Teshuva 1386א׳שפ״ו
1 א

(יג) שאלת ממני על לשון הרמב"ם ז"ל פרק י"ז מהלכות סנהדרין וז"ל מי שאמדוהו וכשהתחיל ללקות נתקלקל מחמת ההכאה וכו' אבל אם נתקלקל מחמת הפחד מקודם ההכאה אפילו נתקלקל משיצא מב"ד ללקות ואפילו מבערב הרי זה לוקה כל האומד שאמדוהו. וקשיא לך מאי מי שאמדוהו והלא בלא אומדנא הדין כך. ותו מאי כשיצא מב"ד ללקות והלא בפני ב"ד היו מלקין אותו דכתיב והפילו השופט והכהו לפניו. ותו מאי אפי' מבערב והלא כל מה שהוא קרוב להכאה הוי חידוש טפי שלוקה כל האומד. ותו מאי ערב אפי' מן הבוקר הוה ליה למימר ותו מי שאמדוהו שיתקלקל אם ילקה בעוד שמלקין אותו מה דינו ולמה השמיטו הרב ז"ל:

2 ב

תשובה גרסי' בבריי' בפ' ואלו הן הלוקין ת"ר אמדוהו לכשילקה [קלה אין] מלקין אותו לכשיצא מב"ד קלה מלקין אותו ולא עוד אלאאפילו קלה בתחילה מלקין אותו שנא' והכהו ונקלה ולא שנקלה בב"ד ופרש"י ז"ל לכשילקה קלה פירושו לכשילקה יקלה שאמדוהו שאם ילקוהו מיד יתקלקל ברעי פוטרין אותו דפן יוסיף ונקלה כתיב דאין נותנין לו מכה שיקלה עליה מיד כך שמעתי אבל אם אמדוהו שלא יתקלקל אלא אחר המלקות מלקין אותו קלה תחילה קודם שיקבל שום הכאה מלקין אותו אחר כן ע"כ ונראה שהיה גורס הרב ברישא פוטרין אותו ותו קשה לפרש"י ז"ל כיון דמציעתא אאמדוהו נמי קאי לא הוה ליה למתני לכשיצא מב"ד קלה דהא אאומדנא קאי אבל הרמב"ם ז"ל נראה שגרסתו כגרסת הספרים שלנו וזהו שכתב מי שאמדוהו שיוכל לקבל המלקות ולא יתקלקל וכשהתחיל ללקות נתקלקל מכח ההכאה וכו' אין מכין אותו יותר והיינו רישא דברייתא דקתני אמדוהו לכשילקה מלקין אותו כלומר אמדוהו שאחר שילקה יתקלקל מלקין אותו ומינה שאם אמדוהו שלא יוכל לקבל כל המלקות עד שיתקלקל שאין מלקין אותו ולא הוצרך הרב לפרש זה שהרי הוא בכלל מה שכתב מי שאמדוהו שהרי אין מלקין אותו אלא אחר האומד אבל אם נתקלקל מן הפחד מקודם ההכאה מלקין אותו דודאי חזק הוא כיון שלא נתקלקל אלא עד סמוך להכאה אלא אפילו נתקלקל משיצא מב"ד ללקות כגון שגמרו את דינו והוציאוהו עד שיתעסקו בדין אחר ואח"כ ילקוהו אפי' שזה ודאי חלש הוא שהרי מכח הפסק דין נתקלקל ולא זו בלבד אלא אפי' פסקו דינו מבערב שילקה למחר ונתקלקל שהייתי אומר שזה האיש חלוש כ"כ עד שמן השמועה ממה שעתיד להיות למחר נתקלקל והוה אמינא שיחזרו ויאמדו אותו אם יכול לקבל אי לא קמ"ל הרי זה לוקה כל האומד שאמדוהו בתחילה ונמצאו דברי הברייתא מוסכמים לדברי הרב ז"ל. והנלע"ד כתבתי: