Siman 113קי״ג
1 א

דיני בשולי עובדי כוכבים. ובו ט"ז סעיפים:
דבר שאינו נאכל כמו שהוא חי וגם עולה על שלחן מלכים ללפת בו את הפת או לפרפרת שבישלו עובד כוכבים אפילו בכלי ישראל ובבית ישראל אסור משום בישולי עובד כוכבים:

A food that is not eaten when it is raw and is served at a kings table, to spread on bread or as a dessert, which was cooked by a non-Jew, even in the pots of Jews and in the house of a Jew, it is forbidden because it was cooked by a non-Jew

2 ב

עירב דבר הנאכל כמו שהוא חי עם דבר שאינו נאכל כמו שהוא חי ובישלם העובד כוכבים אם העיקר מדבר שיש בו משום בישולי עובד כוכבים אסור ואם לאו מותר: הגה ומותר לאכול אפונים קלויים של עובד כוכבים וכן הקטניות שקורין ערבשי"ן קלויים דאינן עולים על שלחן של מלכים וכן נהגו בהם היתר אם לא במקום שנהגו למשוח המחבת בחלב שאז נוהגים בהם איסור (רמב"ם פי"ז דמ"א ומהר"א מפראג והגהות בארוך) אבל בלאו הכי שרי ואין לחוש לכליהם של עובד כוכבים דסתמן אינן בני יומן וכל פרי שנאכל כמו שהוא חי אע"פ שבשלו אותו עובד כוכבים ונמחה ונעשה תבשיל בידיהם שרי ועל כן אוכלין הפובידל"א שעושין העובדי כוכבים (ד"ע ממשמעות הרמב"ם ור"ן ותוס' והוא פשוט):

If one mixed a food that is eaten even raw with a thing that is not eaten when raw and a non-Jew cooked them – if the essence is of the food is subject to the prohibition of non-Jewish cooking, it is forbidden. If not, it is permitted. Rema: And it is permitted to eat roasted peas of a non-Jew, and also the roasted legumes (which are called “arbiss”), for they are not served at the kings table And thus they treat them leniently if it is not in a place where they grease the metal frying pan with forbidden fats, then the custom is that they are prohibited. But otherwise it is permitted, and one need not worry about the vessels of non-Jews because most vessels have not been used in the last 24 hours. And any fruit that is eaten raw, even if a non-Jew cooked it, and it was mashed up and made into a cooked dish in their hands, it is permitted. Therefore, we eat the fruit mash made by non-Jews.

3 ג

פנאד"ה שאפאה עובד כוכבים אסורה אפילו למי שנוהג היתר בפת של עובד כוכבים מפני שהשומן נאסר כשהוא בעין משום בישולי עובדי כוכבים ונבלע בפת וכן ירקות הנאכלים חיים שבשלם עם בשר אסורים מפני ששומן של בשר נבלע בהם:

Pot pies that are baked by a non-Jew are forbidden, even for those who are accustomed to be lenient on non-Jewish bread, because the fats and oils are forbidden when readily apparent as they are subject to the prohibition of non-Jewish cooking, and they are absorbed within the bread. And so vegetables that are eaten raw but cooked with meat are forbidden because the fat of the meat has been absorbed within them.

4 ד

יש מי שמתיר בשפחות שלנו ויש מי שאוסר ואפילו בדיעבד (תשובת רשב"א סי' ס"ח): הגה ובדיעבד יש לסמוך אדברי המתירים (ארוך כלל מ"ג והגהות ש"ד) ואפילו לכתחילה נוהגין להקל בבית ישראל שהשפחות והעבדים מבשלים בבית ישראל כי אי אפשר שלא יחתה אחד מבני הבית מעט (שם):

There are those that permit cooking by our non-Jewish maids, and those that forbid, and even after the fact. Rema: And after the fact, you should rely on those that permit. And even initially, we are accustomed to be lenient with a Jewish house that has non-Jewish maidservants and menservants that cook in the Jewish house because, inevitably, one of the household members will be doing some stirring.

5 ה

עובד כוכבים שבישל ולא נתכוון לבישול מותר כיצד עובד כוכבים שהצית אור באגם כדי להעביר החציר ונתבשלו בו חגבים הרי אלו מותרים ואפילו במקום שעולים על שלחן מלכים וכן אם חרך הראש להעביר השער מותר לאכול ראשי האזנים שנצלו בשעת החריכה אבל אם כוון לשם בישול כגון שהסיק התנור לבשל בו והיה בו בשר תחילה ונצלה אף על פי שלא כיון לזה הבשר שהרי לא ידע בו אסור:

Non-Jews that cook, and do not intend to cook, this is permitted. How? A non-Jew that lights a fire in a swamp in order to chase away the locusts, and some of those locusts become cooked, these are permitted, even in a place where they are served on a kings table. And thus if he singed the head of an animal, it is permitted to eat the tips of the ears that became roasted at the time of the singeing. But if the non-Jew intended to cook, for example that he lit the oven to cook in it, and there was some meat in there already which became roasted, even though he did not intend to cook the meat, as he did not know it was there, it is forbidden.

6 ו

כל שבישלו ישראל מעט בישולו בין בתחילה בין בסוף מותר לפיכך אם הניח עובד כוכבים בשר או קדרה על גבי האש והפך ישראל בבשר והגיס בקדרה או שהגיס ישראל וגמר העובד כוכבים הרי זה מותר. (ואפי' לא היה מתבשל בלא סיוע העובד כוכבים):

Anything which a Jew cooks to some small degree, whether at the beginning or the end of the cooking, is permitted. Therefore, if the non-Jew placed meat or a dish on the fire, and the Jew flipped the meat and stirred the dish, or he stirred it, and the non-Jew finished cooking, this is permitted. (And even if the dish couldn't be cooked without the non-Jew).

7 ז

אין שגירת (פי' הבערה ובערו והשיקו תרגום ויהון שגרין) התנור מועלת אלא בפת אבל בשאר המתבשלים אין שגירת התנור ולא הדלקת האש מעלה ומוריד אלא ההנחה דוקא לפיכך הרוצה לבשל במחבת בתנור של עובד כוכבים צריך שיתן ישראל המחבת לתוך התנור למקום הראוי להתבשל בו: הגה ויש חולקין וסבירא להו דהדלקת האש או חיתוי בגחלים מהני לענין בישול כמו לענין פת וכן נוהגין (הגהות ש"ד ובארוך כלל מ"ג ובמרדכי פא"מ) ואפילו חיתוי בלא כוונה מהני ומועיל (ממשמעות מהרא"י בהגהת ש"ד וכל בו) וי"א דאפילו לא חיתה ישראל ולא השליך שם קיסם רק שהעובד כוכבים הדליק האש מאש של ישראל שרי (או"ה שם בשם מהר"ם):

If the fire of the oven was only lit sufficiently for bread, but not for other things, this is not considered a lit oven, and fires are not considered lit unless they are at the specific needed temperature. Therefore, if one wants to cook in a pan in an oven of non-Jews, it is necessary that the Jew puts the pan in himself, to a place in the oven that is appropriate to cook in. Rema: And there are those that disagree and believe that lighting a fire or stoking the coals in any way with regards to cooking, as with bread, is sufficient, and that is our custom. And even stoking the fire without any particular intentions works. And there are those that say that even if the Jew did not stoke the fire, and did not throw in any wood chips, only that the non-Jew lit the oven from a fire that was lit by a Jew, that is permitted.

8 ח

נתן ישראל קדרה על האש וסלקה ובא עובד כוכבים והחזירה אסור אא"כ הגיע למאכל בן דרוסאי שהוא שליש בישולו כשסילקה:

If a Jew puts the dish on the fire, and takes it off, and a non-Jew comes and puts the dish back on, this is forbidden. Unless the food had become at least one third cooked when it was removed from the fire.

9 ט

אם בישלו עובד כוכבים כמאכל בן דרוסאי וגמרו ישראל יש לאסור אלא אם כן הוא ערב שבת או ערב יום טוב או שיש הפסד מרובה בדבר. (ויש מתירין בכל ענין) (טור בשם הרא"ש ור"ן ור"ף ומהר"מ ואו"ה וסמ"ק סימן שכ"ג שר' יקר עשה כן מעשה וכ"ה בכל בו וכ"פ בסה"ת ומרדכי ואגודה פא"מ ורא"ה בס' ב"ה וסמ"ג דף נ"ז ע"ב ושכן קבל מר"י ור' ירוחם ני"ז ח"ז שכן הסכימו רוב הפוסקים ולא כדת השיג הב"י בב"ה אר' ירוחם בזה עיין שם) וכן נוהגין:

If the non Jew cooks the food at least a third of the way, and then a Jew comes and finishes the cooking, there is a side to forbid it unless it is the Sabbath eve or the eve of a holiday or a great loss will occur. Rema: And there are those that permit it in any case, and such is our custom.

10 י

הניח ישראל על גבי גחלים עוממות שלא היה ראוי להתבשל עליהם כמאכל בן דרוסאי ובא עובד כוכבים והפך בו ונתבשל אסור:

If a Jew places items on coals which are unable to cook them to a third, and a non-Jew comes and blows on the coals and they cook, the food is forbidden.

11 יא

הניח ישראל על גבי האש והניח עובד כוכבים לשמרו והפך בו ואין ידוע אם סלקו העובד כוכבים עד שלא הגיע למאכל בן דרוסאי מותר. (דספק דבריהם להקל) (טור) וכן כל ספק בישולי עובדי כוכבים וכיוצא בו מותר:

If a Jew places a dish on the fire, and has the non-Jew watch the dish, and he blows on it, but he doesn't know if the non-Jew removed the food before it was cooked to a third, it is permitted. Rema: And thus is the case in every instance of doubt regarding a non-Jew cooking and similar examples, that it is mutar.

12 יב

דגים קטנים שמלחן ישראל או עובד כוכבים הרי הן כמו שנתבשלו מקצת בישול ואם צלאן עובד כוכבים אחר כן מותרים אבל דגים מלוחים גדולים אינם נאכלים אלא ע"י הדחק לפיכך אם צלאן עובד כוכבים אסורים ויש מתירין: הגה וכן כל דבר שנאכל חי ע"י הדחק ובשלו עובד כוכבים דינו כדגים גדולים (ד"ע) ובשר מלוח אינו נאכל כלל כמו שהוא חי ואסור אם נתבשל ע"י עובד כוכבים (תוס' פ' החולץ):

Small fish that are salted by a Jew or non-Jew, salting is considered a small aspect of cooking. And if the non-Jew roasted them after, they are permitted. But large salted fish are not edible except in pressing circumstances. Therefore, if a non-Jew roasted them, they are forbidden, and there are those that permit this. Rema: And thus anything that is edible when raw only in pressing circumstances, and a non-Jew cooked them, the rule is like large fish. And meat that is salted is not edible at all when it is raw, and it is forbidden if it is cooked by a non-Jew.

13 יג

דג שמלחו עובד כוכבים ופירות שעשנן עד שהכשירן לאכילה הרי אלו מותרין דמלוח אינו כרותח בגזירה זו והמעושן אינו כמבושל: הגה גם כבוש אינו כמבושל דלא אסרו אלא בישול של אש (טור):

Fish salted by a non-Jew and fruits that are smoked until they are fit to eat, these are permitted, because salting is not considered like boiling for the purposes of this injunction, and smoking is not like cooking. Rema: Also soaking is not like cooking, because the only prohibition is on cooking by fire.

14 יד

ביצה אף על פי שראויה לגומעה חיה אם בשלה עובד כוכבים אסורה:

Egg, even though it may be swallowed raw, if it is cooked by a non-Jew, is forbidden.

15 טו

תמרים המרים קצת שאינם נאכלים אלא על ידי הדחק אם בשלם עובד כוכבים אסורים:

Dates that are a little bitter which are unable to be eaten except in pressing circumstances, if they are cooked by a non-Jew, they are forbidden.

16 טז

כלים שבשל בהם העובד כוכבים לפנינו דברים שיש בהם משום בישולי עובדי כוכבים צריכים הכשר ויש אומרים שאינם צריכים ואף לדברי המצריכים הכשר אם הוא כלי חרס מגעילו שלש פעמים ודיו מפני שאין לאיסור זה עיקר בדאורייתא: הגה עובד כוכבים שבשל לחולה בשבת מותר למוצאי שבת אפילו לבריא ואין בו משום בשולי עובדי כוכבים דכל כה"ג היכרא איכא (ב"י בשם הר"ן שכ"כ בשם הרא"ה):

Vessels in which a non-Jew has cooked in front of us things which are subject to the prohibition of non-Jewish cooking need to be made kosher. And there are those that say that this is not necessary. And even for those that require the dishes to be made kosher, if it is a clay vessel, it should be placed into boiling water three times, and that is sufficient, because there is nothing that is forbidden here according to the Torah. Rema: A non-Jew that cooks for someone who is sick on the sabbath, it [the food] is permitted after the sabbath, even for those who are healthy, and there is no concern here of the prohibition of non-Jewish cooking, because in any case, it is recognizable what this is.