12י״ב
1 א

בראשונה כשהיתה כתובתה אצל אביה היתה קלה בעיניו להוציאה התקין שמעון בן שטח שתהא כתובתה אצל בעלה וכותב לה כל נכסים דאית לי אחראין וערבאין לכתובתיך דא. אין עושין כתובת אשה מן המטלטלין מפני תיקון העולם אמר ר' יוסי וכי מה תקון העולם יש בזו אלא לפי שאין לה קצבה.

Originally, when her ketubah was with her father, it was light in [her husband's] eyes to divorce her. Shimon ben Shatah decreed that her ketubah should be with her husband and that he should write for her "All of my property will be mortgaged or pledged for your ketubah". They do not make a wife's ketubah from moveable items [i.e. they don't make moveable items the thing that she can collect from it, but rather real estate] because of tikkun ha-olam. Said Rabbi Yose: What tikkun ha-olam is there in this!? It is because they [the moveable items] have no fixed value.

2 ב

מפני מה אמרו הנזקין שמין להם בעידית מפני הגזלנין ומפני החמסנין שיהא כל אחד ואחד אומר מפני מה אני גוזל מפני מה אני חומס שלמחר הרי ב"ד שמין לו שדה יפה שלי וסמכו על המקרא (שמות כ״ב:ד׳) מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם.

Why did they say that damages are evaluated from the best property? Because of robbers and violent men, such that each should say, "Why would I steal? Why would I be violent? For tomorrow the court will evaluate my best field!" They relied on the verse "The best of his field, the best of his vineyard he should pay" (Shemot 22:4).

3 ג

מפני מה אמרו ב"ח בבינונית מפני הרמאין שלא יהא כל אחד ואחד נותן עינו [בתוך שדה חבירו יפה בתוך חצר חבירו יפה] ומלוה אותו עליה וקופץ ונוטלה א"כ ישומו [לה] בזבורית שלא לגדור דרך בפני לוין שלא יהא אדם מבקש ללות ואין אדם מלוהו.

Why did they say that a creditor [collects from] average property? Because of the deceivers, such that each wouldn't set their eye upon their fellow's best field or their best courtyard, make a loan to him, and jump and take it [as the payment for the loan]. If so, they should evaluate it from the worst property! [They don't do that] in order to not erect fences before debtors, for tomorrow they would need to loan and no one would give them one. (Translated from Ehrfurt manuscript).

4 ד

כתובת אשה בזבורית דברי רבי יהודה שאמר [משם] ר"ש מפני מה אמרו כתובת אשה בזיבורית יתר ממה שהאיש רוצה לישא אשה רוצה לינשא ועוד [בושתה של אשה מרובה יותר מן האיש א"כ לא תהא לה כתובה אלא] שהאשה יוצאת לרצונה ושלא לרצונה והאיש אין מוציא אלא לרצונו.

A wife's ketubah [is collected by her] from the worst property—words of Rabbi Yehudah. Rabbi Shimon says: Why did they say that a wife's ketubah [is collected] from the worst property? [Because] more than a man wants to marry, a woman wants to be married. Furthermore, a woman's shame is greater than that of a man. If so, she shouldn't have a ketubah at all! Rather, [it is because] a wife is divorced willingly or unwillingly, but a man only divorces willingly.

5 ה

אין שם אלא עידית כולן גובין מן העידית בינונית כולן גובין מן הבינונית זבורית כולן גובין מן הזיבורית עידית ובינונית הניזקין שמין [להן] בעידית בעל חוב וכתובת אשה בבינונית עידית וזיבורית הנזקין שמין להן בעידית [בעל] חוב וכתובת אשה בזיבורית בינונית וזיבורית הנזקין וב"ח בבינונית וכתובת אשה בזיבורית מכרן לאחד או לג' כאחד נכנסו תחת הבעלים הנזקין שמין להם בעידית [ב"ח] בבינונית וכתובת אשה בזיבורית מכרן לג' זה אחר זה אפי' נזקין מזבורית וכתובת אשה וב"ח מן העידית גובין מן האחרון שבהן אין בהן גובין משלפניו אין בהן גובין משלפני פניו.

If there is only the best property—they all (all of the categories of collection in the previous halakhot) collect from the best property. [If there is only the] average property—they all collect from the average property. [If there is only the] worst property—they all collect from the worst property. [If there is just] best and average property—damages are evaluated from the best; loans and a wife's ketubah from the average. [If there is just] average and worst property—damages and loans [are evaluated] from the average; a wive's ketubah from the worst. If he sold them [all 3 kinds of property] to one person, or to three people at the same time—they come under the [control of the] new owners, [which means that] damages [that have to be collected him, even from his buyer] are evaluated from the best property [that he sold him], debts from the average, and a wife's ketubah from the worst. If he sold them to three people at different times—even damages [can be evaluated] from the worst property and a wife's ketubah from the best property, [because] they collect from the last [of them, whichever one has the most recent claim]. If [that buyer] does not have [enough to pay the debt], they collect from the one before him; if [that second buyer] does not have [enough either], they collect from the one before the one that was before him.

6 ו

רשב"ג אומר העושה שדהו אפותיקי לכתובת כלתו ידה על העליונה רוצה גובה ממנו רוצה גובה משאר נכסים.

Rabban Shimon ben Gamliel says: One who makes his field a security for his bride's ketubah, she has the upper hand—if she wants she can collect from it, or if she wants she can collect from the remaining property.

7 ז

אלמנה שאמרה אי אפשי לזוז מבית בעלי אין היורשין יכולין לעכב על ידה שכך הוא כבודו של בעלה אמרה אי אפשי לזוז מבית אבא יכולין היורשין לעכב על ידה שכך היא ברכת הבית מרובה.

A widow that said "I don't want to move out of my husband's house", the inheritors are not able to prevent her, for this is the honour of her husband. If she said "I do not want to move out of my father's house", the inheritors are able to prevent her, for she increases blessings for the house.

8 ח

כל זמן שהיא בבית אביה גובה כתובתה לעולם וכל זמן שהיא בבית בעלה גובה כתובתה עד כ"ה [שנה] שיש בעשרים וחמש [שנה] שתעשה טובה כנגד כתובתה דברי ר"מ שאמר [משם] רשב"ג ר' ישמעאל אומר שלשים שנה וחכ"א כל זמן שהיא בבית בעלה גובה כתובתה לעולם וכל זמן שהיא בבית אביה גובה כתובתה עד כ"ה שנים [כשם שהיא משכרת כתובתה עד עשרים וחמשה שנים כך] יורשים הבאים ברשותה מוכרים כתובתה כ"ה שנים בעלי חוב גובין לעולם אע"פ שאין משכירין.

(Translated according to Ehrfurt manuscript:) For as long as she is in her father's house, she can collect her ketubah forever. For as long as she is in her husband's house, she can collect her ketubah up to 25 years, for [her living costs in] 25 years is about the amount of her ketubah—words of Rabbi Meir in the name of Rabban Shimon ben Gamliel. Rabbi Yishmael says: 30 years. But Hakhamim say: For as long as she is in her husband's house, she can collect her ketubah forever; for as long as she is in her father's house, she can mention her ketubah for 25 years. Just as she can mention her ketubah for 25 years, so too her inheritors and those who come with her permission can mention her ketubah for 25 years. Creditors can collect for ever, even if they did not mention it.

9 ט

מי שהלך למדינת הים [ובא] ואשתו תובעת מזונות אם אמר הוציא לה מעשה ידיה למזונותיה הרשות בידו ואם פסקו לה ב"ד מה שפסקו פסקו.

(Translated from Ehrfurt manuscript:) A man who went to the land beyond the sea and his wife came to claim her financial support, if he said [before he left]: "Spend her handiwork on her support"—he is permitted to do so. If the court set up her support, whatever they agreed is agreed.

10 י

אמר ר' יוסי ב"ר יהודה לא נחלקו אדמון וחכמים על מה שפסק לה אביה שהיא יכולה לומר אבא פסק עלי מה אני יכולה לעשות או כנוס או פטור על מה נחלקו על שפסקה היא לעצמה שאדמון אומר יכולה היא שתאמר סבורה הייתי שאבא נותן לי עכשיו שאין אבא נותן לי מה אני יכולה לעשות או כנוס או פטור אר"ג רואה אני את דברי אדמון הפוסק מעות לבתו [קטנה] ופשט את הרגל כופין אותו ליתן שזכין [לקטן ואין חבין לו].

Said Rabbi Yose son of Rabbi Yehudah: Admon and Hakhamim did not disagree (in Mishnah Ketubot about one whose father agreed [to add money in the dowry] for her that she is able to say: "My father agreed [this money] for me. What am I able to do? Either marry me or divorce me!" Regarding what [case] did they disagree? When she agreed to pay it herself. Admon says: She is able to say: "I thought my father would pay me, but now that my father is not paying me, what am I able to do? Either marry me or divorce me!" Said Rabban Gamliel: I agree with the words of Admon. One who agreed money for his minor daughter [in her dowry] and then tried to weasel out of it, they force him to pay, for one can act [in a minor's] favour but not to their detriment.

11 יא

ג' ארצות לנשואין יהודה ועבר הירדן והגליל בד"א בזמן שהיה מיהודה וארס אשה מיהודה מגליל וארס אשה מגליל אבל אם היה מיהודה וארס אשה מגליל כופין [אותו] לצאת שע"מ כן נשאה אם אמר פלוני מיהודה נשאתי אשה [מגליל] אין כופין אותה לצאת [ובגליל] כופין אותו לצאת.

There are 3 countries for marriage: Judah, Transjordan and Galilee. When does this apply? When he is from Judah and betrothed a wife from Judah, [or if he is] from Galilee and betroths a wife from Galilee; but if he is from Judah and betroths a wife from Galilee; [or] from Galilee and he betroths a woman from Judah—they force them to leave, for it was with this understanding [to stay in the place that they were married] that she was married. If he said: "I am Ploni from Judah and I married a wife from Galilee"—they do not force them to leave. But in the Galilee, they do force him to leave.

12 יב

מוציאין מעיר שרובה עובדי כוכבים לעיר שרובה ישראל ואין מוציאין מעיר שרובה ישראל לעיר שרובה עובדי כוכבים הוא רוצה לבא לא"י והיא אינה רוצה [לבא] כופין אותה לבא היא רוצה והוא אינו רוצה כופין אותו לבא הוא רוצה לצאת מא"י והיא אינה רוצה אין כופין אותה לצאת היא רוצה והוא אינו רוצה כופין [אותה שלא] לצאת.

They [a married partner] can take them [their partner] out of a town that is mostly Gentiles to a town that is mostly Jews, but they cannot take them from a town that is mostly Jews to a town that is mostly Gentiles. If he wants to come to Eretz Yisrael but she does not want to come, they force her to come. If she wants but he doesn't want, they force him to come. If he wants to leave Eretz Yisrael but she doesn't want, they do not force her to leave. If she wants but he doesn't want, they force her to not leave.

13 יג

המוציא שטר בבל [גובה] עליו כסף בבל בא"י [גובה] עליו כסף א"י היה כתוב סתם מוציאו בבבל גובה עליו כסף בבל בא"י גובה עליו כסף א"י היה כתוב כסף סתם הרי זה גובה כל זמן שירצה משא"כ בכתובת אשה.

One who produces a contract written in Bavel, he collects based on it Babylonian money. [If it were written in] Eretz Yisrael, he collects on it Eretz Yisraeli money. If it were written without specification and he produced it in Bavel, he collects on it Babylonian money; [but if he produced it] in Eretz Yisrael, he collects upon it Eretz Yisraeli money. If it were written in it "money" without specification—then he can collect in any location['s currency] he wants, which is not true for a wife's ketubah [which must be Eretz Yisraeli money]. (Translated from Ehrfurt manuscript).

14 יד

נשא אשה בא"י וגרשה בא"י נותן לה כסף א"י בא"י וגרשה בבבל נותן לה כסף א"י בבבל וגרשה בא"י נותן לה כסף א"י רשב"ג אומר כתובת אשה ובעל חוב [במקום] הנישואין ה' סלעים של בן ל' של עבד נ' של אונס ושל מפתה וק' של מוציא ש"ר כולם אע"פ שהן בבבל גובה עליהן כסף א"י כסף שדברה בו תורה בכ"מ זה כסף צורי איזה כסף צורי זה כסף ירושלמי.

If he married a wife in Eretz Yisrael and divorced her in Eretz Yisrael, he pays her Eretz Yisraeli money. [If he married her] in Eretz Yisrael but divorced her in Bavel, he pays her Eretz Yisraeli money. [If he married her] in Bavel but divorced her in Eretz Yisrael, he pays her Eretz Yisraeli money. Rabban Shimon ben Gamliel says: A wife's ketubah and a loan document in the [currency of the] place of the marriage [or document]. The 5 selaim for [the redemption of a firstborn] son, the 30 shekalim [as damages when your ox gores someone else's slave], the 50 shekalim [fine] of the rapist or seducer, and the 100 zuz [fine] of the one who falsely accused his wife of not being a virgin]—all of them, even though they are in Bavel, he collects upon them Eretz Yisraeli money. Money that the Torah speaks about in any place is Tyrian money; Tyrian money is Yerushalmi money.