובכל שמה וברכו המקום בזקנותו יתר מנערותו וכל כך למה מפני שעשה את התורה עד שלא באת שנא' (בראשית כ״ו:ה׳) עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצותי חוקותי ותורותי תורתי לא נאמר אלא ותורותי מלמד שנתגלו לו טעמי תורה ודקדוקיה.

(Translated from the Ehrfurt manuscript:) Rabbi Nehorai says: I abandoned every trade in the world and taught my children only Torah, for they eat the reward of its labour in this world but the principal remains for them in the world to come, because every trade in the world only stands for a man in his youth when his strength is upon him, but if he becomes sick, old or has troubles, he will not be able to do work and in the end will die in famine. But Torah keeps him from all evil in his youth and gives him a future and hope in his old age. In his youth, what does it say? "Those who hope in God, He will exchange for him strength, make his limbs rise like eagles" (Yeshayahu 40:31). In his old age, what does it say? "In old age they produce fruit" (Tehilim 92:15). And so too you find regarding Avraham our father, who God blessed in his old age more than in his youth, as it is said, "The time came when Avraham was old, and God blessed Avraham with everything (ba-kol)" (Bereishit 24:1). Rabbi Meir says: [The blessing was] that he didn't have a daughter. Rabbi Yehudah says: That he had a daughter. Rabbi Elazar ha-Moda'i says: This is the large sangenon (a kind of magical precious stone) that was in the hand of Avraham our father. Rabbi Shimon ben Yohai says: This is the beautiful jewel that hung around the neck of Avraham our father, that any sick person who saw it would immediately be healed. When Avraham our father died, God took it and hung it in the daytime. A second thing [that was his reward]: that Esav didn't rebel during his [grandfather's] lifetime. A third thing: that Yishmael did teshuvah during his [father's] lifetime. Others say: Avraham had a daughter and her name was Bakol. God blessed him in his old age more than in his youth because he did the Torah before it came, as it is said, "Because Avraham heard My voice and kept My charge, My commands, My laws, My instructions (torot)" (Bereishit 26:5)—it doesn't say "My Torah" (in singular) but "My instructions" (in plural), this teaches that the words of Torah and the words of scribes were revealed to him.