Siman 184קפ״ד
1 א

שצריך לפרוש מהאשה עונה קודם לוסתה. ובו י"ב סעיפים:
רוב הנשים יש להם וסתות (פי' זמן קבוע אורח כנשים) לראות בזמן ידוע כגון מעשרים לעשרים יום או מל' לל' יום וכל אשה שיש לה וסת קבוע בא עליה שלא בשעת וסתה ואינה צריכה בדיקה לפני תשמיש (רמב"ם) : הגה גם אין לה להחמיר לבדוק עצמה לא לפני תשמיש ולא לאחר תשמיש שלא יהא לבו נוקפו ופורש (טור ומרדכי ריש הל' נדה ורוב הפוסקים) אבל שלא בשעת תשמיש כל המרבה לבדוק הרי זו משובחת:

Most women have vestot (meaning, a fixed time to experience menstruation) to see [menstrual blood] at a known time, for example every twenty days or every thirty days, and any woman who has a consistent veset may have relations at a time which is not her veset and does not need to perform a check prior to relations. (Rambam) RAMA: And she also should not be stringent to check herself before or after relations, lest [her husband] worry and withdraw from her. (Tur; Mordechai; and the majority of Poskim) However, at other times, she is praiseworthy the more she checks.

2 ב

בשעת וסתה צריך לפרוש ממנה עונה אחת ולא משאר קריבות אלא מתשמיש (המטה) בלבד אם הוא ביום פורש ממנה אותו היום כולו אפי' אם הוסת בסופו ומותר מיד בלילה שלאחריו וכן אם הוא בתחילתו פורש כל היום ומותר כל הלילה שלפניו וכן הדין אם הוא בלילה פורש כל הלילה ומותר ביום שלפניו ולאחריו בין שקבעה וסת בג"פ או בפ"א: הגה וכל זה לא מיירי אלא בוסת התלוי בימים אבל לא בוסת התלוי בשינוי הגוף (ב"י בשם הראב"ד) וע"ל סימן קפ"ט ואשה שמשנית וסתה להקדים ב' או ג' ימים או לאחר כשמגיע זמן וסתה צריך לפרוש ממנה ב' או ג' ימים קודם או אחריו (הגהות מיימוני פ"א דהלכות איסורי ביאה) וע"ל סי' קפ"ט:

During her veset, [her husband] must separate from her for one onah, not from all contact but only from marital relations. If it is daytime, separate from her for that entire day, even if the veset is at the end of the day, and it is permitted immediately the following evening. Similarly, if [the veset] is at the beginning, separate the whole day and it is permitted the entire preceding evening. And such is the law if it is at night, separate during the night and it is permitted the preceding and following days. This applies whether she has established her veset three times or one time. RAMA: and all of this is discussing a veset dependent on counting days and not on a veset dependent on bodily changes, see later Siman 189. (Beis Yosef in the name of the Ra'avad). A woman whose veset changes and occurs two or three days earlier or later each month, should separate those two or three days before or after. (Hagahos Maimoni) See also Siman 189.

3 ג

במה דברים אמורים בגדולה אבל בקטנה שלא הגיעה לימי הנעורים ולא הביאה סימנים אין צריך לפרוש סמוך לוסתה כל זמן שלא קבעתו ג"פ והוא הדין לזקנה שנסתלקו דמיה:

3. When does the above apply? When she reaches the age of majority. But regarding a minor who has not entered into the days of the young women and does not have signs, she need not separate due to her veset, as long as the veset has not occured three times. This is also the law regarding older women, whose blood has left them.

4 ד

אם רגילה לראות בהנץ החמה ולא קים לן שפיר אי קודם הנץ החמה או אחריו אינה אסורה אלא ביום:

4. If she normally sees [blood] with daybreak, and they are not certain whether [she saw] before daybreak or after it, she is only forbidden in the day.

5 ה

אם רגילה לראות ראייה מקודם הנץ החמה עד אחר הנץ החמה אסורה בלילה וביום כשיעור הנמשך בו:

5.

6 ו

אם וסת נמשך ב' או ג' ימים ששופעת או מזלפת אינה צריכה לפרוש אלא עונה הראשונה של הוסת וכיון שעברה עונה ולא ראתה מותרת:

6.

7 ז

אם הגיע וסתה בימי עיבורה משהוכר עוברה או בימי מניקתה שהם כ"ד חדשים משנולד הולד אפי' מת הולד א"צ לפרוש סמוך לוסתה ואפי' בתוך וסתה מותרת בלא בדיקה (וע"ל סוף סי' קפ"ט):

7. If you arrive to the time of her period when she is pregnant, whether she knows she is pregnant or during the time of nursing, that they are 24 months after the birth of the fetus, even if the fetus dies, you don’t need to separate from the time of the veset and you don’t need to check) See below Siman 189.

8 ח

היתה נחבית במחבא מפני פחד והגיע שעת וסתה אינה חוששת לו: הגה וי"א דוקא אם עבר הוסת ולא בדקה ולא הרגישה טהורה בלא בדיקה אבל לכתחלה צריכה בדיקה (כך משמע בב"י):

8.

9 ט

שאר נשים צריכות בדיקה כשיגיע הוסת עבר הוסת ולא בדקה ולא הרגישה טהורה בלא בדיקה וי"א שאסורה עד שתבדוק אם יש לה וסת קבוע או שהוא יום ל' אע"פ שאינו קבוע (והכי נהוג וכן הוא לקמן סימן קפ"ט):

9. The majority of women need to check themselves when their veset comes. If the time of the veset passes, and she didn’t check, and she didn’t feel it - she is pure without checking. There are those that say that she is forbidden until she checks herself if she has a set veset or if it is the 30th day even if it is not her set veset. RAMA: We go according to this custom. See Siman 189.

10 י

הרוצה לצאת לדרך צריך לפקוד אשתו אפילו סמוך לוסתה: הגה ואפילו בתשמיש שרי (טור בשם י"א וב"י בשם רש"י וראב"ד ורשב"א ור' ירוחם) ומ"מ המחמיר שלא לפקדה רק בדברי רצוי תע"ב (ב"י בשם סמ"ג) וכבר נתבאר דכל מיני קורבה ואהבה שרי מלבד תשמיש ואם הולך לדבר מצוה א"צ לפקוד אשתו (המ"מ פ"ד דא"ב ובהגהות ש"ד) וי"א אם אדם רוצה לילך לדרך ואשתו נדה ותטבול תוך עונה אחת צריך להמתין (נ"י פרק הבא על יבמתו):

11 יא

אשה שיש לה וסת לימים לבד והגיע שעת וסת' אסור לבא עליה עד שישאלנ' ואם אין לה וסת יום ל' לראייתה הוי כהגיע שעת וסתה ואם שהתה אחר הוסת שיעור שתספור ותטבול יבא עלי' ואין צריך לשאול:

12 יב

היה לה וסת לימים (טור בשם רשב"א) ולוסת מוסתות הגוף (ב"י בשם הגהות מיי' פ"ד בשם רמב"ן) כגון קפיצה וכיוצא בה כיון שהוסת תלוי במעשה אימור לא קפצה ולא ראתה אבל חוששת לעונה בינונית שהיא ל' יום (ב"י בשם רשב"א וטור לקמן סי' קפ"ט):