Siman 96צ״ו
1 א

דין מאכל חריף שנחתך בסכין של בשר. ובו ה' סעיפים:
צנון או סילקא שחתכם בסכין של בשר בן יומו או שאינו מקונח אסור לאכלם בחלב עד שיטול ממקום החתך כדי נטילת מקום שהוא כעובי אצבע או שיטעמנו ולא יהא בו טעם בשר שאז מותר בהדחה ויש אומרים דהוא הדין לאינו בן יומו והוא מקונח. ואם לא נטל מהם כדי נטילת מקום וגם לא טעמם ובשלם בחלב צריך ששים כנגד מה שנגע מהסכין בהם וה"ה לחתכם בסכין של עובד כוכבים: הגה ואם חתכן דק דק צריך לשער ס' נגד כל הצנון (ב"י בשם סמ"ק) וי"א שאם חתך צנון בסכין של איסור כולו אסור (רשב"א ור"ן וכן משמע בארוך כלל ל"ה) וכן אם חתכו בסכין של בשר אסור כולו בחלב וכן נוהגין לכתחילה אבל בדיעבד אין לאסור רק כדי נטילה (ב"י ואו"ה) . וכל זה אם חתך הצנון עצמו אבל אם חתך הירק שעל הצנון אין לחוש ואם יש ספק אם נחתך בסכין של איסור אזלינן לקולא (שם) לכן קונים הצנונות שיש בהן חתוכין לצד זנבותיהן כי תלינן שנעשה במרא וחצינא (שם בהג"ה ומהרא"י בהגהת ש"ד) ובמקום שאין נמצא לקנות רק החתוכים בסכין נוהגין לקנותו ולהתיר ע"י נטילת מקום:

1) Radish or beets that were cut with a meat knife, used that day or that was not cleaned off are not allowed to be eaten with dairy, until a slice is removed from the location of the cutting that is an "amount to be taken." This amount is equivalent to the width of a thumb. Or let it be tasted, and if it does not have the taste of meat it can be eaten with dairy with mere rinsing. There are those who say that this is also the rule with a knife that was not used that day and was cleaned off. And if you did not take the "amount to be taken" and you did not taste it and you cooked it with Milk, you need 60 times the amount that the knife touched, and this is the rule for something that was cut with a knife of a Non-Jew. Rema: If one cuts [a radish] very finely [i.e., dicing], one needs 60 times against the entire radish.And some say the same is true if it is cut with a meat knife the entire radish is prohibited with dairy. And this is our practice ab initio, however after the fact only an "amount to be taken" is rendered forbidden. And this is only true if the radish itself was cut, but if the radish greens were cut there is no cause for concern. And if there is doubt if the radish was cut with a non-kosher knife, we are lenient. And so too we purchase radishes that were cut on their tops for we can assume they were cut with garden tools.And in a place where only knife-cut radishes can be found, the practice is to permit them through removing an "amount to be taken."

2 ב

אם חתך בו שומין ובצלים וכרישין (ותמכא שקורין קרי"ן) (הגהת ש"ד והגהת או"ה שם) וכיוצא בהם מדברים החריפים ופירות חמוצים (אורחות חיים) ודגים מלוחים דינם שוה לחתוך בו צנון (שבולי לקט): הגה ומכל מקום מותר לאכול מרקחת חריפים של עובדי כוכבים כגון זנגביל וכיוצא בו דיש להם כלים מיוחדים לכך או תולשין אותו (מרדכי ואגודה פ' כיצד מברכין):

(2) If one cut garlic, onions, kerishin, and tamcha (known as krayn) and other things that are similarly sharp, or pickled fruits, or salted fish, they all have the same laws as one who cuts a radish. Rema: And it is nonetheless permissible to eat spice mixtures made by gentiles like ginger since they use special tools to prepare it our pull it out of the ground without cutting.

3 ג

תבלין שנדוכו במדוכה של בשר בן יומו אסור לאכלם בחלב. (וי"א אפי' אינו בן יומו) (רשב"א סימן תמ"ט ובארוך וע"ל סימן צ"ה סוף ס"ב בהג"ה):

(3)Spices that are ground in a meat mortar that had been used within 24 hours should not be eaten together with dairy. Rema: And some say even if it was not used within 24 hours.

4 ד

מי לימוני"ש שמביאים העובדי כוכבים וכן חתיכות דג מליח שמביאים העובדי כוכבים בחביות מותרים: הגה מפני שמביאים הרבה ביחד ואף אם נאסרו מקצתן שנחתכו בראשונה עם סכין עובד כוכבים נתבטלו באחרים הנחתכים אחר כן שאינן נאסרין כי כבר נתבטל טעם הסכין בראשונים ולכן כולם מותרים וכל כיוצא בזה (בית יוסף בשם שבולי לקט) ולכן אוכלים בקצת מקומות הכרוב שקורין קומפש"ט אע"ג דפרוס וחתוך ויש מקומות שמחמירין בזה ואין לשנות המנהג (מהרי"ו סי' מ"ט) אבל שאר דברים שאינם חריפין כגון תפוחים או לפתות יבשים וכדומה נוהגין בהן היתר כמו בלימוני"ש ואין להחמיר כלל (בארוך):

(4) Lemon juice made by gentiles and cut pieces of salted fish that are brought by gentiles in barrels are permitted. Rema: Because they bring large quantities at once and even if some of them are prohibited, for they were cut first with a non-kosher knife, they are nullified amidst the others that are subsequently cut, for the ones cut later do not become prohibited for the taste in the knife was nullified in the first items cut and so the entire group is permitted. And so too all cases of this sort. Therefore in some places they eat cabbage called kompast, even though it is cut open and chopped. And there are some places where they are strick about that and one should not change the practice. But other things that are not sharp, like apples or dry turnips, the practice is to permit just like lemons and one should not be strict at all.

5 ה

חתך קישואים בסכין של בשר מותר לאכלם בחלב בגרידה בלבד שיגרוד ממקום החתך ואם חתך בו לפת אפי' גרידה אינו צריך אלא הדחה בעלמא ולא עוד אלא אפילו צנון שחתך אחר הלפת שרי בהדחה כמו הלפת לפי שטעם הלפת משונה ומבטל טעם הנפלט מהסכין: הגה ודוקא לפת שטעמו משונה אבל ירק או לחם ושאר דברים לא ואפי' בלפת אין להתיר לחתוך צנון רק פעם אחת אבל לא הרבה פעמים אם לא שחתך כל פעם לפת בין חתיכת צנון לצנון (ב"י בשם סמ"ג):

(5) If one cuts squash with a meat knife can eat it with dairy if he merely scrapes away the place of cutting. And if he cuts a turnip, even that scraping is not required, rather mere rinsing suffices. Not only that, but even a radish cut after a turnip can be eaten with dairy after mere rinsing just like the turnip itself because the taste of the turnip changes and nullifies the taste absorbed from the knife. Rema: This is only true about turnips for its taste is changes, but vegetables or bread or other things do not accomplish this. And even after cutting a turnip one should not cut a radish more than once, unless he cuts turnip between each cut of the radish.