Siman 83פ״ג
1 א

דין סימגי דגים ודגים מלוחים. ובו י' סעיפים:
סימני דגים מפורשים בתורה כל שיש לו סנפיר וקשקשת טהור וסנפיר הוא ששט בו וקשקשת הן הקליפות הקבועות בו: הגה ודוקא שהם נקלפים ביד או בכלי אבל אם אי אפשר לקלפן מעור הדג לא מקרי קשקשת (המ"מ פ"א דמ"א): ואפילו אין לו אלא סנפיר אחד וקשקשת אחד מותר ואפילו אין לו עתה ועתיד לגדלם לאחר זמן או שהיה לו בעודו במים והשירן מיד בעלותו ליבשה מותר (רמב"ם ספ"א מהמ"א ורי"ף ור"ן וה"ה): הגה וי"א דאין להתיר בקשקשת אחת רק כשהיא עומדת תחת לחייו או זנבו או סנפירו (הטור והרא"ש לדעת ב"י ור"ן וה"ה בשם רמב"ן) וטוב להחמיר:

The signs of fish are explicit in the Torah: All that have fins and scales, kosher. And fins, it is what it swims with. And scales, they are hardened skins on it. Gloss: Specifically when they are peeled by hand or with a utensil, but if it is impossible to peel them from the skin of the fish, it is not called scales (HM''M 1:41) And even if it only has one fit and one scale, it is permitted. And if it does not not, and in the future when it grows after a time or when it has scales while in the sea, but when it emerges it sheds its scales, it is permitted. (Rambam Forbidden Foods Chapter 1 and the Rif and the Ran and this is the law) Gloss: And there are those who say that one does not permit with one scale, only when it stands on its jaw or tail or fin (the Tur and the Rosh according to the Beit Yosef and the Ran and this is the law in the name of the Ramban), and it is good to be stringent.

2 ב

יש מיני דגים שקשקשיהם דקים מאד ואינם נכרים ואם כרכוהו בבגד או נתנו אותו בכלי מלא מים ונמצאו קשקשים מותר:

There are types of fish that their scales are very thin and are not recognizable [as scales], if they are wrapped in a garment or placed in a vessel full of salt water and scales are found, it is permitted.

3 ג

כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר ויש שיש לו סנפיר ואין לו קשקשת לפיכך מצא חתיכת דג שיש לו קשקשת אין צריך לחזור אחר סנפיר מצא לו סנפיר לא יאכלנו עד שידע שיש לו קשקשת:

Everything that has scales has fins, and there are [fish] that have fins but not scales. Therefore, if one found a cut of fish that has scales, one does not have to go after fins. If one found fins, one should not eat it until he knows it has scales.

4 ד

מצא חתיכות דגים ויש באחת מהן קשקשת אם החתיכות מתאימות כולן מותרות חזקה מדג אחד באו ואם אינן מתאימות את שנמצאו בהן קשקשים מותרות והשאר אסורות אפילו כולן מלוחות ביחד: הגה ואם נמצא שם דג שיש לו ראש רחב ושדרה מותר לאכלו דודאי היה לו קשקשים אבל אם הדג שלם ואין אנו רואים בו קשקשים אין לסמוך אראש ושדרה:

If one found cuts of fish and one of them has scales, if the cuts are suitable, all of them are permitted; the presumption being that it came from one fish. And if none of them are suitable, those that have scales found on them, they are permitted, and the rest are are prohibited, even if all of them were salted together. Gloss: And if one found there a fish that has a wide head and spine, it is permitted to eat, specifically if it had scales. But if the fish is whole, and we do not see scales on it, we cannot rely on the head and spine.

5 ה

ציר דגים טמאים אינו אלא מדרבנן לפיכך מותר לקנות מהעובד כוכבים דגים מלוחים טהורים אע"פ שמונחים עם הטמאים בכלי אחד שמא לא נמלחו יחד : הגה ויש אוסרים אם מונחין עם הטמאים בחבית אחת וכן נוהגין שלא לקנותן אפילו אם רואים רק שמונחים עם הטמאים המלוחים בערבוב על השלחן שמוכרין אותם שם (ת"ה סי' קע"ד והגהות ש"ד וש"ד סימן כ' וא"ז וארוך כלל י"ג ומרדכי בשם תוספות הר"ר ישראל) מלבד בהערינ"ג ומרקדי"ש דמתירין בכל ענין דודאי אין נמלחים עם הטמאים משום דאין דרך למלחן עמהם (מרדכי) ואפי' בשאר דגים אין להחמיר לפשפש ולבדוק אם יש ביניהם דגים טמאים ואם רואה שהדגים הטמאים שרוים במים עם הטהורים אפי' בהערינ"ג יש לאסרו (הגהות ש"ד בשם מהרא"י ור' ירוחם) אבל אין חוששין שמא נשרו כל זמן שאין רואים (שם) וכל זה לכתחלה אבל בדיעבד שכבר קנאן יש להתיר בכל ענין משום דציר דגים דרבנן ואמרינן שמא בתחלה לא נמלחו יחד ואין חוששין אח"כ לבליעתן זה מזה (ארוך) ודוקא דלית בהו שמנונית וסתם דגים מלוחים לית בהו שמנונית אבל אם אית בהו שמנונית אסור מדאורייתא וספיקא לחומרא (שם) והיכא דהדגים מלוחי' יבשים מותר בכל ענין מאחר דהטמאים ג"כ יבשים (מהרא"י בת"ה) ונהגו להחמיר גם בזה לכתחלה אם מונחים ביניהם (שם):

Non-kosher fish brine, is only rabbinic. Therefore, it is permitted to purchase salted fish from a non-Jew, [that are] kosher, even though they were placed with non-kosher [fish] in the same vessel, lest they were not salted together. Gloss: There are those who prohibit, if they were placed with non-kosher [fish] in one barrel. We are accustomed to not purchase them, even if we see that it was only placed with [other] non-kosher salted fish in a mixture on the table that they are being sold on. (Trumat HaDeshen 174 and Hagahot Sh''D, Sh''D Siman 20, and Or Zarua and Arukh Klal 13 and Mordechai in the name of the Tosafot Rabbi Israel), except for herring and markrish which are permitted in every circumstance, and definitely when they are not salted with non-kosher [fish], because it is not the way to salt them with them [the other types of fish] (Mordechai). Even regarding the rest of the fish, one should not be stringent to rummage and check if there are non-kosher fish among them. If one sees that non-kosher fish are being soaked in the water with kosher [fish], even herring there [is what to say] to prohibit it (Hagahot Sh''D in the name of MaHaRA''I and Rabbi Yerucham). But there is no concern lest it is being soaked, the whole time that we don't see [them] (ibid.). All of this is from the outset, but after the fact, when has already purchased them, there is [what to say] to permit them in every circumstance, because fish brine is rabbinic, and we say lest they were not salted together in the beginning, and we are not concerned after that of it absorbing from one to the other (Arukh). And specifically when suspended in oil, and just salted fish do not have oil, but if there is oil, it is prohibited by the Torah, and doubt [regarding Torah law we lean towards] stringent (ibid.). And in the case that the fish are salted dry, it is permitted in every circumstance, after the non-kosher [fish] also are dry (MaHaRA''I BT''H). And we are accustomed to be stringent also with this from the outset, if they are placed among them (ibid.).

6 ו

עובד כוכבים שהביא חבית מלאה מציר דגים אם כולכית (פי' הערוך דג טמא וכן פירש"י ואחרים פירשו שהוא דג טהור) אחת שוטטת בו מותר שזה סימן שהוא מדגים טהורים ואם לאו אסור והני מילי דסגי בכולכית אחת בחבית סתומה אבל אם היתה פתוחה אינה ניתרת בפחות משתים אבל באחת חיישינן שמא מעלמא אתא ויש מי שאומר שאם היו חביות רבות וכולן פתוחות וכולכית דהיינו דג טהור משוטט באחת מהן כולן מותרות היו סתומות פתח אחת מהן ומצא בה כולכית היא מותרת שניה ומצא בה כולכית כולן מותרות ויש מי שאומר דהא דשריא ע"י כולכית הני מילי כשאין בה דג או חתיכה שאין בהם קשקשים אבל אם יש בהם הכל אסור :

Non Jews that bring a barrel of water full with fish brine, if one Kilkit [type of fish] (explanation: a prepared non-kosher fish, this is what Rashi explains, and others explain that it is a kosher fish) is in it, it is permitted, because this is a sign that it is from kosher fish. If not, it is prohibited. And this applies when there is a single Kilkit, in a sealed barrel, but if it is open, it did not jump regarding less than two, but regarding one we are concerned lest it never came. And there is one who says, if there were many barrels, all of them are open, and a Kilkit, since it is a kosher fish, one among them, all of them are permitted. If they were sealed, open one of them and if one found a Kilkit, it is permitted. A second, if one found a Kilkit in it, all of them are permitted. There is one who says, it is permitted as a result of the Kilkit, this applies when there is not a fish or cut [of a fish] that does not have scales, but if there are [fish without scales], all are prohibited.

7 ז

קרבי דגים אינם נקחים אלא מהמומחה אא"כ אומר לו הישראלי (או עובד כוכבים) (ר"ן וכן משמע מרשב"א) המוכרם אני מלחתים והוצאתים מדג טהור אבל אם אמר לו טהורים הם אינו נאמן אא"כ היה אדם שהוחזק בכשרות:

Aggressive fish are only taken by an expert, unless a Jew says, or a non-Jew (Ran and this is understood from the Rashba) that is selling them: I salted and took from kosher fish. But if he says: They are kosher, he is not believed, rather unless he is a proven [expert] regarding kashrut.

8 ח

ביצי דגים אם היו שני ראשיהם כדים (פי' עגולים ועבים ככדים) או חדים טמאים (וה"ה בקרביים נמי דינא הכי) (טור) א' כד וא' חד שואל לישראל המוכר אם א"ל אני מלחתים והוצאתי' מדג טהור אוכל על פיו ואם א"ל טהורי' הם אינו נאמן אא"כ היה אדם שהוחזק בכשרות ועכשיו פשט המנהג לקנות ביצי דגים בסתם בין שלימים בין נמוחים ואפילו מן העובד כוכבים ובלבד שיהיו אדומים אבל השחורי' אין אוכלין אותם כלל:

Eggs of a fish, if there were two round sections (explanation: spherical and wide like jugs) or they were clear, non-kosher. and it is law regarding aggressive [fish], also the law applies here (Tur). One round and one clear, ask the Jew who sold [it]. If he said: I salted, and took [them] from a kosher fish, eat according to his word. If he said: they are kosher, do not believe him, rather unless he is a proven [expert] regarding kashrut. Now it is the simple custom to purchase just fish eggs, whether whole or soft, even from non-Jews, provided they are red. But if the [eggs] are black, do not eat them at all.

9 ט

דג טהור שנמצא במעי דג טמא בין שנמצא דרך בית הרעי בין נמצא דרך בית הבליעה בין שיצא לחוץ טהור:

A kosher fish that is found in the intestines of a non-kosher fish, if found either in the secretary channel, or the swallowing channel, or it went out, it is kosher.

10 י

דג טמא שנמצא במעי דג טהור אסור (ל' רמב"ם פ"א מהמ"א דין ה'):

A non-kosher fish that was found in the intestines of a kosher fish, it is prohibited (see Rambam in Forbidden Foods 5).