Shabbat, Shacharit, Preparatory Prayers, Modeh Ani שבת, שחרית, הכנה לתפילה, מודה אני