Siman 335של״ה
1 א

מתי מבקרין החולה ואיזה חולים מבקרין וכיצד מתפללין עליו. ובו י' סעיפים:
מצוה לבקר חולים הקרובים והחברים נכנסים מיד והרחוקים אחר ג' ימים ואם קפץ עליו החולי אלו ואלו נכנסים מיד. (טור בקיצור מס' ת"ה להרמב"ן):

LAWS OF VISITING THE SICK; HEALING; THE APPROACH OF DEATH AND ONE IN A DYING CONDITION.
It is a religious duty to visit the sick.1Shab. 127a; B.M. 30b; B.K. 100a; Ned. 39b-40a; Sot. 14a. Relatives and friends2Who are intimate with him and are on an equal footing as relatives. may enter at once and strangers after three days. If the sickness overtakes him3Lit. ‘springs upon him.’ both may enter forthwith.4Tur in abridged form from T.H.G. Y. Peah III, 9(17d); ibid. Git. VI, 7 (48a-b) ; Sem. de R. Ḥiyya (H) I, 1; also Sem. (H). Int. pp. 17-19 and cf. Ber. 55b; Yad, Ebel XIV, 5 and Kes. Mish. ibid. Strangers are not permitted to visit the sick person before three days elapse, for prior to this period their visit indicates that the patient’s luck is shaky and that he is designated a sick person. This, however, does not apply to relatives and intimate friends who are much closer to him. Hence, if the sickness overtakes him even strangers are permitted to visit him immediately — BaḤ. A Kohen is permitted to visit a sick person in a hospital, although it is quite likely that a corpse is present there. However, he should first make inquiries from the hospital authorities whether there is a corpse there or not. Where this is impossible to be determined, the Kohen may visit the patient in order to fulfil the religious duty of visiting the sick. The Kohen should not fear that there are sick people in the hospital who are in a dying condition, for we apply the principle that the majority of sick people recover — Resp. Teshurath Shai.

2 ב

אפי' הגדול ילך לבקר הקטן ואפילו כמה פעמים ביום ואפילו בן גילו וכל המוסיף ה"ז משובח ובלבד שלא יטריח לו: הגה י"א דשונא יכול לילך לבקר חולה (מהרי"ל קצ"ז) ולא נראה לי אלא לא יבקר חולה ולא ינחם אבל שהוא שונאו שלא יחשב ששמח לאידו ואינו לו אלא צער. כן נראה לי (ש"ס פ' כ"ג):

Even a prominent person must visit a humble one;5Ned. 39b. even many times a day and even if the visitor is of his affinity.6Of the same age as the invalid. Thus Rashi. According to Asheri: ‘under the same planetary influence.’ ‘For a master said: ‘A man’s affinity takes away a sixtieth of his (the sick person’s) illness’ (Ned. ibid.; B.M. 30b). One who increases [his visits] is considered praiseworthy,7In accord with Raba’s dictum (Ned. ibid.), ‘Even a hundred times a day.’ provided he does not trouble him.8Ibid. The visitor should not come empty-handed — Sefer Yesh Noḥalin. Gloss: Some say that an enemy may visit a sick person.9Maharil s. 197 — G. However, this does not seem plausible to me; but he should not visit a sick person nor comfort a mourner whom he hates, so that [the latter] should not think that he rejoices at his misfortune, and thereby feel depressed.10One may, however, follow the funeral procession of his enemy since this is the end of every human and ‘rejoicing at one’s misfortune’ does not apply (BaḤ). But as to visiting the sick or offering comfort to a mourner, it depends upon the degree of enmity. — ShaK. One should therefore, use his judgment, especially if the sick person gives him permission to visit him — Sefer ha-Ḥayyim. Thus seems to me [to be the correct view].11San. 19a — G. also Me’iri ibid.

3 ג

המבקר את החולה לא ישב ע"ג מטה ולא ע"ג כסא ולא ע"ג ספסל אלא מתעטף ויושב לפניו שהשכינה למעלה מראשותיו: הגה ודוקא כשהחולה שוכב על הארץ דהיושב גבוה ממנו אבל כששוכב על המטה מותר לישב על כסא וספסל (ב"י בשם הר"ן והגהות מיימוני ותוס' והג"א) וכן נוהגין:

One who visits the sick may neither sit upon a bed, nor upon a chair, nor upon a stool, but must [reverently] wrap himself and sit in front of him [the invalid], for the Divine Presence is above the top-side of his bed.12For it is written, ‘The Lord supports him upon the bed of illness’ (PS. XLI, 4). Shab. 12b, and Tosaf. s.v. לא; Ned. 40a and RaN s.v. לא. Gloss: [This applies] only if the sick person lies on the ground so that he who sits [near him] will be on a higher level; but when he lies upon the bed, it is permissible [for the visitor] to sit on a chair or a stool.13B.Yos. citing RaN; Hag. Maim.; Tosaf. and Hag. AsheriG. And thus is our accepted practice.14This means that it is permissible to sit on any side of the invalid’s bed as long as the visitor is not on a higher level. , however, Zohar Pinḥas 234b where it is stated that if the invalid is an average person בינוני one should not sit at his feet, and at the top-side of the bed it is forbidden even if both are on the same level; if the invalid is a perfectly righteous person צדיק גמור the visitor may sit only in front of him at his feet, for in this case the Divine Presence is found on every side of the invalid excluding the side at his feet.

4 ד

אין מבקרין החולה בג' שעות ראשונות של יום מפני שכל חולה מיקל עליו חליו בבקר ולא יחוש לבקש עליו רחמים ולא בג' שעות אחרונות של יום שאז מכביד עליו חליו ויתייאש מלבקש עליו רחמים (וכל שביקר ולא ביקש עליו רחמים לא קיים המצוה) (ב"י בשם הרמב"ן):

One must not visit the sick during the first three hours of the day, — for every invalid's illness is alleviated in the morning and [consequently] one will not trouble himself to pray15Lit. ‘to ask for mercy.’ for him; and not during the last three hours of the day, — for then his illness grows worse and one will give up hope to pray for him.16Ned. ibid. This is not a prohibition but only general advice. Hence, people are not particular with respect to this requirement — A.H. Gloss: One who visited [a sick person] and did not pray for him has not fulfilled the religious duty [of visiting the sick].17B.Yos. citing N (in T.H.) — G.

5 ה

כשמבקש עליו רחמים אם מבקש לפניו יכול לבקש בכל לשון שירצה ואם מבקש שלא בפניו לא יבקש אלא בלשון הקדש:

When one prays for him, — if in his presence,18e., the invalid’s. one may pray in any language one desires; if one prays, not in his presence,18e., the invalid’s. one should pray only in Hebrew.19Shab. ibid. according to which the Divine Presence is with the invalid and supports him (v. supra n. 12). Hence, the visitor may pray in any language since he is in the presence of God. But when he is not in the presence of the invalid he requires the angel’s intercession who according to tradition understands only Hebrew (v. Sot. 33a). This should not be confused with the notion that Judaism advocates praying to angels to intercede on our behalf. The angel merely acts as a carrier of prayers to God. Y.Ber. IX, 1(13a), “If a misfortune befalls a person, he should not cry to Michael or Gabriel, but let him cry to me and I will answer him forthwith, as it is written, ‘whosoever shall call on the name of the Lord shall be delivered’” (Joel III, 5).

6 ו

יכלול אותו בתוך חולי ישראל שיאמר המקום ירחם עליך בתוך חולי ישראל ובשבת אומר שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבא:

One should combine him with other Jewish sick by saying, 'May the Omnipresent have compassion upon you in the midst of the sick of Israel;'20Shab. ibid. since the merit of a group is more efficacious. and on the Sabbath he says, 'It is the Sabbath when it is forbidden to cry out21Ibid., which is not in keeping with the spirit of the Sabbath. Siddur for text. and healing will come soon.'22 O.Ḥ. § 287.

7 ז

אומרים לו שיתן דעתו על ענייניו אם הלוה או הפקיד אצל אחרים או אחרים הלוו או הפקידו אצלו ואל יפחד מפני זה מהמות:

He is told to consider his affairs whether he lent to or deposited [aught] with others,23Or whether he wishes to leave instructions for his children — A.H. or vice versa, and that he should not fear death on account of this.24T.H. citing Sem. However, this is not found in cur. edd. of Sem. The source of this ruling is Sem. de R. Ḥiyya(H) ibid.

8 ח

אין מבקרין לא לחולי מעים ולא לחולי העין ולא לחולי הראש וכן לכל חולי דתקיף ליה עלמא וקשה ליה דיבורא אין מבקרין אותו בפניו אלא נכנסין בבית החיצון ושואלים ודורשין בו אם צריכין לכבד ולרבץ לפניו וכיוצא בו ושומעין צערו ומבקשים עליו רחמים:

One must not visit those suffering with bowel diseases,25Ned. 41a, on account of embarrassment, since the invalid has to move his bowels frequently. or with eye diseases, or from headaches.26Ibid., on account of engaging in conversation which is injurious to people suffering from headaches. And likewise, whosoever is very sick27Lit. ‘the world rests heavily upon him.’ and conversation is injurious to him must not be visited in his presence, but one may enter the outer chamber and ask and inquire regarding him, — whether it is necessary to sweep or sprinkle the ground before him28Ibid., 40a. or anything similar to this, and hear his suffering and and pray for him.

9 ט

מבקרין חולי עובדי כוכבים מפני דרכי שלום:

One must visit the sick of the Gentiles in the interests of peace.29Git. 61a. Cf. W.G. a.l.

10 י

בחולי מעים אין האיש משמש את האשה אבל האשה משמשת את האיש: הגה י"א שמי שיש לו חולה בביתו ילך אצל חכם שבעיר שיבקש עליו רחמים (נ"י פ' י"נ) וכן נהגו לברך חולים בב"ה לקרא להם שם חדש כי שינוי השם קורע גזר דינו ניחום אבלים קודם לבקור חולים (כל בו) :

[In the case of] those suffering with bowel diseases,—[the law is that] the man must not attend upon the woman, but the woman may attend upon the man.30In such cases attendance by a man upon a wowan leads to obscene thoughts and licentiousness. In the reverse case the passion is not as strong and hence permissible. Thus D.M. TaZ and ShaK make a distinction between diseases, where the male is more prone to be tempted, and other illnesses, where this is not applicable. Cf. supra § 195, 18 and infra § 352, 3. also Resp. N.B., E.H. s. 69. Gloss: Some say that whosoever has a sick person in his home should go to the Sage of the city in order that he pray for him;31B.B. 116a and N.Yos. a.l. — G. and likewise is it the accepted practice to recite blessings [on behalf of] sick persons, in the Synagogues,32On days when the Torah is read. O.Ḥ. § 54, 2; § 288, Blessings may be recited on behalf of sick people even if the latter do not reside in the same city — P.Tesh. No blessing is recited on behalf of an excommunicant — Sefer Ḥasidim. [viz.,] to give them an [additional] new name, for a change of name causes an evil decree passed upon man to be cancelled.33R.H. 16b. [The precept of] comforting mourners takes precedence over visiting the sick.34Kol BoG. also Yad, Ebel XIV, 7. Since the precept of comforting mourners is a charitable act both on behalf of the living and the dead.