Taanit 20aתענית כ׳ א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Taanit 20a"
Toggle Reader Menu Display Settings
20aכ׳ א

ועכשיו ירדו גשמים נכנס לבית המרחץ בשמחה עד שהאדון נכנס בשמחתו לבית המרחץ נקדימון נכנס לבית המקדש כשהוא עצב נתעטף ועמד בתפלה

and now it will rain? He entered the bathhouse in a state of joy, anticipating the large sum of money he was about to receive. As the master entered the bathhouse in his joy, Nakdimon entered the Temple in a state of sadness. He wrapped himself in his prayer shawl and stood in prayer.

אמר לפניו רבונו של עולם גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא עשיתי אלא לכבודך עשיתי שיהו מים מצויין לעולי רגלים מיד נתקשרו שמים בעבים וירדו גשמים עד שנתמלאו שתים עשרה מעינות מים והותירו

He said before God: Master of the Universe, it is revealed and known before You that I did not act for my own honor, nor did I act for the honor of my father’s house. Rather, I acted for Your honor, so that there should be water for the Festival pilgrims. Immediately the sky became overcast and rain fell until the twelve cisterns were filled with water, and there was even more water, so that they overflowed.

עד שיצא אדון מבית המרחץ נקדימון בן גוריון יצא מבית המקדש כשפגעו זה בזה אמר לו תן לי דמי מים יותר שיש לי בידך אמר לו יודע אני שלא הרעיש הקב"ה את עולמו אלא בשבילך אלא עדיין יש לי פתחון פה עליך שאוציא ממך את מעותיי שכבר שקעה חמה וגשמים ברשותי ירדו

As the master left the bathhouse, Nakdimon ben Guryon left the Temple. When they met one another, Nakdimon said to him: Give me the money you owe me for the extra water you received. The official said to him: I know that the Holy One, Blessed be He, has shaken His world and caused rain to fall only for you. However, I still maintain a claim against you, by which I can legally take my coins from you, as you did not pay me on the agreed date, for the sun had already set, and therefore the rain fell onto my property.

חזר ונכנס לבית המקדש נתעטף ועמד בתפלה ואמר לפניו רבונו של עולם הודע שיש לך אהובים בעולמך מיד נתפזרו העבים וזרחה החמה באותה שעה אמר לו האדון אילו לא נקדרה החמה היה לי פתחון פה עליך שאוציא ממך מעותיי תנא לא נקדימון שמו אלא בוני שמו ולמה נקרא שמו נקדימון שנקדרה חמה בעבורו

Nakdimon went back and entered the Temple, wrapped himself in his prayer shawl, and stood in prayer. He said before God: Master of the Universe, let it be known that You have beloved ones in Your world. Immediately, the clouds scattered and the sun shined. At that time, the master said to him: If the sun had not broken through the clouds, I would have had a claim against you, by which I could have taken my coins from you. A Sage taught: Nakdimon was not his real name; rather his name was Buni. And why was he called Nakdimon? Because the sun broke through [nikdera] for him.

תנו רבנן שלשה נקדמה להם חמה בעבורן משה ויהושע ונקדימון בן גוריון בשלמא נקדימון בן גוריון גמרא יהושע נמי קרא דכתיב (יהושע י, יג) וידם השמש וירח עמד וגו' אלא משה מנלן

The Sages taught: With regard to three people, the sun broke through and shone at an irregular time for their sake: Moses, Joshua, and Nakdimon ben Guryon. The Gemara asks: Granted, the case of Nakdimon ben Guryon is known by the aforementioned tradition. The case of Joshua too is derived from a verse, as it is written: “And the sun stood still, and the moon stayed until the people had avenged themselves upon their enemies” (Joshua 10:13). However, from where do we derive that the sun shined in a supernatural way for Moses?

אמר רבי אלעזר אתיא אחל אחל כתיב הכא (דברים ב, כה) אחל תת פחדך וכתיב התם (יהושע ג, ז) אחל גדלך

Rabbi Elazar said: It is derived by verbal analogy between “I will begin” and “I will begin.” Here, with regard to Moses, it is written: “This day I will begin to put the dread of you and the fear of you upon the peoples that are under all the whole heaven” (Deuteronomy 2:25). And there, with regard to Joshua, it is written: “On this day I will begin to magnify you in the sight of all Israel, that they may know that just as I was with Moses, so I will be with you” (Joshua 3:7). The repeated use of the phrase “I will begin” indicates that all the miracles performed for Joshua were also performed for Moses.

רבי שמואל בר נחמני אמר אתיא תת תת כתיב הכא אחל תת פחדך וכתיב התם (יהושע י, יב) ביום תת ה' את האמרי

Rabbi Shmuel bar Naḥmani said: The fact that the sun stood still for Moses is derived by a different verbal analogy, between the terms “put” and “put.” Here, with regard to Moses, it is written: “I will begin to put the dread of you” (Deuteronomy 2:25). And there, with regard to Joshua, is it written: “Then Joshua spoke to the Lord, on the day when the Lord put the Amorites before the children of Israel, and he said in the sight of Israel: Sun, stand still upon Gibeon, and you, moon, in the valley of Aijalon” (Joshua 10:12).

רבי יוחנן אמר אתיא מגופיה דקרא (דברים ב, כה) אשר ישמעון שמעך ורגזו וחלו מפניך אימתי רגזו וחלו מפניך בשעה שנקדמה לו חמה למשה:

Rabbi Yoḥanan said: This idea is derived from the verse itself, as it says with regard to Moses: “This day I will begin to put the dread of you and the fear of you upon the peoples that are under all the whole heaven, who, when they hear the report of you, shall tremble, and be in anguish due to you” (Deuteronomy 2:25). When did the nations of the world tremble and when were they in anguish due to you? When the sun broke through for Moses.

וכן עיר שלא ירדו עליה גשמים כו': אמר רב יהודה אמר רב ושתיהן לקללה

§ The mishna taught: And likewise, if there is a particular city upon which it did not rain, while the surrounding area did receive rain, this is considered a divine curse, as it is written: “And I will cause it to rain on one city, but on one city I will not cause it to rain, one portion will be rained upon, and the portion upon which it did not rain shall wither” (Amos 4:7). Rav Yehuda said that Rav said: And both of the cities are faced with a curse, as one city suffers from drought while the other is afflicted with destructive storms.

(איכה א, יז) היתה ירושלם לנדה ביניהם אמר רב יהודה אמר רב לברכה כנדה מה נדה יש לה היתר אף ירושלים יש לה תקנה

This statement reverses the plain meaning of a verse. The Gemara provides other interpretations that Rav Yehuda attributed to Rav, which also run contrary to the simple meaning of a verse. “Jerusalem among them was a like a menstruating woman” (Lamentations 1:17). Rav Yehuda said that Rav said: Although the simple meaning of this verse is a curse, it can also be understood as a blessing. Jerusalem was like a menstruating woman: Just as a menstruating woman will become permitted to her husband after the conclusion of her days of ritual impurity, so too, Jerusalem will be repaired from its destruction.

(איכה א, א) היתה כאלמנה אמר רב יהודה לברכה כאלמנה ולא אלמנה ממש אלא כאשה שהלך בעלה למדינת הים ודעתו לחזור עליה

Similarly, with regard to the verse: “How she has become like a widow” (Lamentations 1:1), Rav Yehuda said: This too is for a blessing. The verse states that Jerusalem is like a widow, but is not an actual widow. Rather, Jerusalem is like a woman whose husband has gone to a country overseas. Without her husband by her side she is likened to a widow, and yet he intends to return to her.

(מלאכי ב, ט) וגם אני נתתי אתכם נבזים ושפלים אמר רב יהודה לברכה דלא מוקמי מינן לא רישי נהרי ולא גזיריפטי

The same manner of explanation is provided for the verse: “Therefore I have also made you contemptible and base” (Malachi 2:9). Rav Yehuda said: This too can be interpreted as a blessing, as meaning that the nations view us as lowly, but nevertheless, they do not assign us unpleasant jobs. They do not appoint from us either river officials or government officials [geziripatei].

(מלכים א יד, טו) והכה ה' את ישראל כאשר ינוד הקנה במים אמר רב יהודה אמר רב לברכה דאמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן מאי דכתיב (משלי כז, ו) נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא טובה קללה שקילל אחיה השילוני את ישראל יותר מברכה שבירכן בלעם הרשע

The prophet Ahijah the Shilonite cursed Israel in the following terms: “For the Lord will smite Israel as a reed is shaken in the water” (I Kings 14:15). Rav Yehuda said that Rav said: This too is for a blessing, as Rabbi Shmuel bar Naḥmani said that Rabbi Yoḥanan said: What is the meaning of that which is written: “Faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful” (Proverbs 27:6)? The curse with which Ahijah the Shilonite cursed the Jewish people is more effective than the blessing with which Balaam the wicked blessed them.

אחיה השילוני קללן בקנה אמר להם לישראל והכה ה' את ישראל כאשר ינוד הקנה מה קנה זה עומד במקום מים וגזעו מחליף ושרשיו מרובין ואפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו אין מזיזות אותו ממקומו אלא הולך ובא עמהן דממו הרוחות עמד הקנה במקומו

Rabbi Yoḥanan elaborates: Ahijah the Shilonite cursed the Jewish people by comparing them to a reed: “For the Lord will smite Israel as a reed is shaken in the water.” Although it seems to be a curse, this verse is actually a blessing. Just as this reed stands in a place of water, and its shoots replenish themselves when cut, and its roots are numerous for a plant of its size, and even if all the winds in the world come and blow against it, they cannot move it from its place, rather, it sways with them until the winds subside, and the reed still stands in its place, the same applies to the Jewish people. After all the difficulties that they endure, they will ultimately survive and return home.

אבל בלעם הרשע בירכן בארז שנאמר (במדבר כד, ו) כארזים (עלי מים) מה ארז זה אינו עומד במקום מים ואין גזעו מחליף ואין שרשיו מרובין אפילו כל הרוחות שבעולם נושבות בו אין מזיזות אותו ממקומו כיון שנשבה בו רוח דרומית עוקרתו והופכתו על פניו ולא עוד אלא שזכה קנה ליטול הימנו קולמוס לכתוב בו ספר תורה נביאים וכתובים

However, Balaam the wicked blessed the Jews by comparing them to a cedar, as it is stated: “As cedars beside the waters” (Numbers 24:6). Just as this cedar does not stand in a place of water, and its shoots do not replenish themselves, and its roots are not numerous, Balaam wished that the same should apply to the Jewish people. Furthermore, while it is true that even if all the winds in the world blow against it they will not move it from its place, once the southern wind blows against it, it uproots the cedar and turns it on its face. And not only that, but the reed merited that a quill [kulmos] is taken from it to write with it a Torah scroll, the Prophets, and the Writings. Evidently, the curse comparing Israel to a reed is better than the blessing likening them to a cedar.

תנו רבנן לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז מעשה שבא רבי אלעזר (בן ר') שמעון ממגדל גדור מבית רבו והיה רכוב על החמור ומטייל על שפת נהר ושמח שמחה גדולה והיתה דעתו גסה עליו מפני שלמד תורה הרבה

The Sages further taught in praise of the reed: A person should always be soft like a reed, and he should not be stiff like a cedar. An incident occurred in which Rabbi Elazar, son of Rabbi Shimon, came from Migdal Gedor, from his rabbi’s house, and he was riding on a donkey and strolling on the bank of the river. And he was very happy, and his head was swollen with pride because he had studied much Torah.