Siman 80פ׳
1 א

מי שאינו יכול להשמר מהפיח. ובו ס"א:
מי שברי לו שאינו יכול לעמוד על עצמו מלהפיח עד שיגמר ק"ש ותפלה מוטב שיעבור זמן קריאת שמע ותפלה ולא יתפלל ממה שיתפלל בלא גוף נקי ואם עבר זמן תפלה אנוס הוא ומתפלל מנחה שתים ואם יראה לו שיכול לעמוד עצמו בשעת ק"ש יניח תפילין בין אהבה לק"ש הגה ומברך עליהם [טור]: