Sukkah 25aסוכה כ״ה א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Sukkah 25a"
Toggle Reader Menu Display Settings
25aכ״ה א

אלא בית סאתים

only within an area of two beit se’a, the area necessary to grow two se’a of produce? Two beit se’a was the area of the Tabernacle courtyard; it is also the area within which the Sages permitted one to carry on Shabbat in a case where there are partitions but the area was not originally enclosed for the purpose of residence. If one tied the foliage to prevent its swaying in the wind, he clearly established the partition for residence, and there should be no limits on the area in which he may carry.

משום דהוי דירה שתשמישיה לאויר וכל דירה שתשמישיה לאויר אין מטלטלין בו אלא סאתים

The Gemara answers: The reason that it is permitted to carry only if the enclosed area is less than this size is because it is a residence whose uses are for the open air beyond it, i.e., it is used by guards who are watching the fields beyond it rather than as an independent residence. And the halakha with regard to any residence whose uses are for the open air beyond it is that one may carry in it only if its area is no larger than two beit se’a.

ת"ש שבת בתל שהוא גבוה עשרה והוא מארבע אמות עד בית סאתים וכן בנקע שהוא עמוק עשרה והוא מארבע אמות עד בית סאתים וכן קמה קצורה ושבולות מקיפות אותה מהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה אע"ג דקאזיל ואתי התם נמי דעביד ליה בהוצא ודפנא:

Come and hear proof from another source: With regard to one who established his Shabbat residence on a mound that is ten handbreadths high and its area is anywhere from four cubits to two beit se’a; and similarly, with regard to one who established his Shabbat residence in a natural cavity of a rock that is ten handbreadths deep and its area is anywhere from four cubits to two beit se’a; and similarly, with regard to one who established his Shabbat residence in a field of reaped grain, and rows of stalks ten handbreadths high that have not been reaped surround it, serving as a partition enclosing the reaped area, he may walk in the entire enclosed area and outside it an additional two thousand cubits. Apparently, the stalks are a fit partition although they sway back and forth in the wind. The Gemara refutes this proof: There, too, it is a fit partition due to the fact that he established the partition by tying it with hard palm leaves and laurel leaves.

מתני׳ שלוחי מצוה פטורין מן הסוכה חולין ומשמשיהן פטורין מן הסוכה אוכלין ושותין עראי חוץ לסוכה:

MISHNA: Those on the path to perform a mitzva are exempt from the mitzva of sukka. The ill and their caretakers are exempt from the mitzva of sukka. One may eat and drink in the framework of a casual meal outside the sukka.

גמ׳ מה"מ דת"ר (דברים ו, ז) בשבתך בביתך פרט לעוסק במצוה ובלכתך בדרך פרט לחתן מכאן אמרו הכונס את הבתולה פטור ואת האלמנה חייב

GEMARA: The Gemara asks: From where are these matters derived that one who is performing a mitzva is exempt from the mitzva of sukka? The Sages taught in a baraita that it is written in the Torah that one recites Shema at the following times: “When you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up” (Deuteronomy 6:7). The Sages interpret: “When you sit in your house,” to the exclusion of one who is engaged in the performance of a mitzva, who is not sitting at home; “and when you walk by the way,” to the exclusion of a groom, who is preoccupied with his mitzva of consummating the marriage and is not walking along the way. The baraita adds that from here the Sages stated: One who marries a virgin is exempt from reciting Shema on his wedding night, and one who marries a widow is obligated.

מאי משמע אמר רב הונא כדרך מה דרך רשות אף כל רשות לאפוקי האי דבמצוה עסוק

The Gemara asks: From where may it be inferred in this verse that a groom is exempt from the mitzva of Shema? Rav Huna said: The circumstances when one is obligated to recite Shema are like the circumstances when one walks along the way: Just as the walking by the way described in the verse is voluntary and involves no mitzva, so too, all those obligated to recite Shema are similarly engaged in voluntary activities, to the exclusion of this groom, who is engaged in the performance of a mitzva.

מי לא עסקינן דקאזיל לדבר מצוה וקא אמר רחמנא ליקרי אם כן לימא קרא בשבת ובלכת מאי בשבתך ובלכתך בלכת דידך הוא דמיחייבת הא בלכת דמצוה פטירת

The Gemara asks: The verse does not specify the way along which one is walking. Are we not dealing with one who is walking along the way for a matter of a mitzva, and nevertheless, the Merciful One says to recite Shema? Apparently, one is obligated to do so even if he set out to perform a mitzva. The Gemara answers: If it is so that the intention was to obligate even those who are engaged in performance of a mitzva, let the verse state: When sitting and when walking. What is the meaning of: “When you sit…and when you walk”? It comes to underscore: It is in your walking, undertaken for personal reasons and of one’s own volition, that you are obligated to recite Shema; in walking with the objective of performing a mitzva, you are exempt from reciting Shema.

אי הכי אפילו כונס את האלמנה נמי כונס את הבתולה טריד כונס אלמנה לא טריד

The Gemara asks: If so, even one who marries a widow should also be exempt, as he too is engaged in the performance of a mitzva. That, however, contradicts the baraita. The Gemara responds that there is a distinction between one marrying a virgin and one marrying a widow. One who marries a virgin is preoccupied by his concern lest he discover that his bride is not a virgin, while one who marries a widow is not preoccupied.

וכל היכא דטריד ה"נ דפטור אלא מעתה טבעה ספינתו בים דטריד הכי נמי דפטור וכי תימא ה"נ והאמר ר' אבא בר זבדא אמר רב אבל חייב בכל המצות האמורות בתורה חוץ מן התפילין שהרי נאמר בהן פאר

The Gemara asks: And wherever one is preoccupied is he indeed exempt? But if that is so, then one whose ship sank at sea, who is preoccupied, should also be exempt. The Gemara reinforces its question: And if you say that indeed, that is so, didn’t Rabbi Abba bar Zavda say that Rav said: A mourner is obligated in all the mitzvot mentioned in the Torah, including reciting Shema, except for the mitzva to don phylacteries, from which he is exempt, as the term splendor is stated with regard to phylacteries? If a mourner, who is clearly pained and preoccupied, is obligated to recite Shema, then certainly all others who are preoccupied, even one whose ship sank at sea, whose loss was merely monetary (Birkat Hashem), should be obligated. Why, then, is a groom exempted due to his preoccupation and one who lost his property is not?

הכא טריד טירדא דמצוה התם טריד טירדא דרשות

The Gemara answers: Nevertheless, there is a distinction between the cases. Here, in the case of a groom, he is preoccupied with the preoccupation of a mitzva that he must perform; there, in the case of a ship lost at sea, he is preoccupied with the preoccupation of a voluntary act that he chooses to perform.

והעוסק במצוה פטור מן המצוה מהכא נפקא מהתם נפקא דתניא (במדבר ט, ו) ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם וגו' אותם אנשים מי היו נושאי ארונו של יוסף היו דברי ר' יוסי הגלילי

§ The Gemara asks: And is the halakhic principle that one who is engaged in a mitzva is exempt from performing another mitzva derived from here? It is derived from there, as it is taught in a baraita that it is written: “There were certain men who were impure by the corpse of a person and they could not observe the Pesaḥ on that day” (Numbers 9:6). Before proceeding with the discussion, the baraita seeks to clarify with regard to those men who became impure: Who were they? The baraita answers: They were the bearers of Joseph’s coffin, which the Jewish people brought with them in the desert. This is the statement of Rabbi Yosei HaGelili.