Temurah 16aתמורה ט״ז א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save 'Temurah 16a'
Toggle Reader Menu Display Settings
16aט״ז א

אמר רב יוסף

Immediately, Joshua's strength withered and he forgot 3000 of Moshe's teachings and practical laws, and parts of the law, and he had 7000 doubts about other legal matters. All of the children of Israel wanted to kill him. He asked G-d what to do. G-d responded, "it is impossible (to be equal to Moshe), go on, and rather occupy the people with warfare.

דופי של סמיכה קתני

והא יוסף בן יועזר גופיה מיפליג פליג בסמיכה

כי איפליג בה בסוף שניה דבצר ליבא

גופא אמר רב יהודה אמר שמואל

Rav Yehuda said Shmuel said

שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה

three thousand halachot were forgotten during the period of mourning for Moses

אמרו לו ליהושע

They said to Joshua

שאל

Ask [God]

א"ל

He said to them

(דברים ל, יב) לא בשמים היא

"It is not in Heaven" (Deuteronomy 30:12)

אמרו לו לשמואל

They said to Samuel

שאל

Ask [God]

אמר להם

He said to them

אלה המצות שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה

"These are the commandments" a prophet is not allowed to initiate anything

אמר ר' יצחק נפחא

אף חטאת שמתו בעליה נשתכחה בימי אבלו של משה

אמרו לפנחס

שאל

אמר ליה

לא בשמים היא

א"ל לאלעזר

שאל

אמר להם

אלה המצות שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה

אמר רב יהודה אמר רב

בשעה שנפטר משה רבינו לגן עדן אמר לו ליהושע

שאל ממני כל ספיקות שיש לך

אמר לו

רבי כלום הנחתיך שעה אחת והלכתי למקום אחר

לא כך כתבת בי (שמות לג, יא) ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל

מיד תשש כחו של יהושע ונשתכחו ממנו שלש מאות הלכות ונולדו לו שבע מאות ספיקות ועמדו כל ישראל להרגו

אמר לו הקב"ה

לומר לך אי אפשר לך וטורדן במלחמה

שנאמר

(יהושע א, א) ויהי אחרי מות משה עבד ה' ויאמר ה' וגו'

במתניתין תנא

אלף ושבע מאות קלין וחמורין וגזירות שוות ודקדוקי סופרים נשתכחו בימי אבלו של משה

אמר רבי אבהו

אעפ"כ החזירן עתניאל בן קנז מתוך פלפולו שנאמר

(יהושע טו, יז) וילכדה עתניאל בן קנז אחי כלב (הקטן ממנו) [ויתן לו את עכסה בתו לאשה]

ולמה נקרא שמה עכסה שכל הרואה אותה כועס על אשתו

(יהושע טו, יח) ויהי בבואה ותסיתהו לשאל מאת אביה שדה ותצנח מעל החמור מאי ותצנח

אמר רבא א"ר יצחק אמרה לו

מה חמור זה כיון שאין לו מאכל באבוסו מיד צועק

כך אשה כיון שאין לה תבואה בתוך ביתה מיד צועקת

(יהושע טו, יט) ותאמר תנה לי ברכה כי ארץ הנגב נתתני בית שמנוגב מכל טובה

ונתתה לי גולות מים אדם שאין בו אלא תורה בלבד

(יהושע טו, יט) ויתן לה כלב את גולות עליות ואת גולות תחתיות אמר לה

מי שדר עליונים ותחתונים יבקש ממנו מזונות

וכלב בן קנז הוא

והלא כלב בן יפונה הוא

מאי יפונה שפנה מעצת מרגלים

ואכתי בן קנז הוא

בן חצרון הוא דכתיב (דברי הימים א ב, יח) וכלב בן חצרון הוליד את עזובה

אמר רבא

חורגיה דקנז הוא

תנא

הוא עתניאל הוא יעבץ ומה שמו יהודה אחי שמעון שמו

עתניאל שענאו אל יעבץ שיעץ וריבץ תורה בישראל

ומנלן שענאו אל

דכתיב

(דברי הימים א ד, י) ויקרא יעבץ לאלהי ישראל לאמור אם ברך תברכני והרבית את גבולי והיתה ידך (עמדי ועשה מרעתי) לבלתי עצבי ויבא אלהים את אשר שאל

אם ברך תברכני בתורה והרבית את גבולי בתלמידים והיתה ידך עמדי שלא ישתכח תלמודי מלבי ועשה מרעתי שיזדמנו לי ריעים כמותי לבלתי עצבי שלא ישגבני יצה"ר מלשנות

אם אתה עושה כן מוטב ואם לאו הריני הולך לנסיסי לשאול מיד ויבא אלהים את אשר שאל

כיוצא בדבר אתה אומר

(משלי כט, יג) רש ואיש תככים נפגשו מאיר עיני שניהם ה'

בשעה שהתלמיד הולך אצל רבו ואומר לו

למדני תורה

אם מלמדו מאיר עיני שניהם ה' ואם לאו (משלי כב, ב) עשיר ורש נפגשו עושה כולם ה' מי שעשאו חכם לזה עושה אותו טיפש טיפש לזה עושה אותו חכם

זו משנת ר' נתן

ר' יהודה הנשיא אומר

אם ברך תברכני בפריה ורביה והרבית את גבולי בבנים ובבנות והיתה ידך עמדי במשא ובמתן ועשית מרעתי שלא יהא בי מיחוש ראש ומיחוש אזנים ומיחוש עינים לבלתי עצבי שלא ישגבני יצה"ר מלשנות

אם אתה עושה כן מוטב ואם לאו הריני הולך בנסיסי לשאול

ויבא לו אלהים את אשר שאל

כיוצא בדבר אתה אומר

רש ואיש תככים נפגשו מאיר עיני שניהם ה'

בשעה שעני הולך אצל בעל הבית ואמר

פרנסני

אם מפרנסו מוטב ואם לאו עשיר ורש נפגשו עושה כולם ה' מי שעשאו עשיר לזה עושה אותו עני עני לזה עושה אותו עשיר

אר"ש מה מצינו כו'

ת"ר רבי שמעון אומר

חמש חטאות מתות

ולד חטאת ותמורת חטאת וחטאת שמתו בעליה וחטאת שכפרו בעליה וחטאת שעיברה שנתה

אי אתה יכול לומר ולד חטאת בציבור לפי שאין חטאת נקבה בציבור ואי אתה יכול לומר תמורת חטאת בציבור לפי שאין ציבור עושין תמורה ואי אתה יכול לומר חטאת שמתו בעליה בציבור לפי שאין הציבור מתים שכיפרו בעליה ושעיברה שנתה לא מצינו יכול יהו נוהגות בין ביחיד בין בציבור אמרת

ילמד (אדם) סתום ממפורש

מה מפורש ביחיד ולא בצבור אף בשכיפרו בעליה ושעיברה שנתה ביחיד דברים אמורים ולא בציבור