The Beginning of Wisdom
Introduction הקדמה
1 א

מגיד דבריו ליעקב כו'

2 ב

תוכן ספר היקר הזה, הוא יקר חרוץ. כי הוא מבוא והקדמת הכללים לשלומי אמוני ישראל הישרים בלבותם, אשר חשקה נפשם לבוא בפנימי[ו]ת השערים המצויינים בחכמת האמת, וללמוד ולהבין אמרי יושר ודברי אמת, כתבי קבלת האר"י ז"ל.

3 ג

אולם, באשר שנעלם מהם ידיעת דרכי לימוד חכמה זו, המה מגששים כעורים סביב לשערים, ואין פותח (להם) לבם בחכמה, מקוצר הבנתם מקודם, ההקדמות והכללים הנצרכים לחכמה זו.

4 ד

הספר הזה יאיר להם עינים בעזהי"ת. אם כי הוא מעט הכמות, הוא רב האיכות בזה. כי בו ימצאו כל חפץ לבבם. כי הוא יורה דעת החכמה בכללי אמת, והקדמות יקרות המסולאים בפז. וגם הוא מורה דרך האמת ונתיב היֹשר בהשכל ודעת – סדר הלימוד בספרי המקובלים ואופן לימודם. איך לעלות מעלה מעלה, עד אשר לאורו יגיעו אל היכלי נוגה, זיו החכמה העליונה וזוהר הקבלה, על אופן מאד נעלה. וכל ההקדמות והכללים שבו, מיוסדים על אדני האמת ועמודי זרועות עולם. הלא המה ספרי הרמ"ח לוצאטו ז"ל, ועל פי פירושי וביאורי הגר"א ז"ל בזוהר הקדוש וכתבי האר"י ז"ל וספר יצירה. [ועל פי כללי והקדמות עץ חיים ופרי עץ חיים, ושאר כתבי האר"י ז"ל, כאשר עוררתי זה בעזה"י באיזה מקומות גם אני לדוגמא, בשולי היריעה בהג"ה בשם המעתיק.]

5 ה

וגם לחכמים הבאים כבר תוך היכלי החכמה פנימה, אקוה לה' שימצא הספר חן בעיניהם, כי יהי' להם קילורין לעינים, שעל ידו יוחקו לזכרון בלבם כלליות רוב חכמה שמפוזרים בכמה ספרים ובמקומות שונות צפונים. ופה נקבצים יחד כעמיר גורנה, בסידור נכון. בקיצור דברים. ומיעוט אמרים. והזכרת מקום מוצאם. ושם מחברם. כאשר עיני הקורא תחזינה מישרים.

6 ו

ובזה אבוא על המוגמר מלהתיצב בשער לדבר. כי אם עוד זאת להזכיר – מאמר החכם שלמה המלך, ע"ה, תחלת חכמה יראת ה' כו'. ומאמר חז"ל, כל בעלי אמונה. ידעו נאמנה. יגעתי ומצאתי תאמין באמונה שלמה. וזה הוא העיקר לכל בית ישראל, ובפרט לכל באי לפתוח שער בחכמה זו. ואז יקויים בם מאמר החכם הנ"ל, אני אוהבי אהב גו' כי מוצאי מצא חיים גו', כרצון נפשם הטוב, אמן:

7 ז

וכנפש המעתיק.