Teshuva 244רמ״ד
1 א

רמד

2 ב

שאלה מנהג באלו הארצות במי שרואין אותו שאינו נוהג כשורה ואינו שומע לקול מוכיח שמנדין אותו* שלא יזמן לא בג׳ ולא יתפלל בעשרה ולא יקברו לו מת ואפי׳ היה מת קטן או שנולד אחר הנדוי לא ימול לו בן, הודיעני לענין קבורת המת והמילה אם כנשבע לבטל המצוה ואם לאו:

3 ג

תשובה כל שכוללים דברים המותרים עם דברים האסורים כגון אלו השבועה חלה ע״ד מצוה כברשות וכדאמרינן בשבועות שתים (כ״ב) דגרסינן התם תנן שבועה שלא אוכל ואכל נבילות וטריפות שקצים ורמשים חייב ור״ש פוטר והוינן בה אמאי חייב מושבע ועומד מהר סיני הוא רב ושמואל ור׳ יוחנן דאמרי בכולל דברים המותרים עם דברים האסורים. ועוד למגדר מילתא ב״ד מתנין לעקור דבר מן התורה לעשות סייג כדאיתא בהאשה רבה דגרסינן התם א״ר אלעזר ב״י שמעתי שב״ד מכין ועונשין שלא מן התורה ולא לעקור דבר מן התורה אלא לעשות סייג לתורה ומעשה באדם אחד שרכב על סוס בשבת וכו׳ ושוב מעשה באחד שהטיח באשתו תחת התאנה וכו׳ ואסיקנא מגדר מילתא שאני: