Siman 91צ״א
1 א

דין בשר וחלב שנתערבו. ובו ח' סעיפים:
בשר וגבינה שנגעו זה בזה מותרים אלא שצריך להדיח מקום נגיעתן ומותר לצור אותם במטפחת אחת ולא חיישינן שמא יגעו זה בזה:

[Cold] Meat and cheese that touched each other, they are permissible [to be eaten], but it's necessary to rinse the place where they touched. And it is permissible to wrap them in one handkerchief, and we don't worry lest they touch.

2 ב

כל מידי דבעי הדחה כגון להניח בשר היתר צונן בקערה של איסור צונן אסור לכתחלה דילמא אכיל בלא הדחה ודוקא מבושל דלאו אורחי' בהדחה אבל מידי דאורחיה בהדחה כגון בשר חי וכיוצא בו שרי לכתחילה: הגה ודוקא דבר שיש בו לחלוחית קצת אבל דבר יבש ממש אם לא בלע הכלי רק בצונן מותר להניח בו דבר יבש בלא הדחה כלל (ד"ע) וע"ל סימן קכ"ב:

Anything that requires rinsing, for example placing permissible cold meat on a cold non-kosher plate, is prohibited ab inicio, lest you eat it without rinsing. This applies particularly to cooked meat, since it is not generally rinsed, but something that is generally rinsed, like raw meat and similar things, is permitted ab inicio [to place on a non-kosher plate.] NOTE: This applies particularly to something that is a bit moist; but things that are entirely dry, and the plate only absorbed from cold things, it is permissible to place a dry thing on it without any rinsing at all (his own reasoning) see chapter 122.

3 ג

צריך ליזהר שלא יגע בשר בלחם שאם יגע בו אסור לאכלו עם גבינה וכן יזהר שלא יגע בו גבינה שאם יגע בו אסור לאכלו עם בשר:

It's necessary to be careful that meat doesn't touch bread, because if it touches it, it's forbidden to eat it with cheese. Also be careful that cheese doesn't touch it [bread], because if it touches it, it's forbidden to eat it with meat.

4 ד

בשר וחלב רותחין שנתערבו יחד ואפי' בשר צונן לתוך חלב רותח או חלב צונן לתוך בשר רותח הכל אסור משום דתתאה גבר אבל חלב רותח שנפל על בשר צונן או בשר רותח שנפל לתוך חלב צונן קולף הבשר ושאר הבשר מותר (ובמקום שהבשר צריך קליפה אם לא קלפוהו ובשלו כך מותר בדיעבד) (ארוך כלל כ"ט) והחלב מותר כולו (רמב"ם ור"ח ור"י וע"פ) ואם נפלו זה לתוך זה צוננין מדיח הבשר ומותר:

Hot meat and milk that are mixed together, and even cold meat that [falls] into hot milk or cold milk that [falls] into hot meat, everything is prohibited, because the bottom item determines [the status]. But hot milk that fell on cold meat or hot meat that fell into cold milk - peel off [the outer layer of] the meat and the rest is permitted, NOTE: In a case where the meat needed to be peeled, if it wasn't peeled, but cooked as is, it is permitted after-the-fact. (Aruch klal 29) and the milk is all permitted (Rambam, Rabbenu Hananel, R"i, and others). If one fell into the other [and both are] cold, rinse the meat and they're permitted.

5 ה

מליח שאינו יכול ליאכל מחמת מלחו דהיינו כעין מליח שמולחים לקדירה ושהה כדי מליחה לקדירה כל זמן שלא הדיחו מיקרי אינו נאכל מחמת מלחו: הגה וי"א דלאחר ששהה במלחו שיעור מליחה לא מקרי אח"כ רותח (תוס' והרא"ש פכ"ה וסמ"ג לחד שינוייא) ולצורך גדול כגון בהפסד מרובה והוא לצורך סעודת מצוה יש לסמוך אמקילין אבל בלאו הכי אין להקל כלל (ת"ה סימן קנ"ט) אפי' לא נמלח הבשר משני צדדיו רק מצד אחד כל שנמלח מליחה שאינו נאכל מחמת מלחו מחשב רותח (ב"י בשם תשובת הרשב"א סי' רס"ה) אבל כל שלא נמלח כל כך מחשב צונן אפי' נמלח משני צדדין וי"א דאנן אין בקיאים בדבר ויש לנו לחשוב אפילו מליחת צלי כרותח (ארוך כ"י) וטוב להחמיר במקו' שאין הפסד מרובה: ומליח כעין מליח דבעי לה לארחא אפי' לאחר שהדיחו הוי אינו נאכל מחמת מלחו וכל זמן שלא שראו במים דינו כרותח לאסור כדי קליפה ואין חילוק בין מליח עליון ותפל תחתון למליח תחתון ותפל עליון לעולם המליח מבליע בתפל ואינו בולע ממנו הילכך בשר וגבינה המלוחים שנגעו זה בזה צריך לקלוף שניהם מקום נגיעתם ואם אחד מהם מלוח והשני תפל המלוח מותר בהדחה והתפל צריך קליפה: הגה וי"א דבכל מליחה אנו משערין בס' (רוב המורים קמאי ובתראי) ועיין לקמן סימן ק"ה כיצד נוהגין והא דטהור מלוח וטמא תפל שרי היינו שהטמא יבש אבל אם הוא דבר צלול נאסר הטהור מאחר שאינו נאכל מחמת מלחו בולע האיסור שאצלו ושניהם אסורים (כן משמע במרדכי וכ"כ בהגהו' מיימוני וש"ד וסמ"ג והגהת מרדכי) ודוקא שהטהור לח קצת אבל אם הוא יבש לגמרי אינו בולע מדבר לח שאצלו. ואם הם יבשים אפילו הם מלוחים או לחים ולא מחמת מליחה סגי בהדחה: הגה כל ציר מבשר שנמלח אפילו לא נמלח רק לצלי חשוב רותח (הגהות מיימוני פ"ט בשם מ"כ וש"ד והג"א מא"ז ואגודה פכ"ה) ולכן אם נפלה ציר על הגבינה או על כלי אוסר (ארוך) אפילו במקום שאין הבשר אוסר דלא נחשב רותח מכל מקום הציר חשיב אינו נאכל מחמת מלחו. וציר של בשר שאוסר שנפל על הכלי צריך הגעלה ואם הוא כלי חרס צריך שבירה (ש"ד שם ואו"ה) ואם לא נפל רק על מקום אחד בכלי עץ וכיוצא בו קולף מקומו ודיו (או"ה וע"ל ס"ד הג"ה א'):

Salted food, that one is unable to eat because of its salt, which is the amount of salt that [is required] to salt [meat to cook] in a pot, and it stays there the amount of time [required] to salt [meat to cook] in a pot, as long as it is not rinsed, it has the status of food that one is unable to eat because of its salt. Rema: And there are those that say that after it stays in the salt the amount [of time necessary] for salting it is afterwards not called hot food. And for a great need, for example in a case of great loss and it is needed for a feast made for a mitzvah, there is what to rely on the lenient [opinions]. But without this, one shouldn't be lenient at all. Even if the meat was not salted on both sides, only on one side, as long as it was salted [to the point of] salted food that one is unable to eat because of its salt, it is considered hot food. But anything that's not salted so much is considered cold, even if it was salted on both sides. And there are those that say that we are not experts in the matter and we should consider even [the amount needed] to salt for roasting to be like heated. And is is good to be stringent in a case where there is no great loss. And a salting that's similar to the salting [one would do for food] that he needs to take for a long trip, even after it's rinsed it's considered food that can't be eaten because of its salt, and as long as it's not soaked in water it has the law of hot food which forbids [when touching certain other foods] up to [an amount] that needs to be peeled away. And there's no difference whether the salted food is on top and the unsalted food is on the bottom or whether the salted food is on the bottom and the unsalted food is on top, always the salted food imparts taste to the unsalted food and it does not absorb taste from it. Therefore, meat and cheese that were both salted that touched each other, one is required to peel away the place from both of them where they touched. And if one of them is salted and the second is unslated, the salted food is permitted with a rinsing and the unsalted food requires peeling away. Rema: And there are those that say that with all salted foods we require a measure of sixty times [in order to permit the foods], and see later on in chapter 105 how we are accustomed to rule. And that which we said that if the salted food was pure and the unsalted food was impure that [the pure food is] permitted, that's where the impure food was dry, but if it's a wet item it forbids the pure food, for after it's [salted to the extent of a food that] one is unable to eat because of its salt, it absorbs from the forbidden food that's near it and they both become forbidden. And this is precisely where the pure food is [at least] slighly moist, but if it's completely dry it does not absorb from the moist food near it. And if they are both dry, even if they are both salted, or if they are both moist but not because of salting, it is enough [to permit them] with rinsing. Rema: Al meat juices from meat that was salted, even if it was only salted [to the extent required] for roasting, it's considered like hot food. And therefore, if meat juices fell on cheese or onto a vessel, it forbids it. Even in a case where the meat wouldn't forbid because it's not considered like hot food, nevertheless, the meat juices are considered like food that one is unable to eat because of its salt. And meat juices of meat that forbids that fell onto a vessel, [the vessel] requires being immersed into boiling water. And if it's an earthenware vessel, it requires breaking it. And if it only fell onto one area, and the vessel is wood or something similar, one can peel away that area and that's enough.

6 ו

היכא אמרינן דאינו אוסר אלא כדי קליפה כשאין שום אחת מהחתיכות שמינה שאם היתה שמינה כולה אסורה (ע"ל סימן ק"ה סי"א) וכן חברתה אסורה כולה מפני שהשומן מפעפע (ועיין לקמן סימן ק"ה):

Where do we say that it's only forbidden up to [an amount] that needs to be peeled away, that's where neither of the pieces are fatty, for if there is fat the entire item is forbidden. And so too the accompanying [food] is entirely forbidden because the fat diffuses and see later on in chapter 105.

7 ז

הא דמפלגינן בין נאכל מחמת מלחו לאינו נאכל מחמת מלחו הני מילי בבשר חי אבל צלי רותח שנפל למליח אפילו נאכל מחמת מלחו בעי קליפה (עיין ס"ק כ') ואם יש בו בקעים או שהוא מתובל בתבלין והוא צלי רותח כולו אסור: הגה וה"ה אפוי ומבושל (מהרא"י בהגהו' ש"ד והגהת מרדכי וסמ"ק ורש"ל) וי"א דאפילו הם צוננים דינא הכי (ב"י לדעת הרא"ש ובת"ה וטור) וכן יש לנהוג אם אין הפסד מרובה:

That which we distinguish between between [food] that one is able to eat with its salt and [food] that one is unable to be eat because of its salt, this is referring to raw meat, but hot roasted meat that fell into salted food, even if it can be eaten with its salt, it requires [a layer] to be peeled away. And if there are cracks, or if it's spiced with spices and it's entirely hot and roasted, it is forbidden. Rema: And so too is the law by baking and cooking. And there are those that say that even if they are cold that this is also the law, and so too this is what one should follow if there's no great loss.

8 ח

אין בשר בחלב נאסר ע"י מליחה או ע"י כבוש אלא באכילה אבל לא בהנאה:

Milk and meat is only forbidden, in the case of salting or in the case of soaking, to eat it, but it isn't [forbidden to] derive pleasure from it.