Siman 87פ״ז
1 א

באיזו בשר נוהג דין בשר בחלב והיאך נקרא בשול. ובו י"א סעיפים:
כתוב בתורה לא תבשל גדי בחלב אמו ג' פעמים אחד לאיסור בישול ואחד לאיסור אכילה ואחד לאיסור הנאה והוציא אכילה בלשון בישול לומר שאינו אסור מן התורה אלא דרך בישול אבל מדרבנן אסור בכל ענין (כל בשר בחלב שאינו אסור מן התורה מותר בהנאה (טור וארוך כלל ל') .

It is written in the Torah: "you will not cook a kid in the milk of its mother" three times (Exodus 23:19; Exodus 34:26; Deuteronomy 14:21); once for the prohibition of cooking, once for the prohibition of eating, and once for the prohibition of receiving benefit [from the cooked meat and milk products]. The prohibition of eating is presented in the language of cooking, to say that there is no prohibition from the Torah [in regard to meat and milk] unless it is in a manner of cooking, but rabbinically it [the mixture of meat and milk] is forbidden in every way. All meat and milk [mixtures] that are not forbidden from the Torah are permitted to benefit from.

2 ב

גדי לאו דוקא דהוא הדין שור שה ועז ולא שנא בחלב אם לא שנא בחלב אחרת אלא שדבר הכתוב בהווה:

[The word] "kid", is not specific, it is the same rule with ox, sheep and goat. There is no difference if it is the milk of the mother, or of another [domesticated] animal. Rather, the verse refers to the common case.

3 ג

אינו נוהג אלא בבשר בהמה טהורה בחלב בהמה טהורה אבל בשר טהורה בחלב טמאה או בשר טמאה בחלב טהורה מותרי' בבישול ובהנאה ובשר חיה ועוף אפילו בחלב טהורה מותר בבישול ובהנאה ואף באכילה אינו אסור אלא מדרבנן אבל דגים וחגבים אין בהם איסור אפילו מדרבנן: הגה ונהגו לעשות חלב משקדים ומניחים בה בשר עוף הואיל ואינו רק מדרבנן אבל בשר בהמה יש להניח אצל החלב שקדים משום מראית העין כמו שנתבאר לעיל סי' ס"ו לענין דם (ד"ע):

The law only applies with meat from a pure [kosher] animal and milk from a pure animal, but meat of a pure animal in milk that is impure, or meat from an impure animal in pure milk, is permitted to cook and benefit from. Meat of a wild animal and of fowl, even in milk which is pure, is permitted to cook and benefit from; and even eating is only prohibited rabbinically. Fish and grasshoppers are not prohibited [with milk] even rabbinically. RAMA: We make milk from almonds and place bird meat in it, since [milk and bird meat] is only rabbinically [forbidden]. But with meat from a domesticated animal, place almonds next to the milk, so that people don't misunderstand. This is as we said above, in chapter 66.

4 ד

אסור לבשל בחלב אשה מפני מראית העין ואם נפל לתוך התבשיל בטל ואין צריך שיעור: הגה ונראה לפי זה דכל שכן דאסור לבשל לכתחלה בחלב טמאה או בשר טמא בחלב טהור (ד"ע) ודוקא בשר בהמה אבל בעוף דרבנן אין לחוש:

It is forbidden to cook [meat] with the milk of a woman, because of appearances. If woman's milk fell into [meat] food, it is nullified and there is no need to measure. RAMA: It seems according to this, all the more so that it is forbidden to cook with impure milk or impure meat with pure milk, in the case of domesticated animals. But with rabbinical prohibited fowl, there is no need to be concerned.

5 ה

ביצים הנמצאים בעופות אם הם גמורות דהיינו שיש להם חלבון וחלמון אע"פ שהיא מעורה בגידים הרי זה גמורה ומותר לאכלה בחלב אבל אם אין לה אלא חלמון אסור לבשלם בחלב אבל אם אכלם בפני עצמם מותר לאכול אחריהם גבינה או חלב:

Eggs that are found inside chickens, if they are complete - i.e. they have white and yolk - even though that it is bound with sinews - indeed it is complete and it is permissible to eat it with milk. If the egg only has yolk, it is forbidden to cook with milk. If he eats the eggs alone, it is permissible to eat cheese or milk afterwards.

6 ו

המעושן והמבושל בחמי טבריה אין לוקין עליו וכן המבשל בשר במי חלב או בחלב מתה או בחלב זכר או שבישל דם בחלב פטור ואין לוקין על אכילתו משום בשר בחלב: הגה וחלב זכר לא מיקרי חלב כלל ואם נפל לתוך קדירה של בשר אינו אוסר אבל חלב מתה ומי חלב אוסרים המאכל כמו חלב עצמה ואפילו בבישול יש לאסור לכתחלה (כן משמע בארוך כלל ל"א) י"א דאסור לחתות האש תחת קדירה של עובד כוכבים לפי שהם מבשלים בהם פעמים חלב פעמים בשר והמחתה תחת קדירה שלהם בא לידי בישול בשר בחלב (הגהת מרדכי פ' כל הצלמים) עוד כתבו דאין לערב מים שהדיחו בהם כלי בשר עם מים שהדיחו בהם כלי חלב וליתן לפני בהמה דאסורים בהנאה (מהרי"ו) עוד כתבו דהכלי שעושין בו מים לחפיפת הראש אין לשמש בו דעושין אותה מאפר שעל הכירה ורגילות הוא להתערב שם בשר וחלב (מהרי"ל) ולכן יש לאסור גם כן להשתמש מן הקדרות של התנורים שבבית החורף משום דנתזים עליהם לפעמים בשר וחלב מן הקדרות שמבשלים בתנורים (מהרי"ו) ובדיעבד אין לחוש בכל זה ואף לכתחלה אין בזה אלא חומרות בעלמא והמיקל לא הפסיד:

A person who [Cooks meat and milk together by] smoking and or cooking in the hot springs of Tiberius does not receive lashes for transgressing a lav. Similarly,cooking meat in "mai chalav" (milk water) or chalav maisa ("dead milk") or chalav zachar or cooking blood and milk together is exempt (from lashes) and one who eats it [milk cooked with blood] does not receive lashes for [transgressing the lav of] meat and milk. RAMA: Chalav zachar is not called milk at all and if it fell into a pot of meat it would not be forbidden. However [if ]chalav maisa or mai chalav [fell into a pot of meat] the food is forbidden because they are comparable to milk. It is even forbidden to cook [chalav maisa or mai chalav with meat] initially. There are those who say that it is forbidden to stoke the fire under the pot of a non-Jew because they use the same pot sometimes to cook milk and sometimes to cook meat. Therefore by stoking the fire under the non-Jew’s pot one may come to cook meat and milk [together]. Furthermore, one should not mix together the water that was used for washing milk dishes with water that was used to wash meat dishes and then give it to an animal because the water becomes forbidden for use. And furthermore, the container that is used to make shampoo should not be used [for anything else] because the ashes on the stove that are used to make shampoo are mixed with milk and meat. Therefore it is forbidden to use the pots that are usually on the stoves in the winter lodges because sometimes milk and meat splash on them from the cooking going on in the oven itself. After the fact, we do not worry about the above laws, and furthermore even initially they are only a chumra b’alma (stringency of the world). One who is lenient will not lose.

7 ז

המבשל שליל בחלב חייב וכן האוכלו אבל המבשל שליא או עור וגידים ועצמות ועיקרי קרנים וטלפים הרכים פטור וכן האוכלם פטור:

One who cooks an embryo in milk is liable, and one who eats them cooked together is liable. But cooking the placenta, skin, tendons, bones, ikari karnaim (The part of the horn that is found below the skin) ,or soft hooves [in milk] is exempt [from the Torah] and one who eats them is exempt.

8 ח

יש מי שאומר דנסיובי דחלבא (פי' חלב המתמצת מקפאון הגבינה) אינם בכלל מי חלב ואסור מן התורה אלא מי חלב היינו אחר שעושים הגבינה מבשלים הנסיובי והאוכל צף מלמעלה ולא נשאר בו אלא מים בעלמא זהו הנקרא מי חלב:

There are those that say that the whey of the milk (meaning the milk that's extracted from the curdled cheese) is not included in [the category] of "milk water" and it is forbidden from the torah. Rather, this is what "milk water" is: after they make the cheese they cook the whey, and the foodstuff floats to the top, and the only thing that's left is mere water; this is what's called "milk water".

9 ט

חלב הנמצא בקיבה אינו חלב ומותר לבשל בו בשר אפילו בצלול שבה (טור בשם רי"ף ורמב"ם) ויש מי שאוסר (תוס' ורא"ש ור"ת ורשב"א ור"ן) (וכן נוהגין):

Milk that was found in the stomach [of the animal] is not called milk, and it is permitted to cook meat in it, even in the liquidy part. And there are those that forbid it, and so is our custom.

10 י

חלב הנמצא בקיבה (לכתחלה אין להניחו בקיבה עד שיצטנן החלב בתוך הקיבה (ארוך כלל י"ח בשם רבי שמחה והג"ה אשיר"י) אבל בדיעבד אין לחוש עד) שנמלח בקיבתה או שעמד בו יום אחד (ואז) אסור להעמיד בו: הגה ואם העמיד בו אם הוא הצלול אוסר כל הגבינות עד שיהא ס' בחלב שהעמיד נגד הקיבה האסורה ואם היה ס' בחלב הכל מותר ואם היה הקיבה קרושה אינה אוסרת כלום אפי' לא היה ס' בחלב נגד הקיבה (לדעת ר"ת) ואם היה הקיבה צלול מתחילה ונקרש יש לו דין צלול (בית יוסף בשם רשב"א ובשם הפוסקים) ויש מקילין בזה (ש"ד ובית יוסף בשם המרדכי) ובמקום הפסד יש להקל עור הקיבה לפעמים מולחים אותו ומייבשין אותו ונעשה כעץ וממלאים אותו חלב מותר דמאחר שנתייבש הוי כעץ בעלמא ואין בו לחלוחית בשר (ב"י בשם שבולי לקט):

Milk that was found in the stomach [of the animal] from the outset one should not leave it in the stomach until the milk that's in the stomach cools off, but after the fact, there is nothing to worry about until it was salted in the stomach, or it stood in it for a full day, [then] it is forbidden to curdle milk with it. RAMA: And if one did curdle milk with it, if it was liquidy, the entire cheese is forbidden unless there was sixty times the amount of [permitted] milk that one made curdled with against the forbidden [milk] from the stomach. And if there was sixty times the milk it is all permitted. And if the [milk in] the stomach was solidified, it does not forbid [the cheese] at all even if there wasn't sixty times the [permitted] milk against the [milk in] the stomach. And if the [milk in] the stomach was liquidy at first and became solidified, it has the law of liquidy [milk]. And there are those that are lenient in this matter, and in a case of monetary loss, there is room to be lenient. The skin of the stomach, sometimes they salt it and dry it out and it becomes like wood and they fill it with milk, [in this case the milk is] permitted, since after it was dried out it is like mere wood, and it has no moisture of the meat in it.

11 יא

אם העמיד גבינה בעור קיבת כשרה יש בה טעם בשר אסורה ואם לאו מותרת אבל המעמיד בעור קיבת נבילה וטריפה ובהמה טמאה אוסר בכל שהוא: הגה משום דדבר האסור בעצמו ומעמיד אפילו באלף לא בטיל (כ"כ ב"י לדעת הרשב"א ור"ן) ודוקא שלא היה שם מעמיד אחר רק האסור אבל אם היה שם ג"כ מעמיד היתר הוי זה וזה גורם ומותר אם איכא ס' נגד האסור (ממשמעות המרדכי) .

If one curdled cheese in the skin of the kosher stomach, if there is the taste of meat in it, it is forbidden, and if not, it is permitted. But if one curdled in the skin of the stomach of an invalidly slaughtered animal or an invalid animal or a non-kosher animal, it is forbidden with any amount. RAMA: Because something that's intrinsically forbidden, and one [used it] to curdle milk, even in a thousand parts it's not nullified. And this is precisely if there was nothing else that was used to curdle except the forbidden item, but if there was something else that is permitted that was used to curdle, then both this and that caused it [to curdle] and it would be permitted if there was sixty times [the permitted] against the forbidden.