Simchat HaRegel on Pesach Haggadah
Title שער

ספר

שמחת הרגל

בליל מועדות ליל התקדש חג הפסח פסח"י רנה וצהלי להודות לשם ה' כניסת הרג"ל מגיד דבריו בפירוש ההגדה. ויתהלך חנו"ך לנער כדי שיקלו' העי"ן לספירת דברים מזכירין יציאת מצרים את הנ"ס למינהו ותורה ולתעודה. במוט"ב תלתא מקדימין ליום הכניסה ג' לימודים מוס"ר מעי"ר על ראש הצעי"ר ללמד בני יהודה. ואתיא מכלל קצת ביאור ופירוש מגילת רות לילדי ישראל טוב ילד גמול ידו הדה. ושעשו"ע יונק תחיל' אוכל"א קורא ושונה וירץ הנער ויגד כל שישנו בלמידה ראה קראתי בשם שמחת הרג"ל נוטריקון הגדה רות ג' לימודים

ממני יצאו הדברים שיחת הילדים אני הצעיר חיים יוסף דוד ככמהר"ר יצחק אזולאי זלה"ה ס"ט

בליוורנו

בשנת אצמיח לדו"ד שמ"ח צדקה לפ"ג

בדפוס השותפים החכם כמוהר"ר אברהם יצחק קאשטילו נר"ו והמשכיל כמוה"ר אליעזר סעדון נר"ו