Siman 268רס״ח
1 א

כיצד מגיירין הגר והגיורת ודיני קדושת הגר. ובו י"ב סעיפים:
גר שנכנס לקהל ישראל חייב מילה תחילה ואם מל כשהיה עובד כוכבים (או שנולד מהול) (טור בשם הרא'"ש) צריך להטיף ממנו דם ברית ואין מברכין עליו ואם נכרת הגיד אין מילתו מעכבת מלהתגייר וסגי ליה בטבילה. (טבל קודם שמל מועיל דבדיעבד הוי טבילה) (ב"י בשם הרמב"ן וכ"כ המ"מ פי"ד מהל' א"ב) (וי"א דלא הוי טבילה) (נ"י פרק החולץ בשם הרא"ה):

A convert that enters to join to [the] jewish people is obligated in circumcision. If he was already circumcised when he was a Idol worshipper or he was born circumcised (the Tur quoting the Rosh), its necessary to draw blood from it and not bless on it (the circumcision).And If the organ was destroyed , [the fact that] there isn't circumcision [does not prevent him] from converting and its enough for him [to convert] through immersion [alone]. [If] he immerses before he is circumcised, it is effective, that afther the fact he was immersed and there are those who say that he [the convert] doesn't have to immerse [due to the circumstances].

2 ב

כשבא להתגייר אומרים לו מה ראית שבאת להתגייר אי אתה יודע שישראל בזמן הזה דחופים סחופים (פי' אבודים וסחופים מן מדוע נסחף אביריך) ומטורפים ויסורים באים עליהם אם אמר יודע אני ואיני כדאי להתחבר עמהם מקבלין אותו מיד ומודיעים אותו עיקרי הדת שהוא יחוד ה' ואיסור עבודת כוכבים ומאריכין עמו בדבר זה ומודיעים אותו מקצת מצות קלות ומקצת מצות חמורות ומודיעים אותו מקצת עונשין של מצות שאומרים לו קודם שבאת למדה זו אכלת חלב אי אתה ענוש כרת חללת שבת אי אתה חייב סקילה ועכשיו אכלת חלב אתה ענוש כרת חללת שבת אתה חייב סקילה ואין מרבין עליו ואין מדקדקין עליו וכשם שמודיעים אותו ענשן של מצות כך מודיעים אותו שכרן של מצות ומודיעים אותו שבעשיית מצות אלו יזכה לחיי העוה"ב ושאין שום צדיק גמור אלא בעל החכמה שעושה מצות אלו ויודעם ואומרים לו הוי יודע שהעולם הבא אינו צפון אלא לצדיקים והם ישראל וזה שתראה ישראל בצער בעולם הזה טובה היא צפונה להם שאינם יכולים לקבל רוב טובה בעוה"ז כעובדי כוכבים שמא ירום לבם ויתעו ויפסידו שכר עולם הבא ואין הקב"ה מביא עליהם רוב פורענות כדי שלא יאבדו אלא כל העובדי כוכבים כלים והם עומדים ומאריכין בדבר זה כדי לחבבן אם קבל מלין אותו מיד וממתינים לו עד שיתרפא רפואה שלימה ואח"כ מטבילין אותו טבילה הוגנת בלא חציצה (וי"א שיגלח שערותיו ויטול צפרני ידיו ורגליו קודם טבילה) (טור ורי"ף ורא"ש) ושלשה (תלמידי חכמים) (ג"ז טור) עומדים על גביו ומודיעים אותו מקצת מצות קלות ומקצת מצות חמורות פעם שניה והוא עומד במים ואם היתה אשה נשים מושיבות אותה במים עד צוארה והדיינים מבחוץ ומודיעין אותה מקצת מצות קלות וחמורות והיא יושבת במים ואח"כ טובלת בפניהם והם מחזירים פניהם ויוצאין כדי שלא יראו אותה כשתעלה מהמים ויברך על הטבילה אחר שיעלה מן המים וכיון שטבל הרי הוא כישראל שאם חזר לסורו הרי הוא כישראל מומר שאם קדש קדושיו קדושין:

When a person comes to convert, say to him, "What did you see that motivated you to come to convert? If you know that Israel, in this time, that the Jewish people are oppressed, eroded, (The words are from "Why is your strong one overthrown?" -Jer. 46:15) insane, and suffering. If he says, I know this and I will still become a part of your people, receive him immediately and tell him the principles of the faith, that God is one and idol worship is forbidden, and tell him a lot about this, and teach him a few of the lighter mitzvot and a few of the more stringent mitzvot, and teach him about some of the punishments of the mitzvot, as it says, "Before you came to learn this, if you ate the forbidden fat, you would not be punished with excommunication, you transgressed Shabbat and you were not punished with stoning; but now, if you eat forbidden food, you will be punished with excommunication; and if you transgress Shabbat you will be punished with stoning." Don't say too much about this, and don't get too specific either. And when you teach him about the punishment of the mitzvot, also teach him about the rewards of the mitzvot and teach him that in the doing of certain mitzvot that will merit life in the world to come. There isn't a complete righteous person, rather a master of wisdom, that does the mitzvot and understands them. And say to him: "You should know that the world to come is hidden from the righteous, who are Israel. As for what you see that Israel is in distress in this world, because it is not granted them to receive the abundance of good things in this world like other peoples, lest their hearts should be indulged loftily and they should go astray and squander the reward of the world to come. But God didn't bring to them too much destruction, so that they would not observe. Rather, all of the idolators stand. And you explicate this idea so that he feels the dearness of it. If he receives this, circumcise him immediately and wait until he is fully healed, and afterwards, immerse him without a barrier. (Some say that you cut or shave his hair and you cut his fingernails and his toenails before immersion.) And three learned scholars stand at his back and teach him some of the light mitzvot and some of the more stringent mitzvot a second time, and he stands in the water. And if it is a woman, women sit her in the water up to her neck and the beit din is outside and they teach her some of the easy mitzvot and some of the more stringent mitzvot and she sits in the water and afterwards, she immerses before them and they turn their faces and leave in order that they do not see her when she is getting out of the water, and they bless the immersion after she comes out of the water. And once he has immersed, it is as if he is a Jew, but if he goes astray, he is like an apostate Jew - he is still sanctified, and his marriage is sanctified.

3 ג

כל ענייני הגר בין להודיעו המצות לקבלם בין המילה בין הטבילה צריך שיהיו בג' הכשרים לדון וביום (תוס' ורא"ש פ' החולץ) מיהו דוקא לכתחילה אבל בדיעבד אם לא מל או טבל אלא בפני ב' (או קרובים) (הגהות מרדכי) ובלילה אפילו לא טבל לשם גרות אלא איש שטבל לקריו ואשה שטבלה לנדתה הוי גר ומותר בישראלית חוץ מקבלת המצות שמעכבת אם אינה ביום ובשלשה ולהרי"ף ולהרמב"ם אפי' בדיעבד שטבל או מל בפני שנים או בלילה מעכב ואסור בישראלית אבל אם נשא ישראלית והוליד ממנה בן לא פסלינן ליה:

All matters of the convert from making known to them the mitzvot, receiving them, the circumcision and the immersion, it must be with three who are fitting to judge, and during the day. But after the fact if he only was circumcised or immersed at night or in front of [the convert’s] relatives [which is invalid], or even if one did not dunk with the intention of conversion, rather a man who dunked for a seminal emission, or a woman who dunked for menstruation, they are still converts and he is permitted to [marry] an Israelite woman. So this all applies to the immersion and the circumcision but it does not apply to receiving the mitzvot, which prevents [conversion] unless it was during the day and in front of three [witnesses]. However, the Rif and the Rambam [say that] even after the fact [one who] immersed or was circumcised before two [witnesses] or at night prevents [conversion], and [marrying] an Israelite woman is forbidden. But, if he is married to an Israelite woman and she has borne him a son, we do not invalidate him [the son].

4 ד

הואיל וטבילת גר צריך בית דין של ג' אין מטבילין אותו בשבת ולא בי"ט ולא בלילה ואם טבל הרי זה גר:

Since the ritual of immersion of a convert needs a beis din of three, do not immerse him on Shabbat and not on yom tov and not during the night. But if he immerses [during these times], indeed this [individual] is a [proper] convert.

5 ה

המל את הגרים מברך בא"י אמ"ה אקב"ו למול את הגרים ואח"כ מברך בא"י אמ"ה אקב"ו למול את הגרים ולהטיף מהם דם ברית שאלמלא דם ברית לא נתקיימו שמים וארץ שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי:

One who circumcises a convert blesses, “Blessed are You, Eternal our God, Ruler of the Universe, who sanctifies us with Your mitzvot and commands us to circumcise converts.” And afterwards bless, "Blessed are You, Eternal our God, Ruler of the Universe, who sanctifies us with Your mitzvot and commands us to circumcise converts and to draw from the blood of the covenant.” Were it not for the blood of the covenant the heaven and earth would not be able to stand, as it says “Were it not for my brit, day and night, I would not have placed the laws of heaven and earth.” (Jeremiah 33:25)

6 ו

כותית שנתגיירה והיא מעוברת בנה אין צריך טבילה:

[If] a non-Jewish woman comes to convert and she is pregnant, her child does not need to be immersed [after the child is born].

7 ז

עובד כוכבים קטן אם יש לו אב יכול לגייר [אותו] ואם אין לו אב ובא להתגייר או אמו מביאתו להתגייר בית דין מגיירין אותו שזכות הוא לו וזכין לאדם שלא בפניו בין קטן שגיירו אביו בין שגיירוהו ב"ד יכול למחות משיגדיל ואין דינו כישראל מומר אלא כעובד כוכבים:

A minor who is an idol worshipper, if he has a [living] father, the father can convert him [i.e. present him to be converted]. And if he does not have a father and he comes to convert, or if his mother brings him to convert, a beit din can convert him, because it’s a merit to him, and we can give a merit to [the child] outside of his presence [because he is a minor and has no legal capacity]. Whether he is a minor who is converted on behalf of his father, or whether he was converted by a beit din [in the absence of a father], when he is older he can protest his conversion - we don’t treat him the way we would treat an adult convert- he is not like an apostate Jew, rather like an idol worshipper.

8 ח

בד"א בשלא נהג מנהג יהדות משהגדיל אבל נהג מנהג יהדות משהגדיל שוב אינו יכול למחות:

And what is this talking about? [A converted minor] may not act in accordance with the practices of Israel until they become an adult; but as soon as one becomes an adult and acts in accordance with the practices of Israel, he can no longer protest [his conversion].

9 ט

עובד כוכבים שבא לחתוך ערלתו מפני מכה או מפני שחין שנולד לו בה אסור לישראל לחתכה מפני שלא נתכוון למצוה לפיכך אם נתכוון העובד כוכבים למילה מצוה לישראל למול אותו ובמקום שמותר לרפאות העובד כוכבים מותר בכל ענין (נ"י פ' נושאין על האנוסה ורמב"ם ורש"י וע"ל סימן קנ"ח):

An idol worshipper who comes to cut his foreskin due to an affliction or due to boils that appears out of nowhere, it is forbidden for Israel to cut, because there is no intention towards it as a mitzvah. If, rather, the idol worshipper intends for this to be a circumcision, it is a mitzvah for Israel to circumcise him. (And there are some places in which it is allowed for one to heal the idol worshipper, then it is permitted in every circumstance. - Nivukei Yosef)

10 י

כותי או כותית שבא ואמר נתגיירתי בבית דינו של פלוני כראוי אינו נאמן לבא בקהל עד שיביא עדים ואם ראינום נוהגין כדרכי ישראל ועושים כל המצות הרי אלו בחזקת גרי צדק ואע"פ שאין שם עדים שמעידים בפני מי נתגיירו ואעפ"כ אם באו להתערב בישראל אין משיאין אותם עד שיביאו עדים או עד שיטבלו בפנינו הואיל והוחזקו עובד כוכבים אבל מי שבא ואמר שהוא עובד כוכבים ונתגייר בב"ד נאמן שהפה שאסר הוא הפה שהתיר וכתב הרמב"ם במה דברים אמורים בארץ ישראל ובאותן הימים שחזקת הכל שם בחזקת ישראל אבל בח"ל צריך להביא ראיה ואח"כ ישא ישראלית שמעלה עשו ביוחסין:

[One who was previously known to have been] a male or female non-Jew, who comes and says, “I was appropriately converted by a beit din of So-and-So," they still should not be believed to come to the congregation [get married] until the witnesses [of the beit din] come. But if you see them behaving in customs worthy in the way of Israel and they do all of the mitzvot, they are presumed to be righteous converts, in spite of the fact that there were no witnesses to bear witness about who converted them. And if this is the case, if they come to mix [marry] into Israel, do not marry them until the witnesses come, or until they are immersed before us, since they initially had a known status as idol worshippers. However, one [whose status was never known] who comes and says that she is an idol worshipper and was converted by a beit din, believe her, for the mouth that forbids [and admits, “I am an idol worshipper” when she didn’t have to] is the mouth that permits [and says “but I was converted by a beit din.”]. And the Rambam writes that this ruling only applied in former days, and even then, only in the land of Israel, but outside the land one needs to bring evidence before he can marry an Israelite - because [the Sages] enhanced the strictures when it came to lineages [in Jewish communities outside Israel].

11 יא

מי שהיה מוחזק בישראל שאמר נתגיירתי ביני לבין עצמי ויש לו בנים אינו נאמן על הבנים אבל נאמן על עצמו לשווי נפשיה חתיכה דאיסורא ליאסר בבת ישראל עד שיטבול בפני בית דין:

A man who is presumed to be Jewish and says, "I converted myself, alone”: if he has children, his testimony is not believed about his children [to annul their Jewish status], but you do believe the father to confirm his own status as a "forbidden portion," and [by dint of his own admission] he becomes forbidden from marrying an Israelite woman until he is immersed before a beit din.

12 יב

כשיבא הגר להתגייר בודקים אחריו שמא בגלל ממון שיטול או בשביל שררה שיזכה לה או מפני הפחד בא ליכנס לדת ואם איש הוא בודקין אחריו שמא עיניו נתן באשה יהודית ואם אשה היא בודקין אחריה שמא עיניה נתנה בבחורי ישראל ואם לא נמצאת להם עילה מודיעים להם כובד עול התורה וטורח שיש בעשייתה על עמי הארצות כדי שיפרשו אם קבלו ולא פירשו וראו אותם שחזרו מאהבה מקבלים אותם ואם לא בדקו אחריו או שלא הודיעוהו שכר המצות ועונשן ומל וטבל בפני ג' הדיוטות ה"ז גר אפי' נודע שבשביל דבר הוא מתגייר הואיל ומל וטבל יצא מכלל העובדי כוכבים וחוששים לו עד שתתברר צדקתו ואפילו חזר ועבד אלילים הרי הוא כישראל מומר שקידושיו קידושין. (ישראל מומר שעשה תשובה א"צ לטבול רק מדרבנן יש לו לטבול ולקבל עליו דברי חבירות בפני ג') (נ"י פ' החולץ) :

When a [potential] convert comes to convert check after him, perhaps it is because of money he took, or because of power she will gain, or because of fear that [the pontential convert] is coming to enter the religion. And if he is a man, check after him perhaps he placed his eyes on a Jewish woman. And if she is a woman, check after her perhaps she placed her eyes on the single men of Israel. And if you do not find to them [such] a cause, inform them of the weight of the yoke of the Torah, and the difficulty of fulfilling it on the nations of the world in order that [the potential converts] leave. If they accept and do not leave, and you see them that they are returning out of love, accept them. And if you did not check after him or you did not inform him of the rewards of the commandments and their punishments, and he was circumcised and immersed before three ordinary people, this is a convert. Even if you are informed that it is because of some thing (like those discussed above) that he converted, since he was circumcised and immersed he has left the category of Idol Worshippers (i.e. Non-Jews), and we are worried for him until his righteousness is clarified. And even if he returns and serves Idols, he is like an apostate Israelite that his marriages are marriages. [Rama]: An apostate Israelite that repents does not need to immerse. Just that rabbinically he should immerse and accept words of joining (strict observance) before three.