Siman 87פ״ז
1 א

כמה צריך להרחיק בשעת ק"ש מן גרף של רעי. ובו ג' סעיפים:
גרף של רעי ועביט של מי רגלים של חרס או של עץ צריך להרחיק מהם כמו מצואה אפי' הטיל בהם מים אבל אם הן של מתכת או של זכוכית או של חרס מצופה מותר אם הם רחוצים יפה:

2 ב

גרף ועביט של חרס או של עץ שכפאו על פיו יש מתירים ויש אוסרין והלכה כדברי האוסרים:

3 ג

מותר לקרות ק"ש בבית שיש בו צואה ומי רגלים או גרף ועביט כיון שהרחיק מהם כשיעור שנתבא' בסי' ע"ט וכן אם כפה עליהם כלי אע"פ שהם עמו בבית הרי אלו כקבורים ומות' לקרות כנגדן: