Siman 284רפ״ד
1 א

שלא לכתוב בלא שרטוט. ובו ב' סעיפים:
כל כתבי הקודש אין כותבין בלא שרטוט אפילו כתובים על הנייר:

2 ב

אסור לכתוב ג' תיבות מפסוק בלא שרטוט אם הוא כתב אשורית: (ואין חילוק בין כתיבה לחקיקה בעצים או בזהב) (ב"י בשם ר' ירוחם נתיב ב') ומיהו באגרת שלומים מותר לכתוב אפילו כמה תיבות מהפסוק לדבר צחות: הגה ואם שרטט שיטה העליונה שוב לא צריך (טור בשם ר"ת) וי"א דאין לכתוב דברים של חול בכתב אשורית שכותבין בו התורה (שם בשם רבינו ירוחם) :