Siman 70ע׳
1 א

דין מליחת הרבה בשר ביחד. ובו ו' סעיפים:
מולחין הרבה חתיכות זו על גב זו אע"פ שהתחתונה גומרת פליטתה קודם לעליונה לא אמרינן שחוזרת ובולעת מדם העליונה לפי שהוא שוהה הרבה לפלוט ציר וכל זמן שפולטת צירה אינה בולעת ואפילו מתקבץ הרבה ציר ועומד בגומא שבין החתיכות מותר במה דברים אמורים במולח בשר עם בשר ואפילו בשר שור עם בשר גדיים וטלאים ואפילו עם עופות שאי אפשר להם לגמור כל פליטת צירן עד שיגמור בשר שור לפלוט את דמו: הגה ומכל מקום נוהגין להחמיר לכתחלה שכל חתיכה שיש לה בית קיבול כגון דופן שלימה מהפכין אותה שיזוב הדם אבל בדיעבד אין לחוש (א"ו הארוך) חתיכה שמלח אותה ב' פעמים מותרת ולא חיישינן שמלח השני מבליע הדם הנשאר ממליחה הראשונה (פסקי מהרא"י סימן ס"ו): אבל בשר עם דגים אפילו בשר עופות עם דגים אסור למלוח לפי שהדגים פולטים כל צירן קודם שיפלוט העוף את דמו ואם עבר ומלחן יחד העופות מותרין אבל הדגים צריך ליטול מהם כדי קליפה ואם לא ניטלו קשקשיהם כשנמלחו מותרים: הגה ויש אוסרין כל הדגים (ארוך כלל י"ג) אם אינן ס' נגד העופות דאנו משערין במליחה בס' והכי נהוג ודוקא דלית בהו קשקשים דרפו קרמייהו ופלטו מיד אבל אי אית בהו קשקשים מותרים דאינן פולטים מיד ולא בלעי מן העופות (הרא"ש ושם) דאיידי דטרידי לפלוט לא בלעי מידי דהוי אשני חתיכות שנמלחו יחד:

One is permitted to salt many pieces of meat together, one on top of the other, even though the lower pieces will finish releasing their blood before the upper pieces. We do not assume that the lower pieces will now absorb blood from the upper pieces. This is because meat releases tzir for a long period of time and as long as (1) it is releasing it can not absorb. Even if a lot of tzir is gathering and sitting in the crevices of the meat, it is permitted. When do we say this rule? When meat is being salted with other pieces of meat, even if it is meat from one animal with the meat of another animal, even if it is poultry [1] which can not expel all its tzir before the meat of an ox can expel its blood. Rema: Nevertheless it is customary to initially be stringent with a piece of meat that has a pocket and invert it inside out as to allow the blood to flow out, however post facto one need not worry, [2] A piece of meat salted twice is permitted [3] and we are not worried that this second salting will cause it to absorb any remaining blood from the first salting. However meat with fish, and even poultry with fish are forbidden to be salted together for fish release all their tzir before even poultry can release its blood. [4] If one did salt them together, the poultry is permitted, but the fish must have a klipah removed [5] and if (3) one did not remove the scales when they were salted - it is permitted. Rema: There are those who forbid all the fish if there is not sixty against the poultry for we measure all cases of salting with sixty, and this is the custom. This is only if there are no scales, for they are soft and immediately release tzir, bur if there are scales it is permitted for they do not release immediately nor absorb from the poultry because as long as they are in the process of expelling they won't absorb and it is like any other case of meat being salted together

2 ב

במה דברים אמורים כשמלח שניהם יחד או שהעוף מליח ודג תפל אבל אם דג מליח ועוף תפל ונתנם זה אצל זה או זה על גב זה אף דגים מותרים בלא קליפה: הגה וכן אם הדגים מונחים על העופות מותרים אפילו נמלחו יחד דדם אינו מפעפע מלמטה למעלה ולא גרע מחתיכה המונחת בציר דמה שלמעלה מן הציר שרי (ארוך כלל י"ג) וכן אם לא הניח הדגים אצל העופות אלא לאחר ששהו העופות במלחן שיעור מליחה אף הדגים מותרים אע"פ ששניהם מלוחים (ד"ע וכן משמע בארוך) ואם נמלחו דגים בכלי שמלחו בו בשר הדגים מותרים דאין הדגים בולעים הדם שבכלי דאין מליחה לכלים (ב"י בשם רשב"א סימן קכ"ט) והא דאמרינן דאם הדג תפל והעופות מלוחים אסורין היינו דוקא שהדג פלט כבר דמו והודח אבל אם עדיין לא פלט דמו ולא נמלח מעולם מותר דאגב דיפלוט דם דידיה יפלוט גם כן הדם שבולע מן העופות (סברת עצמו וכן משמע בארוך כלל י"ג בשם הסמ"ק) כמו חתיכה שנפלה לציר קודם מליחה דמותר מהאי טעמא כמו שיתבאר לקמן סימן זה ועיין לקמן סימן צ"א באיזה מליחה אמרינן דהוי כרותח:

In which cases is this said? When they were salted together, or if the poultry was salted and the fish was not. (4) However if the fish is salty and the poultry is not and they were placed beside each other [6] or on top of each other, even the fish is permitted without removing a klipah. Rema: (5) [8] And so too if the fish [9] are placed on the poultry they are permitted even if they were salted together since the blood does not flow from bottom to top, and it is no worse then a piece placed in the tzir in which what is protruding from the tzir is permitted. If the fish were placed beside the poultry [11] only (6) after the [12] poultry lay in their salt for the required salting time, then even the fish are permitted even though they are both salty. [13] If fish were salted in a vessel in which meat was salted, the fish are permitted (7) for the fish do not absorb the blood in the vessel because the salting has no effect on a vessel [14] That which we say that the fish are forbidden if salty and the poultry is salty, is only when the fish [15] had released all of their blood and have been washed, (8) but if they still did not release their blood and were never salted, they are permitted because when they release their own blood, they will release the blood they absorbed from the poultry just like a piece that fell into tzir before being salted. It is permitted for this reason as will be explained below. [16] See further in section 91 regarding which salting is considered as roseiach.

3 ג

בשר שחוטה שמלחו עם בשר טריפה או שהטריפ' מלוחה והכשיר' תפילה והם נוגעי' זה בזה אסור כדי קליפה שאע"פ שאינו בולע מדם הטריפה בולעת מצירה אבל אם הכשירה מלוחה והטריפה תפילה מותרת בהדחה בלא קליפה בין נתן כשירה למעלה בין נתנה למטה ויש מי שאוסר בנוגעים זה בזה וסובר שלא הותרו אלא בעומדים בסמוך בכדי שפליטה של זה נוגעת בזה: הגה וכשהטריפה מלוח וכשר תפל אפילו בכהאי גונא אסור וע"ל סימן ק"ה מאלו דינים:

(9) Kosher meat that was salted with non-kosher meat, or non-kosher meat that is salty with kosher meat that is not salty, [17] require the removal of a klipah if they are touching [18] because even though it does not absorb from the non-kosher blood, it absorbs from it’s tzir. However, if the kosher meat is salted and the non-kosher meat is non-salty then it is permitted even without removing a klipah as long as it is washed. This is true whether the kosher piece is on the top or on the bottom. (10) There are those who forbid it if they touch ,[19] and rule that the meat is not permitted even if they were merely standing close to each other if it allowed for their juices to touch. Rema: When the non-kosher meat is salty and the kosher one is not-salty it is still forbidden. [20] See later in section 105 regarding these laws.

4 ד

הא דאמרינן דאינו אוסר אלא כדי קליפה היינו כששתיהן כחושות אבל אם אחת מהן שמינה אפילו אם חתיכת הטריפה כחושה וחתיכת הכשרה שמינה מפעפע האיסור בכולה אם היתה הטריפה המלוחה למטה משום דתתאה גבר. (ועיין לקמן סימן ק"ה כיצד נוהגין):

(11) That in which we say that it is only forbidden to the extent of a klipah is dealing with cases where the pieces of meat are lean. However if one of them is fatty, [21] even if the non-kosher piece is lean and the kosher piece is fatty, the forbidden juice spreads throughout the meat [22] if the non-kosher salty piece was on the bottom. This is based on the rules of tatai gavar. [23] See later on in section 105 how one should act.

5 ה

יש אומרים שבשר שנמלח אסור להשהותו במלחו לאחר פליטת כל צירו דהיינו י"ב שעות לפי שחוזר ובולע מלחלוחית דם שעליו ושעל המלח ויש מתירים להשהותו במלחו אפילו כמה ימים ולכתחלה יש לחוש לדברי האוסרים ובדיעבד מותר:

[24] There are those who say that meat that was salted is forbidden to remain sitting in the salt after all its tzir has been released, which is after twelve hours. This is because it begins to absorb from the drops of blood that are upon it and on the salt, (12) There are also those that permit it to lay in its salt for even several days. Initially one should follow the stricter opinion. (12) but post facto it is permitted.

6 ו

יש אוסרים ליתן בשר שלא נמלח כלל או שנמלח ופלט כל דמו עם בשר שנמלח קודם פליטתו דם לפי שהבשר שלא נמלח או שנמלח ופלט כל דמו חוזר ובולע ממה שחבירו פולט ויש מתירים ע"י מליחה שימלחנו אחר כך כי אז יפליט כל דם שבלע ויש מתירים בכל זה ולכתחלה יש לחוש לדברי האוסרים: הגה ואפילו בדיעבד נוהגין לאסרו אם נפל בשר שכבר פלט כל דמו וצירו אצל בשר שלא שהה עדיין שיעור מליחה (מהרא"י בהגהת ש"ד) ויש אומרים שכל מעת לעת לאחר שנמלח פולט ציר ואם נגע תוך זמן זה לבשר שנמלח ולא שהה עדיין שיעור מליחה אינו נאסר וכן נוהגין (ש"ד בשם הגאונים ומהרא"י וסה"ת ומרדכי בשם ר"י) אך במקום שאין הפסד מרובה יש לאסרו לאחר י"ב שעות וקודם לזה אין להחמיר כלל וכל שכן אם לא נמלח כלל דאפילו אם נפל לציר ממש אין לאסרו דאמרינן על ידי שיפלוט דם דידיה יפלוט גם כן מה שבלע ממקום אחר ואפילו נמלח הבשר ולא שהה עדיין שיעור מליחה ונפל לציר יש להתיר (ארוך כלל ה') אם לא נכבש בתוכו יום שלם אך אם שהה שיעור מליחה ונפל לציר יש אוסרין אותו אף על פי שלא כלה זמן פליטת צירו עדיין (רש"ל בא"ו שלו) ומ"מ לצורך הפסד גדול יש להתיר גם בזה כל זמן פליטת צירו דהיינו תוך י"ב שעות ע"י שיחזור וידיחנו (הגהת ש"ד) ויחזור וימלחנו וכן אם נפל לציר קודם ששהה שיעור מליחה ידיחנו ויחזור וימלחנו מיהו אם מלחו בלא הדחה לאחר שנפל לציר שרי בדיעבד (ארוך כ"ה) . וכל זה לא מיירי אלא בציר שהוא כרותח כמבואר לעיל סימן ס"ט אבל דם בעין שנפל על בשר שהוא תוך שיעור מליחתו והוא חשוב כרותח כמבואר לקמן סימן צ"א נאסר הבשר דלגבי דם בעין לא אמרינן איידי דטריד לפלוט לא בלע ולא כבולעו כך פולטו (שם) והא דאסרינן אותו כשנפל לציר היינו דוקא מה שבתוך הציר אבל מה שלמעלה מן הציר שרי מיהו מה שבתוך הציר נאסר מיד ואין שיעור לדבר. בשר שנפל לתוך ציר שעל הקרקע דינה כאילו היתה הציר בכלי (בית יוסף בשם ש"ד ואו"ה שם) בשר שנגע בחתיכה שנמלחה בכלי שאינו מנוקב ונאסרה דינה כאילו נגעה בציר (ד"ע) ספק ציר ספק מים מותר דציר דרבנן וספיקא להקל (מרדכי פכ"ה) ציר מעורב עם מים אפילו היו המים מועטים לא חשיבי עוד רותח ואינה אוסרת (ב"י בשם אגור) . דין כבוש עיין לקמן סימן ק"ה:

There are those who forbid placing meat [25] that was not salted at all, [26] or that was salted and had released all of its blood, with already salted meat prior to its releasing of its blood. This is because the meat that wasn’t salted or that was salted and had already released all of its blood now absorbs what the other piece releases. [27] There are those who permit it if another salting will take place later since then it will release all of this newly absorbed blood. (14) [28] And there are those who permit it in any case. [29] Initially one should follow the stricter opinion. Rema: (15) [30] Even post-facto we customarily forbid meat [31] that has released all of its blood and tzir and fell into meat that still did not complete the required salting time. Some say that meat can release tzir for an entire twenty four hour period after being salted. (16) [32] If during this time it touched meat that had not completed the required salting time period, the meat is not forbidden, and this is indeed the custom. [33] However, if there is no great loss it should be forbidden if it is after 12 hours, but before this time one need not be stringent at all, and surely if it had not been salted yet for even if it had fallen into actual tzir it wouldn’t be forbidden for we say [34] that when it releases it’s own blood, it will release anything else that it could have absorbed. Even if the meat has been salted but has not sat for the required salting time and fell into tzir [35] it may be permitted,[36] if it did not sit in the tzir for an entire day. [37] If it had sat for the entire salting time and then fell into tzir, some forbid it even though the releasing of tzir has not been completed. Nevertheless, in a case of great loss it may be permitted during the entire time that the meat releases tzir [38] which is twelve hours [39] if it is re-washed and salted. [40] If it fell into tzir [41] before the end of the required salting period re-wash and re-salt it. (18) [42] However, if it was salted without being washed after it had fallen into tzir [43] it is permitted post facto. All these cases are referring to tzir that has the status of roseiach as explained in section 69. but blood (dam b’eyn) that fell on meat [44] during the salting period that is considered roseiach as explained later on in section 91, causes the meat to be forbidden, for regarding this blood we don’t say that since the meat is now in the process of releasing blood, it will release this blood as well, nor do we say that “as it absorbed so will it release." (19) Regarding the case in which we forbid it when it fell into tzir is only true for the part that is actually in the tzir [45] but whatever is protruding from the tzir is permitted, [46] however (20) what is in the tzir becomes forbidden immediately. Meat that fell into tzir that is on the ground [47] is as if it was in a vessel without holes. Meat that touched a piece that was salted in a vessel without holes and became forbidden [48] has the same law as if it had touched tzir. In a case of doubt of water or tzir, it is permitted, [49] for tzir is of rabbinical origin so in a case of doubt we are lenient. Tzir mixed with water, [50] even with only a little water, is no longer considered roseiach and cannot cause meat to become forbidden. For the laws of soaking see section 105.