Siman 286רפ״ו
1 א

מקומות החייבים במזוזה. ובו כ"ג סעיפים:
אלו המקומות שחייבים במזוזה אחד שערי בתים ושערי חצרות מדינות ועיירות רפת בקר ולולין ואוצרות יין ושמן ובית האשה ובית השותפים כולם חייבים: הגה ודוקא כשבית השותפים ישראלים אבל בית של ישראל ועובד כוכבים פטור ממזוזה (מרדכי ספ"ק דעבודת כוכבים) וכן חצירות או עיירות שמקצת עובדי כוכבים דרים שם פטורין ממזוזה (חידושי אגודה פ"ק דיומא):

Places that require a mezuzah.
These are the places that require a Mezuzah, all the same:
• Whether the gates of the houses, or the gates of the courtyards, states and cities, [all are the same].
• The cowshed of cattle, and the pen, and the storehouses of wine and oil.
• A woman's house [or room] and the house of the Jewish housemates.
They are all obligated. (Rema: Specifically when the housemates are Jewish. But the house of a Jew and an idolator, is exempt from a Mezuzah (Mordekhai on Avodat Kokhavim ch. 1 end). Also the courtyards of cities where some idol worshippers live are exempt from Mezuzot (Chidushei Agudah on Yoma, ch. 1).

2 ב

בית התבן בית העצים ובית הבקר חייבים ואם הנשים רוחצות בהם כיון שעומדות שם ערומות אין כבוד שמים להיות שם מזוזה: הגה ודוקא אלו אבל חדר ממש אפי' מקום שאיש ואשה ישנים ומשמשים שם חייב במזוזה (בתשובת מהרי"ל וכ"כ הב"י) ויש מקילין ואומרים דבכל מקום שנשים שוכבות פטור ממזוזה (ב"י בשם סמ"ק וכל בו ומרדכי סוף הל' מזוזה) ונראה לי דבמקום שהדלת מבפנים וכששוכבים שם סוגרים הדלת ונמצא המזוזה מבחוץ חייב לכולי עלמא (ד"ע בד"מ וכ"מ בתשובת מהרי"ל סי' צ"ח):

A house/room for straw, wood, livestock — require. But if women bathe there, since they stand there naked, it is not proper regard of Heaven for a mezuza to be there. (Rema: Only these specifically. But an actual [living] room, even if man and woman sleep and have relations there — requires mezuzah (in Responsa Maharil and the same wrote the BY) And some are lenient and say wherever women lie is exempt from mezuzah (BY in the name of Semak, the Kol Bo, and Mordekhai Hilkhot Mezuza end.) It seems to me wherever the door is from the [room's] inside and when people sleep there they close the door, and a doorpost is found outside it — it requires by all opinions. (ד"ע in Darkhei Moshe. And thus it seems in Teshuvat Maharil #98).

3 ג

בהכ"נ אם יש בו דירה לשום אדם חייב במזוז': הגה ואם בית דירה בעזרה שלפני בית הכנסת העזרה חייבת ובית הכנסת פטור (ב"י בשם רבינו ירוחם):

A synagogue, if there is an apartment for anyone, requires a Mezuzah. Rama: And if there is an apartment in the courtyard that is in front of the synagogue, the courtyard needs a Mezuzah but the synagogue is exempt. (BY in the name of Rabbeinu Yerucham)

4 ד

בית הכסא ובית המרחץ ובית הבורסקי ובית הטבילה פטורים לפי שאינם עשויים לדירת כבוד:

A bathroom and a bathing house and a tannery and a Mikvah, they are exempt, since they are not made to be honorable dwelling places. (BY in the name of Rabbeinu Yerucham)

5 ה

במקום שיש טינוף כגון שתינוקות מצויים שם טוב לכסות המזוזה ובמקום טהרה טוב להיות נראית:

Where there's filth e.g. if there are babies there, it's better to cover the mezuzah. In a clean place it's better to have it visible.

6 ו

אכסדרה והוא המקום שיש לו ג' כתלים ותקרה אע"פ שיש לה שני פצימין ברוח רביעית פטורה מפני שהפצימין להעמיד התקרה הם עשויים ולא משום מזוזות (ל' הרמב"ם פ"ו מהס"ת ד"ג) אבל אם יש לה מחיצה גם ברוח הרביעית אע"פ שהיא נמוכה או שעשויה חלונות חלונות חייבת:

An akhsadra (< Gr. exedra) (porch), which is a space with three walls and a roof, even though it has two uprights on the fourth side petzimin, the akhsadra is exempt, because the petzimin are made to support the roof and not for the sake of mezuzoth/doorposts. (Quoting Rambam: Sefer Torah 6:3) But if it has a wall on the fourth side as well, even if it is low or is composed of many windows, then it requires.

7 ז

מרפסת שהיא דרך לעלות בה לעליות ובית שער והגנה פטורים ואם בית פתוח לאחד מאלו חייבים ויש אומרים שבית שער חייב אפילו אין בית פתוח לו (טור והפוסקים בשם ר"י):

A balcony that is a path to go up some stairs, and hallway [beith sha`ar], and a garden, is exempt. But if the house opens to one of these, it requires.
(And some say a hallway [beith sha`ar] requires one even if the house does not open to it (Tur and the poskim in the name of R"Y).

8 ח

בית שער שפתוח לבית ולחצר חייב בשתי מזוזות אחת במקום שפתוח לבית ואחת במקום שפתוח לחצר:

A gatehouse (hallway) that opens to a room and to a yard, needs two mezuzot: one where it open to the room and one where it opens to the yard.

9 ט

בית שער העומד בין הגנה לבית חייב בשתי מזוזות אחת במקום שפתוח לבית ואחת במקום שפתוח לגנה:

A gatehouse (hallway) between a garden and house needs two mezuzot: one where it opens to the room and one where it opens to the garden.

10 י

בית המדרש פטור מהמזוזה ואם יש בו פתח שרגיל לצאת בו לביתו חייב במזוזה באותו פתח וי"א שבית המדרש חייב במזוזה ונכון לחוש לדבריהם אבל לא יברך עליה:

A Beit Midrash does not need a Mezuzah, but if there is in it an entrance that you regularly use to go to your house, it needs a Mezuzah. And there are those who say that a Beit Midrash does need a Mezuzah and it is correct to be concerned about their words, but one should not make a blessing on it.

11 יא

סוכת החג בחג והבית שבספינה והחנויות שבשוקים פטורים:

A Sukkah during its holiday, a room in a boat, and stores in the marketplace, are exempt.

12 יב

שתי סוכות של יוצרים זו לפנים מזו הפנימית חייבת והחיצונה פטורה:

Two potter's huts one inside the other, the inner one requires and the outer one is exempt. [Sukkah 8b]

13 יג

בית שאין בו ד' אמות על ד' אמות פטור ואם יש בו כדי לרבע ד' אמות על ד' אמות בשוה אע"פ שארכו יתר על רחבו או שהוא עגול או בעל ה' זויות חייב (רמב"ם שם ד"ב):

A house/room that hasn't 4 amot by 4 amot, is exempt. But if it's able to cover 4 amot by 4 amot in equivalent area, even though it's longer than wide, or is round or has five corners, it requires. (Rambam ibid. :2)

14 יד

בית שאין לו תקרה פטור היה מקצתו מקורה ומקצתו אינו מקורה אם היה הקירוי כנגד הפתח חייב במזוזה והוא שיהי' במקורה ד' על ד':

An unroofed room is exempt. If part roofed and part unroofed, if the roofing is by the entrance, it requires mezuzah, provided 4 amot [square] are roofed.

15 טו

הבית אע"פ שאין לו דלתות חייב במזוזה ויש מי שפוטר:

A house even if it has no doors requires mezuzah. But some exempt it.

16 טז

הרבה חדרים זה לפנים מזה כולם חייבים במזוזה:

If there are many rooms, one in front of another, they all need Mezuzot.

17 יז

אם יש בבית הרבה פתחים פתוחים לחצר או לרשות הרבים ונעשו כולם לכניסת ויציאת בני הבית כולם חייבים אפילו נתמעטו הדיורים שאין רגילין עתה לצאת ולבא אלא באחד מהם:

If there are many entrances in the house that are open to the yard or to a public domain and each one is used as an entrance and an exit for the people of the house, they all need Mezuzot, even if the number of residents has declined such that its residents normally only exit and enter through one of them.

18 יח

בית שיש לו פתחים הרבה אף על פי שאינו רגיל לצאת ולבא אלא באחד מהם חייב לעשות מזוזה בכל פתח ופתח: הגה הואיל ונעשו לכניסה ויציאה (משמעות הטור) מרתף שיש לו פתח מן הרחוב שמכניסין בו יין בחביות גדולות ויש לו פתח קטן מן הבית שנכנסין ויוצאין בו תמיד אם הפתח הקטן ראוי למזוזה היא חייבת והגדולה פטורה ואם אין הקטן ראוי למזוזה הגדולה חייבת והקטן פטור (ב"י בשם תשובה אשכנזית והיא בת' מהרי"ל סי' צ"ט):

A house that has many doorways, even though he normally only exits and enters through one of them one, he is required to make a Mezuzah on each one.
Rema: Since they are made for entry and exit. (Thus seems to say the Tur)
A cellar that has an entry from the street, where they bring in wine in large barrels and it has a doorway from the house through which they enter and exit it constantly: If the small doorway [inside] is fit to have a mezuzah, then it requires it and the large doorway [outside] is exempt. But if the small one is not fit to have a mezuzah, then the large one requires it and the small one is exempt (BY in the name of an Ashkenazi responsum, which is found in Responsae Maharil #99).

19 יט

ארובה שבין בית לעליה ועולים לה בסולם ועושים סביב הסולם היקף מחיצות פעמים למטה ברגלי הסולם ופעמים למעלה בראשו ויש בו צורת פתח במקום שעושין אותו חייב ואם עשו למעלה וגם למטה חייב בשתים:

A chute that extends from a house/room to an upper floor, in which people go up on a ladder, and the ladder is surrounded by walls, sometimes below at the base of the ladder or sometimes above at its top, and it has a tzurath hapetach/doorway at [either] end, it requires. And if they made a [tzurah] above and below, both require.

20 כ

פתח שאחורי הדלת אם יש לו פצים טפח חייב במזוזה:

An entrance that is behind a door -- if its boards are tefach [past the door], it requires a mezuzah. [Menachot 33b]

21 כא

פתח אחד וחלקו בעמוד בינתיים כל שיש היכר ציר בזה ובזה לצד העמוד הרי הם כשני פתחים וצריך מזוזה לכל פתח אבל כל שאין צירים לצד העמוד אין העמוד מחלקו לשנים שאינו אלא לנוי בעלמא:

An entrance that consists partially of a pillar between [two rooms] — as long as the hinge can be recognized from each side of the pillar, behold they're like two doorways, and each doorway needs a mezuzah. But so long as there's no hinge alongside the pillar, the pillar does not divide it [the doorway] into two [doorways], as it's just decorative.

22 כב

השוכר בית בחוצה לארץ והדר בפונדק בארץ ישראל פטור ממזוזה שלשים יום והשוכר בית בארץ ישראל חייב במזוזה מיד משום ישוב ארץ ישראל (והוא הדין לשואל בית דינו כשוכר) (ב"י בשם הר"ר מנוח וכ"מ בש"ס):

One who rents a house/room outside the Land, or one who lodges at an inn in Eretz Yisrael/ the Land of Yisrael, is exempt from Mezuza for thirty days. But one who rents a house/room in Eretz Yisrael requires Mezuza immediately, due to [the mitzwah of] yeshuv (dwelling in) Eretz Yisrael. (And this is the law for someone who borrows a house; the law is like the renter.) (BY in the name of R' Manoah [Manoah B. Jacob?] and so it seems in Shas)

23 כג

השוכר בית מאינו יהודי חייב במזוזה:

One who rents a house from a non-Jew is obligated in the mitzvah of Mezuza [for that house].