Numbers 27:2 במדבר כ״ז:ב׳
1 א

ותעמדנה לפני משה וגו׳. אבא חנן אומר משום ר' אלעזר, בבית המדרש היו יושבין והלכו ועמדו לפני כולם גדא"א לומר שהפירוש שמקודם עמדו לפני משה וכשלא שמעו ממנו תשובה עמדו לפני אלעזר וכשלא שמעו גם ממנו תשובה עמדו לפני הנשיאים, דזה לא יתכן, שאם משה לא ידע מנא ידעו אלעזר והנשיאים, ולמה עמדו לפניהם אחר שעמדו לפני משה, לכן מפרש שעמדו לפני כולם ביחד כשהיו יושבים בביהמ"ד. ובגמרא איתא עוד פירוש אחד, שהפסוק מסורס הוא, והכונה שעמדו מקודם לפני הנשיאים ואח"כ לפני אלעזר ואח"כ לפני משה, אבל סוגיא דשמעתא היא כפי הדרשה שהעתקנו. .
(שם קי"ט ב')

2 ב

אבינו מת במדבר וגו׳. אבינו מת במדבר – זה צלפחד דעיין מש"כ בס"פ שלח בפ' וימצאו אותו מקושש עצים. , והוא לא היה בתוך העדה – זה עדת מרגלים, הנועדים על ה׳ – אלו מתלוננים, בעדת קרח – כמשמעו הדרשות אלו דריש מאריכות הלשון, דאם היה רק כונה אחת בפסוק כפשטיה שלא היה בעדת קרח הו"ל לומר בקצור והוא לא היה בעדת קרח, ומדהאריכו כל כך דריש שכללו שלא היה בכל הנועדים לחלוק על ה', והם המתלוננים [בבשר תאוה, ס"פ בהעלותך] ומרגלים ועדת קרח, ודריש מלשון בתוך העדה על מרגלים, יען כי אין עדה פחותה מעשרה, וילפינן כן ממרגלים שהיו עשרה [לבד יהושע וכלב] וכתיב שם עד מתי לעדה הרעה הזאת, יעו"ש לפנינו, ובעדת קרח כמשמעו, וכונת טענתן בזה, דאלו היה צלפחד אחד מאלה לא היה לו כלל חלק בארץ וכפי שיתבאר. .
(שם קי"ח ב׳)

3 ג

ובנים לא היו לו. תניא, בנות צלפחד דרשניות היו, שהיו אומרות אלו היה לו בן לא דברנו ובגמרא אין הלשון מבורר כל כך והעתקנו כמו שהוא בספרי בפסוק זה. והנה לכאורה הוא דבר פשוט שאין לבת במקום בן כלום ולא שייך לומר על זה שהיו דרשניות שדרשו כן, אמנם ראוי לזכור כי מה שפשוט אצלנו דאין הבת יורשת היכי שיש בן אחרי שנאמרה לנו פרשת נחלות, היא פרשה הבאה, ואותה פרשה נאמרה אחרי שעוררו בנות צלפחד את טענותיהן כמבואר כאן, ומקודם לכן באמת לא היינו יודעים שיש יתרון לבן על הבת לענין ירושה, ובאמת דעת חכמי האומות כי בן ובת שוין בירושה כפי שיתבאר להלן בפסוק ח', אך בנות צלפחד להיותן חכמות דרשו מה שראו בחכמתן יושר הענין איך צריך להיות וכפי שעתידה התורה לצוות, מפני שבאמת כך צריך ומחויב הדבר להיות שרק הבן יירש ולא הבת, וכפי שיתבאר ברחבה להלן פסוק ח' יעו"ש. .
(ב"ב קי"ט ב')