Siman 69ס״ט
1 א

דיני מליחה והדחה. ובו כ"א סעיפים:
צריך להדיח הבשר קודם מליחה (ואם הדיחו הטבח אין צריך להדיחו בבית) (טור) ואם אחר שהדיח חתך כל נתח לשנים או לשלשה (או שהסיר טלפי הרגלים לאחר ההדחה) (ארוך כלל ד' וי"ז) צריך לחזור ולהדיחם: הגה ואם לא עשה כן הוי כלא הודח כלל (שם) הדחת הבשר לכתחלה יזהר לשרותו נגד חצי שעה ולהדיחו היטב במי השרייה אבל אם לא שראו רק הדיחו היטב סגי ליה ואחר כך ימתין מעט שיטפטפו המים קודם שימלחנו שלא ימס המלח מן המים ולא יוציא דם (הגהות ש"ד והגהות אשיר"י פכ"ה ובארוך כלל א') ונהגו שלא להשתמש בדברים אחרים בכלי ששורין בו בשר ואם נשתהה הבשר בשרייתו מעת לעת הבשר וגם הכלי אסורין ועיין לקמן סימן זה אבל פחות מעת לעת אין להקפיד ואף במקום שנאסר הכלי מותר לחזור ולשרות בו (בארוך) דין בשר שמלא קרח כיצד נוהגין עם שרייתו עיין לעיל סימן ס"ח:

(1) [1] One must rinse the meat before salting it. [2] (2) And if the butcher rinsed it, one need not rinse it at home, and if after rinsing the meat [3] another cut was made, [4] or the hooves (3) were removed after being rinsed, one must go back and re-rinse. Rema: And if the re-rinsing was not performed it is as if the meat was never rinsed. Ideally, the most proper way to rinse the meat is to have it soak in water for about half an hour, and then to wipe it in the water. [5] However if one simply rinsed the meat without soaking, it would be sufficient. Afterwards [6] (4) wait a little so as to allow some of the water to evaporate so that the salt will not immediately dissolve from the water once placed on the meat, and thereby not remove any blood. [7] (5) It is customary not to use the vessel used for salting meat for any other purpose. (6) If the meat was left soaking for twenty four hours then [8] the meat, and vessel are both forbidden to be used. [9] (see further on in this chapter) but one need not worry if it has been less than twenty four hours. Even in the case were the vessel has become forbidden, [10] one may use it for the purposes of soaking. [11] For the laws of frozen meat see chapter 78.

2 ב

אם מלח ולא הדיח תחלה ידיחנו וימלחנו שנית ויש אוסרין: הגה וכן נוהגין אפילו לא נמלח רק מעט כדרך שמולחים לצלי ואפילו לא שהה במלחו שיעור מליחה (ארוך וש"ד וסמ"ג) מיהו במקום הפסד מרובה יש להתיר (ב"י) ואם לא הודח רק מעט קודם שמלחו מותר בדיעבד והוא הדין אם היה ס' בחתיכה נגד דם שעליו (הגהת ש"ד בשם מהרא"י) ואם נמלח חתיכה בלא הדחה עם שאר חתיכות שאר חתיכות מותרות והיא אסורה (בארוך כלל ד' דין ה'):

[12] If one salted without first rinsing the meat, then wash it now and then (7) re-salt it, however some forbid this. Rema: And this is our custom even if it was (8) only slightly salted as in preparation for roasting, and [13] even if it wasn’t sitting in the salt for the entire time requirement, (9) however in the case of a great loss we can permit it. (10) If the meat was rinsed only slightly before having been salted, it is [14] permissible post facto. [15] The same is true if there was a sixty to one ratio of meat against the blood on it. If one salted a piece of meat without previously washing it with other pieces, (11)[16] the other pieces are permitted, but this piece is forbidden.

3 ג

לא ימלח במלח דקה כקמח ולא במלח גסה ביותר שנופלת מעל הבשר אילך ואילך (ואם אין מלח אחר רק מלח דק כקמח מותר למלוח בו) (ד"ע):

The salting is not performed with [17] salt that is as (12) thin as flour nor with salt that is too thick so that it will fall off the meat however if the [18] only salt you have is thin then it may be used.

4 ד

יפזר עליו מלח שלא ישאר בו מקום מבלי מלח וימלח כדי שלא יהא ראוי לאכול עם אותו מלח ואינו צריך להרבות עליו מלח יותר מזה ומולחו משני צדדים ועופות צריך למלחם גם מבפנים ואם לא מלחם אלא מבפנים או מבחוץ וכן חתיכה שלא נמלחה אלא מצד אחד מותר: הגה ויש אוסרים אפילו בדיעבד (מהרא"י בהגהות ש"ד וארוך כלל ו') והכי נהוג אם לא לצורך ודוקא אם כבר נתבשל כך אבל אם לא נתבשל עדיין לא יבשלנו כך אלא אם הוא תוך י"ב שעות שנמלח יחזור וימלח צד השני שלא נמלח עדיין ויבשלנו אחר כך ואם הוא אחר י"ב שעות אזי יצלנו דנורא משאב שאיב ואין הצד שנמלח כבר בולע מצד שלא נמלח (שם):

The salt should be spread over the meat so that no place on the meat is without salt and salted to the extent that it would not be edible with such an amount of salt. [19] More salt than this is not needed. The salting must be done on both sides of the meat, (13) and the insides of poultry must also be salted. In a case where one only salted the inside or outside, or only one side of the meat, it is acceptable. Rema: [20] And there are those who forbid it even post facto, and this is how one should act (14) unless there is a great need. [21] This is only if it was cooked already, but if it wasn’t cooked yet, it may not be cooked as is. [22] Rather, if it is within (15) twelve hours of having been salted one must go back and salt the side that was not salted and then cook it. If it is after twelve hours, then roast the meat [23] and through this process the heat and fire will draw out the blood. The side that was already salted won’t absorb blood from the side that wasn't.

5 ה

אחר שנמלחה החתיכה אם חתך ממנה אינו צריך לחזור ולמלוח מקום החתך:

(16)[24] If one cuts the meat after having salted it one need not re-salt the place of the cut.

6 ו

שיעור שהייה במלח אינו פחות מכדי הילוך מיל שהוא כדי שלישית שעה בקירוב: הגה ועל זה יש לסמוך בדיעבד או אפילו לכתחלה לכבוד אורחים או לצורך שבת אבל בלאו הכי המנהג להשהות במליחה שעור שעה ואין לשנות (מהרא"י בת"ה סימן קס"ז ובהגהת ש"ד ואו"ה כלל א'):

The required salting time is no less than the time it takes to walk a mil, which [25] is about a third of an hour. Rema: [26] This can be relied upon post facto, or even initially in honour of guests or Shabbos. However, in other circumstances the custom is to leave the meat sitting in the salt for at least an hour. One should not deviate from this.

7 ז

קודם שיתן הבשר בכלי שמדיחו בו ינפץ מעליו המלח שעליו או ישטפנו במים ואחר כך יתן הבשר בכלי שמדיחין בו וידיחנו פעמים וישטוף הכלי בין רחיצה לרחיצה: הגה וי"א שצריכין להדיח הבשר ג' פעמים (חדושי אגודה בשם א"ז ומהרא"י ואו"ה כ"א דט"ו והג"א) והכי נוהגין לכתחלה על כן ישטפנו או ינפץ המלח מעליו וידיחנו ב' פעמים דזה הוי כהדחה ג' פעמים או ישים המים תוך הכלי ואחר כך יניח בו הבשר וידיחנו ג' פעמים והכי נהוג ולכתחלה יתן מים הרבה בהדחה ראשונה כדי שיבטלו כח המלח שבציר (ד"ע) מותר להדיח הבשר במי פירות ואין צריך מים (הר"ן פ' השוחט ותוספ' שם):

Before one puts the meat into the vessel in which it is to receive its final rinsings [27] the salt should be wiped off or the meat should be sprayed with water, and then the meat should be placed in the vessel to be used for rinsing. The meat is rinsed off twice and the vessel should be sprayed off as well between the two rinsings. [28] And some say that one must rinse off the meat three times, [29] and this is indeed the custom to be followed initially. (17) Therefore, rinse or wipe the meat well and then rinse it in water twice, and this will be considered as a total of three rinsings, or place water in a vessel, and then deposit the meat in that and then rinse it off three times, and this is the custom. Ideally one should use a lot of water in the first rinse so as to nullify the potency of the salt that may be in the tzir/remaining fluids. [30] (17*) It is permissible to rinse the meat in fruit juice, and one does not need water.

8 ח

אם לא ניפץ המלח שעליו ולא שטפו אין לאסור כי המים שבכלי מבטלין כח המלח: הגה ואפילו המים מועטים מ"מ מבטלים כח הציר (ד"ע וארוך כלל ו' ומהרא"י) ויש מתירין אפילו לא היו מים כלל בכלי והניחו בו הבשר דאין לחוש בשעה מועטת כזו שעוסקין בהדחת הבשר (ש"ד ואו"ה כלל א' וי' וע"ל ס"כ) ויש לסמוך עלייהו ואין לחוש בכל זה רק בהדחה ראשונה אבל לאחר הדחה ראשונה אין לחוש (כך משמע ממרדכי ור"ן) ואין חילוק בין אם הדיחו בכלי כשר או טריפה או חולבת ואם היה מעט מים בכלי שמבטל כח המלח שאינו חשוב עוד כרותח אפילו הכלי חולבת או הטריפה מלוכלך עדיין באיסור מותר (בארוך):

If one did not wipe off the salt, nor rinse it we don’t forbid the meat [31] because the water in the vessel will nullify the potency of the salt. Rema: Even if only a small amount of water is used, nevertheless the tzir’s strength will be nullified. Some will even permit the meat if it was placed in a vessel with no water [32] because we need not fear problems in the short period of time used for rinsing the meat, and one may rely on this and not worry except for the first rinsing, after the first rinsing there are no fears. (18) [33] it makes no difference if the rinsing took place in a kosher pot, treifa pot, or even a dairy pot, and even a small amount of water in the pot nullifies the potency of the salt, and it is no longer considered to be 'roseiach'. Even if the vessel is dairy or still dirty from treif remains, it is permitted....

9 ט

בשר שנמלח ונתבשל בלא הדחה אחרונה צריך שיהא בו ששים כדי המלח שבו: הגה וכל הקדירה מצטרף לששים (ש"ד וע"פ עיין ס"ק ל"ד) ואם יש בקדירה כ"כ כמו החתיכה שנמלח ולא הודח הכל שרי דודאי איכא ששים נגד המלח שעל החתיכה דהחתיכה עצמה בודאי היא שלשים נגד המלח שעליו (בארוך כלל י"א ד"ד) ואי ליכא ס' בקדירה נגד המלח אפילו לא הושם רק בכלי שני הכל אסור דמאחר שיש שם מלח וציר אפילו בכלי שני מבשל (שם דין א' ובמרדכי) ובשר יבש יש להתיר אפילו בכלי ראשון דודאי יש ס' נגד המלח שעליו מאחר שכבר נתייבש (מרדכי פכ"ה וראב"ן וב"י בשם הג"ה אשיר"י וש"ד) אבל לכתחלה יזהר אפילו בבשר יבש שלא לבשלו או להדיחו במים שהיד סולדת בהם בלא הדחה אחרונה (ש"ד שם) וכל זה מיירי שלא הודח באחרונה כלל אבל אם הודח רק פעם אחת ונתבשל כך מותר דבדיעבד סגי ליה בהדחה אחת באחרונה (מהרא"י בהגהת ש"ד) מלח שמלחו בו פעם אחת אסור למלוח בו פעם שנית (כל בו וד"ע ודעת רוב הפוסקים) וכל שכן שאסור לאכול המלח אחר שמלחו בו:

Meat that was salted and then cooked without a final washing must have a sixty ratio (19) [34] against the salt that is upon it. Rema: (20) [35] And the entire pot is included in the sixty, [36] and if there is a piece of meat in the pot of equal size to this piece that was not washed off, everything is permitted for there must be sixty times the amount of salt on the piece (21), for the piece is certainly at least thirty times its salt. And if there is not sixty times against the salt [37], even if only placed in a kli sheini everything is forbidden (23) since [38] there is salt and tzir, it has cooked somewhat. [39] Dried meat can be permitted even in a kli rishon, for it must certainly be sixty times the size of the salt that is upon it since it has dried. However, initially one must be careful even with dry meat that it should not be cooked or even washed in hot water without being first washed of it’s salt. All this is referring to a case where meat has not been washed off of it's salt at all, however if even only slightly washed once, and then cooked, it is permitted, post facto, for post facto one washing is sufficient. Salt used once, [40] may not be used again, [41], and it goes without saying that it is forbidden to eat used salt.

10 י

עובד כוכבי' משמש בבית ישראל ונתן הבשר בקדירה ואין ידוע אם הדיחו אם יודע העובד כוכבים מנהג ישראל סומכין על דבריו אם היה שם ישראל יוצא ונכנס או שום קטן בן דעת: הגה ובחד מינייהו סגי (טור) או במסיח לפי תומו שהדיחו יפה או שישראל אפילו קטן יוצא ונכנס דמרתת הואיל ויודע מנהגי ישראל מיהו אם מיחה לעובד כוכבים שלא ידיחו בלא רשותו והוא עבר על דבריו אסור דהא חזינן דאינו מרתת ואין לסמוך גם כן אדבריו (הגהת ש"ד ואו"ה):

[42] A non-Jew who works in Jew’s home, who is cooking a piece of meat that we’re not sure if it was washed off is subject to the following halacha: If the non-Jew knows Jewish customs, we may believe to say he washed it off if there was an adult Jew occasionally walking in and out, or if there was a knowledgeable child. Rema: One of these is sufficient (24) [43] either mesiach Ifi tumo that he washed it well, or a Jew, even a child was around walking in and out for he has some respect for Jewish customs. However if he told the non-Jew not to wash meat without permission, and the non-Jew went and did so, it is forbidden for we see that he has no fear and he should not be relied on.

11 יא

בשר שנתבשל בלא מליחה צריך שיהיה בתבשיל ששים כנגד אותו בשר ואז מותר הכל: הגה ויש אוסרים אותה חתיכה אפילו בדאיכא ס' נגד החתיכה (טור בשם י"א והגהות מיימוני בשם סמ"ק והגהות ש"ד וארוך ומהרא"י ומרדכי בשם ראב"ן) והכי נהוג אם לא לצורך כגון לכבוד שבת או לכבוד אורחים דאז יש לסמוך אדברי המקילין (ב"י בשם א"ח וד"ע עד"מ) ואם נמלחה חתיכה ולא נמלחה כראוי דינה כאילו לא נמלחה כלל וכן בשר ששהה ג' ימים בלא מליחה אף אם נמלח דינו כאילו לא נמלח ואם נתבשל צריך ס' כנגדו (או"ה):

[44] Meat that has been cooked without having been salted is permitted if there are [45] sixty times (26) that piece in the pot, (27) and all the other meat is permitted as well. Rema: (28) [47] Some forbid that piece even if there is sixty against it, and that is how we are to act if not for a great need (2) as in honour of Shabbos or [47] guests when we may rely on those who are lenient. If a piece of meat was not salted (30) properly it is as if it was never salted. Any meat that stood for three days without having been salted remains forbidden even if salted and if it is [48] cooked we require sixty against it.

12 יב

בשר ששהה ג' ימים מעת לעת בלא מליחה נתייבש דמו בתוכו ולא יצא עוד ע"י מליחה ואין לאכלו מבושל אלא צלי ואחר שצלאו לא יבשלנו ואם בישלו מותר (ואין להשהות בשר ג' ימים בלא מליחה דחיישינן שמא יבשלו (ב"י בשם פסקי מהרא"י סימן קצ"א):

Meat that was left for three full days without having been salted can no longer be saltedbecause the blood has dried and will no longer be released through salting. Therefore it [49] may not be cooked [50] only roasted (31) and after it is roasted [51] it still may not be cooked (32) but if it was it is permitted. [52] Meat should not be left for three days for fear that it may be cooked.

13 יג

ואם שרו אותו במים תוך הג' ימים יכול להשהותו עוד שלשה ימים אחרים פחות חצי שעה (אגור) (בשר שנמלח וספק אם נמלח תוך ג' מותר) (בארוך):

(33) [53] If the meat was soaked in water within three days, it may go another three days (34) (54) less half an hour. Meat that we are not sure if it was salted within three days is permitted.

14 יד

בשר ששהה שלשה ימים בלא מליחה ונתערב אותה חתיכה בחתיכות אחרות בטלה ברוב ומותר לבשל כולן ואפי' היתה ראויה להתכבד. (וכן הדין בנתבשל בלא מליחה ונתערב אח"כ באחרות (או"ה):

Meat that was left unsalted for three days [55] and was then mixed up with other pieces is [56] nullified [57] among the permissible majority, and [58] all the pieces may be cooked (35) [59] even if it was a chaticha ha’ruya I’hischabed. This is also the rule for pieces cooked without being salted, and then mixed with others.

15 טו

בשר המלוכלך בדמים שנשרה במים מעת לעת יש אוסרים לאכלו כי אם צלי אלא אם כן יש במים ס' כנגדו (עיין ס"ק נ"ו. ויש אוסרים אפילו לצלי והכי נהוג) (או"ה):

(36) [60] Meat covered in blood that was sitting in water for twenty four hours is forbidden by some unless it is roasted (37) [61] or unless there is sixty in the water against it, [62] Some even forbid it to be roasted, and this is how we should act.

16 טז

אין מולחין אלא בכלי מנוקב או על גבי קשין וקיסמין או במקום מדרון בענין שאם ישפך שם מים יצאו מיד: הגה ודף חלק ברהיטני שמים זבין ממנו אין צריך להניחו במדרון אבל אם אינו חלק ברהיטני צריך להניחו במדרון שיצאו המים ממנו (שערים ש"ו ובב"י בשם ת"ה סימן קע"ב) ואפילו בכלי מנוקב יזהר לכתחלה שיהיו הנקבים פתוחים (בארוך כלל ג') ולכן לא יעמידו על גבי קרקע כי היא ככלי שאינו מנוקב (ע"ל ס"ס ע') וכן מחמירין קצת לשום תוך הכלי מנוקב קש או קסמין כי הבשר יסתום הנקבים (הגהות אשיר"י פכ"ה ובארוך כלל א') ובדיעבד אין לחוש לכל זה. (ד"ע): ואם מלח בכלי שאינו מנוקב אסור להשתמש באותו כלי בדבר רותח: הגה ואם נשתמש בו בעי קליפה אם הוא דבר יבש (רשב"א ואם הוא דבר לח בעינן ששים נגד קליפה מן הקערה (ב"י בשם י"א): ויש אומרים שאפי' בצונן אסור להשתמש בו בלא הדחה ואם נשתמש בו בלא הדחה ידיח מה שנשתמש בו: הגה אבל מותר לחזור ולמלוח בה בשר לאחר שנקבוה או אפילו בלא נקיבה אם הבשר שהה כבר במליחתו והודח (ב"י בשם הגהת ש"ד וארוך):

We perform the salting only in a vessel with holes or upon straw or shavings or in a diagonal position insuring that if water was spilled onto it, it would flow off immediately. Rema: An especially smooth surface that water would flow from need not be placed in a slanted position. however if it’s not this smooth it must be placed slanted so that the water flows out. Even in a vessel with holes, one should be careful to make sure the holes are open, therefore it should not be placed on the ground, for then it is as a vessel without holes. As a result of this some people are stringent and place straw or shavings because even the meat can close up the holes. (38) Post facto, one need not worry about all this. If one performed the salting in a vessel without holes (39) [63] it is forbidden to use the vessel with very hot items. Rema: [64] And if it was used then one must take off a klipah for a dry item, and if it was a liquid we need sixty against the klipah of the vessel. [66] Some say that even with cold items it is forbidden to use the vessel unless it is washed down well, and if it was used without first being washed off, the item used should be washed off. (40) [67] However, it is permissible to re-use this vessel for salting once holes are made in it (41) [68] or even without holes if meat has been salted and washed off.

17 יז

אבל אם הוא מנוקב מותר לאכול בו אפילו רותח ויש אוסרין ברותח (ויש ליזהר לכתחלה ובדיעבד מותר) (ארוך כלל ג'):

(42) But if it has holes [69] it is permissible to eat boiling hot food from it, and there are some that forbid boiling hot [70]One should be careful initially (43) but post facto, it is permitted.

18 יח

בשר שנמלח בכלי שאינו מנוקב ושהה בו כשיעור שיתנו מים על האש ויתחילו להרתיח כל מה שממנו בציר אסור לאכלו אפי' צלי וחלק החתיכה שחוץ לציר אין אסור ממנו אלא כדי קליפה ואפילו אם יש בה שומן: הגה ויש אוסרין כל החתיכה אפילו מה שחוץ לציר (טור ומרדכי בשם מהר"ף) ואפילו לא נמלח רק מעט כדרך שמולחין לצלי ואפילו לא שהה שיעור מליחה רק מעט עד שנראה ציר בכלי (מרדכי ספכ"ה בשם ראבי"ה והגהת ש"ד וארוך כלל י') וכן נוהגין ואין לשנות ומכל מקום אינו אסור רק אותה חתיכה המונחת למטה בכלי ונוגעת בציר אבל שאר חתיכות שעליה הנמלחים עמה מותרות (שם בארוך ובכל בו) והכי נהוג:

Meat [71] that was salted in a vessel without holes [72] and was left for as long as it takes for water to begin boiling is subject to the following rules: Anything in the tzir is forbidden even for roasting, and what is outside the tzir is not forbidden [73] expect for a klipah’s worth, even if it is fatty. Rema: (44) [74] Some forbid the entire piece, even that which is outside the tzir, even if only salted slightly as is done in preparation for roasting [75] and even if it was not left for the required salting time rather only for a little while allowing for tzir to be seen [76] this is the custom, and it should not be changed. Nevertheless, only the actual piece that is touching the tzir is forbidden (45) [77] but the other pieces that are upon it and salted with it are permitted, and this is indeed the custom.

19 יט

אחר שנמלח הבשר והודח מותר ליתנו אפילו במים שאינן רותחין ויש מי שמצריך ליתנו במים רותחין והמנהג כסברא ראשונה וכן עיקר (ב"י ודעת עצמו):

After meat has been salted and washed, it may even be placed in water that is not boiling [78] and there are those that require it to be placed in boiling water. Rema: The custom is to follow the first opinion.

20 כ

בשר שנמלח ושהה כדי מליחה ונתנוהו אחר כך בכלי בלא הדחה ונתמלא מציר מותר ולפי זה בשר שנפל לתוך ציר היוצא מהבשר אחר ששהה כדי מליחה מותר ויש מי שאוסר בזה ובזה ויש לחוש לו לכתחלה: הגה ויש אוסרין (תוס' ורא"ש וכמה מן האחרונים) אפילו בדיעבד כדי קליפה (הגהת ש"ד ובשערים ומהרי"ב ומהר"ש וב"י וארוך) והכי נהוג ודוקא מה שמונח בתוך הציר אבל מה שחוץ לציר שרי והכלי שנפל בו אותו הציר אסור וכן אם היה הכלי חולבת ויש בו לכלוך אסור הבשר דאף לאחר שיעור מליחתו נחשב כרותח (הגהת ש"ד ות"ה סימן קנ"ט) אבל אם הוא הפסד מרובה ואית ביה גם כן צורך סעודת מצוה יש להקל ולומר דאחר ששהה שיעור מליחה לא מחשב צירו כרותח (ד"ע ועיין לקמן סימן צ"א): ולפי דבריו אף על פי ששהה הבשר במלח כשיעור אסור לאכול ממנו עד שידיחנו יפה יפה ואסור לחתוך ממנו בסכין קודם שידיחנו ואם חתך צריך להגעילו: הגה ויש מתירין לחתוך בסכין לאחר ששהה שיעור מליחה דאין מליחה לכלים וכן עיקר דמותר (ת"ה סימן קנ"ב ואו"ה כלל ל"ז) אבל הסכין צריך הדחה אחר כך או נעיצה בקרקע אם נתייבשה עליו הציר (ארוך) ואפילו קודם שיעור מליחה אין האיסור משום הסכין אלא משום שיצא דם בעין על הבשר ואם רוצה להדיחו שם היטב ולחזור ולמלחו שם מותר: וכשרוצים לעשות מליח להתקיים לאחר ששהה במלחו בכלי מנוקב כשיעור הראוי מדיחי' אותו יפה יפה ואחר כך חוזרים ומולחים אותו כדי שיתקיים ואפילו בכלי שאינו מנוקב ואפי' לפי סברא זו אם רוצה למלוח ולאכול צלי בלא הדחה עושה ואינו חושש לדם שעל המלח שהאש שואבו ומונע המלח מלבלוע דם והני מילי במולחו ומעלהו לצלי אבל אם שהה במלחו המלח בולע הדם ונאסר ולפיכך מדיחו יפה יפה וצולה ואוכל (וע"ל סימן ע"ו מדין בשר שנמלח ולא הודח ונצלה כך):

Meat that was salted for as long as required and then placed in a vessel without holes without being washed off [79] and then filled up with tzir is permitted. (46) According to this, meat that fell into tzir that came out of the meat (47) after the required salting time is permitted. There are those who forbid it no matter what, and they should be followed initially. Rema: [80] And some forbid even post facto (48) [81] a klipah and this is the custom, regarding that which is in the tzir. However, anything outside the tzir is permitted. (49) [82] The vessel into which the tzir fell is forbidden, [83] Therefore if the vessel was dairy (50) and is dirty, the meat is forbidden since even after the salting time it is considered roseiach [84] however if it is a case of great loss and needed for a mitzvah (51) one may be lenient and say that once the required salting time has passed, it is no longer considered roseiach. (52) [85] According to his words even though meat sat in salt its required time, one may not eat it until it is washed off well. It is forbidden to cut it with a knife before it gets washed [86] and if cut, the knife must be kashered. Rema: [87] And some permit it to be cut with a knife after it went through it’s required salting time [88] for salt can not affect vessels [89] and it is indeed permitted [90] but the knife must be washed off [91] or thrusted into the ground if the tzir has already dried. Even if it is before the required salting time has passed (53) there is no prohibition on the knife, rather the problem is now that blood had come out from the meat to its surface, if one wants to now wash off that spot and go re-salt it one may do so. If one wants to then go and perform a salting in order to preserve the meat after it has been property salted for blood in a vessel with holes, [92] then the meat must be washed off well and re-salted. It may even be re-salted in a vessel without holes. If one wants [93] to salt meat and eat it roasted without washing one may do so and we are not worried about the blood that is on the salt, for the fire sucks out the blood and the salt can not absorb it. This is when it is salted and put on to be roasted, but if it sat in the salt, the salt absorbs blood, and the meat becomes forbidden. Therefore, it must be washed off well, then roasted, and then it may be eaten. See later on in section 76 regarding the law for meat that was salted without being washed off, and then roasted)

21 כא

במקום שאין מלח מצוי יצלו הבשר עד שיזוב כל דמו ואחר כך יבשלוהו:

In a place where salt is not easily found, one should roast the meat (54) until its blood has come out, and then one may cook it.