Tevat Gome
Author's Introduction הקדמת המחבר
1 א

הקדמת המחבר נר"ו

2 ב

אמר המחבר כתיב (משלי ט"ו כ"ג) שמחה לאיש במענה פיו ודבר בעתו מה טוב פירשו ז"ל כי האיש החשוב המחדש חידושין דאורייתא נהנה בהם אפילו אומר אותם שלא בזמנם הנאה ושמחה לו אבל השומעים אם אומר שלא בזמנם הדמיון יאמר הלכות סוכה בפורים ופסח או עי"כ מענין פסח וסוכת ושמחת בית השואבה וכדומה לזה אין טעם ויקוצו בו השומעים. נמצא נהפך השמחה לתוגה ח"ו ודבר בעתו מ"ה אפילו דבר קטן טוב ומקובל באזני השומעים ופירשתיו בס' המגיד שי ע"ד הרמ"ז כשאדם שב בתשובה מיראה בפיו מתודה לא מקירות לבו ומאהבה אז נוהם מקירות לבו ועבד אל אדוניו כששב מיראה והאדון חכם ומבין קצת אז אין מוחל לו ומכה אותו משא"כ בן לאב אעפ"י שמבין האב כי הבן לפנים שב לא מקירות לבו מוחל לו כי כרחם כו' ואין ברירה ואמנם כששב ממקירות לבו אז נותן לו מתנות על הכאות שעשה לו וז"ש ב"כ וה' ראה בצרותינו ושמע קול תפלתינו כי אתה שומע תפלת כל פה ע"ד מ"ש רמ"א ז"ל כי תבואו מלחמה על הצר כו' העיקר ללצעוק אל ה' על עונת המסבבים הצרה ר"ל לא לצעוק על הצרה עצמה והנה רובא דעלמא אין עושין כן ואעפ"י כן בקשתינו ראה ה' בצרותינו ושמע קול תפלתינו אע"פ שאין מקירות לבינו זולתו קול ושוברו עשו כי היצה"ר יושב במפתחי הלבבות אע"פ כן רחם עלינו וטעם שאנו אומרים בפירוש כן כי לב"ו שאין מבין כ"כ היינו אומרים שאנו מתחננים אליו במקירות לבי משא"כ אתה ה' שומע ומבין תפלת כל פה רק בשפתיים לכך אנו אומרים כן בפירוש. וז"ש כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם כו' כלומר כשאנו מתודים בפה אע"פ שאין מקירות לבינו מכפר ושבים מקרי אמנם מכל חטאתיכ"ם שלא נשאר שוגג אפילו אז לפני ה' מקירות לבו שא"י רק לה' לבדו תטהרו מכל חטאתיכם וז"ש שמחה לאיש בקמץ הלמ"ד כמו להאיש אין איש אלא הקב"ה ה' איש מלחמה כשאנו נכנעין במענ"ה פינו לפניו יתברך אע"פ דאין מקירות לבו כאב את בן ירצה ודבר בעתו ביוה"כ ועשי"ת מה אפילו מיעוט מיראה טוב אם לא עכשיו אימתי.

3 ג

והנה דרכתי בעקבות א"א הרב ז"ל וחברתי ספר זה על פרשיות התורה תיב"ת גמ"א מלה שיש בה גמרא מדרש אגדה ובו ימצאהו המעיינים תועלת גדול בעזה"י בהקדמות יקרות וסברות בהירות מאירות ומצהירות כצוהר התיבה ולפעמים איזה דין מחודש ע"פ דרך שו"ת לא לקבוע הלכה ח"ו כ"א לעורר לב המעיין ומוסר בכל פרשה דרך רמ"זד לעורר לב המעיין בכל יום ויום לשוב אל ה' מעונות ופשעים כי פושע לפעמים יקרא שוגג קרוב למזיד נקרא פושע עט"ז א"ח רל"ה ד' וחה"ר ברכות ט' ב' יע"ש ה' ימול לבבינו ונשובו אל ה' ויגאלנו גאולת עולם וגם תתיבת גומא עץ קל לשוט ע"פ המים כן חברתי ספר זה דברים חדים וקלים לשוט ע"פ המים של תורה לחדד התלמידים ועץ עושה פרי מהם יוכל המעיין ללקוט שושנים ולהכין אמרי בינה וילמד מהם למקום אחר הכל בפלפול סברא וישרה כאשר יחזו כל מעיינים בה לשם שמים אמן.

4 ד

ואלה הספרים אשר ת"י כתובים ס' פרי מגדים על א"ח מרישא ועד גמירא ה' יזכהו להוציא לאור במהרה אמן. וס' ראש יוסף על שבעה מסכתות ברכות שבת פסחים ביצה מגילה קדושין חולין המכונים בשס שבע שיטות בפלפול וסברא בחריפות ובקיאות בגפ"ה ופוסקים. וס' חלוקא דרבנן על כמה וכמה הו"ת. וס' זמנים חדושים ודרושים על זמני הרגל פסח שבועות סוכת וש"ע ור"ה ויוה"כ. וס' המגיד על מוסר ואגדה ושאר ספרי קודש. וספר שושנת העמקים אשר אי"ה יבואר בשער הבא בפ"ע תועלת שלו הכי נכבד הוא וגדול הוא ללומדים לשמה הוסד על שרשי ים התלמוד כל הוגה בו יטעם טעם כעיקר לאורייתא בעזרת הש"י.

5 ה

כ"ד נאום הצעיר יוסף באמ"ו הרב המאה"ג מוהר"ר מאיר ז"ל תואמים אשר היה מגיד מישרים בק"ק לבוב ממלא מקום אביו לערך שבע שנים ועתה אב"ד ור"מ בק"ק פ"פ דאדר.