Siman 630תר״ל
1 א

דיני דפנות הסוכה ובו יג סעיפים
כל הדברים כשרים לדפנות (וא"צ להעמידם דרך גדילתן) (טור) ואפילו חמתה מרובה מצלתה מחמת הדפנות כשרה: הגה מ"מ לא יעשה הדפנות בדבר שריחו רע [ר"ן] או דבר שמתייבש תוך ז' ולא יהא בו שיעור מחיצה [דעת עצמו]:

The Laws of the Walls of the Sukkah, 13 Seifim: All materials are valid for the walls of the sukkah. (One does not have to erect it like it grew) (Tur) Even if its sunny area is greater than its shade, it is still valid. RAMA: In any case, one may not make the sides of the sukkah out of something that smells bad [R"an] or something that will wither within seven days, and something that does not have the minimum measurements of a mechitzah [Da'at Atzmo]

2 ב

דפנות הסוכה אם היו שתים זו אצל זו כמין ג"ם עושה דופן שיש ברחבו יותר על טפח ומעמידו בפחות משלשה לאחד מהדפנות ויעמוד קנה (כנגד הכותל) (טור) כנגד אותו טפח ויעשה לה צורת הפתח שיעמיד קנה עליו ועל הטפח וכשרה אע"פ שהקנה שעל גביהן אינו נוגע בהן: הגה ואם הטפח והדופן מגיע לסכך א"צ קנה על גביהן (מרדכי והגהות מיימוני פ"ד) ומה שנהגו שצורת הפתח עגולה הוא לנוי בעלמא (כ"כ המרדכי):

2. Regarding the walls of the sukkah - if there are two (walls), one next to another, in the shape of the Greek letter Gamma, one makes a wall that has its width greater than a tefach and its height less than three (tefachim) for one wall, and one erects a קנה (a rod) (against the wall) (Tur) against this tefach. And one makes a צורת הפתח (this is a halachic term for two walls that are standing and a rod is added. It is in the shape of the letter ח) and places a rod on it and the small portion and it is valid even though the rod that is on them does not touch them. RAMA: And if the small portion and the wall reaches to the s'chach, a rod is not needed regarding them (Mordechai; Hagahot Maimoni). And the custom that the צורת הפתח is a circle is for 'worldly ornamentation' (the Mordechai)

3 ג

היו לה שני דפנות זו כנגד זו וביניהם מפולש עושה דופן שיש ברחבו ארבעה טפחי' ומשהו ומעמידו בפחות משלשה סמוך לא' משתי הדפנות וכשרה וגם בזה צריך לעשות צורת פתח שיתן קנה מהפס על הדופן האחר וי"א שאין זה צריך צורת פתח: הגה אבל אם איכא דופן ז' בלא לבוד א"צ כאן צורת הפתח עד סוף הכותל הואיל ואיכא דופן ז' שהוא שיעור הכשר סוכה וכ"ש שאין צריכים צורת הפתח כשהדופן שלימה ומה שנהגו בצורת הפתח כשיש לה דפנות שלימות אינו אלא לנוי בעלמא: (ר"ן והמגיד פ"ד וכל בו וב"י בשם מרדכי):

3. If one has two walls, one against the other, and in between them a passageway, one makes a wall that is four handbreaths wide and a little extra, and its height less than three (handbreaths) adjacent to one of the two walls, and it (the sukkah) is valid. Also here one needs to make a צורת הפתח where a rod is placed from the strip to the other wall. There are those who say that this does not need a צורת הפתח. [If one has two walls facing one another and the third is four Tefachim it must be within 3 Tefachim of one side and within 3 of the other or at least have a tzurat hapetach to the second side.]RAMA: However, if either wall is seven handbreaths without being connected, a צורת הפתח is not needed here until the end of the wall; since if either wall is seven tefachim - that is the measure of a kosher sukkah - and in any event one does not need a צורת הפתח where the wall is completed (i.e. "full"). And the custom regarding a צורת הפתח where one has a complete wall is nothing more than worldly ornamentation (R"an; Maggid; Kol Bo; Beis Yosef in the name of the Mordechai) [Note: In other words, If the third wall is a complete wall of 7 tefachim the sukkah is valid even if it far from the other walls]

4 ד

במה דברים אמורים בעושה סוכתו במקום שאין דופן אמצעי כנגדה אבל העושה סוכתו באמצע החצר רחוק מדפנות החצר אע"פ שאין לה אלא שתי דפנות זו כנגד זו די לה בתיקון המתיר כשתי דפנות העשויות כמין ג"ם:

4. To what does this refer? If someone makes his sukkah in a place where there is no middle wall against it, but he makes his sukkah in the middle of the courtyard far from the walls of the courtyard, even though it only has two walls, one against the other, this is enough of a correction and it is valid like two walls that were made כמין ג"ם. [This term means it is formed in the shape of the letter Reish, ר, or a 90 degree angle]

5 ה

כשהכשירו בשתי דפנות העשויות כמין ג"ם בטפח וצורת פתח אפי' אם יש בשתי הדפנות פתחים הרבה שאין בהם צורת פתח שכשתצרף כל הפרוץ יהיה מרובה על העומד כשרה. [רק שלא יהיו הפתחים בקרנות כי המחיצות צריכין להיות מחוברים כמין ג"ם] [ר"ן] ובלבד שלא יהא בהם פירצה יתירה על י' אמות ואם יש בה צורת פתח אפילו ביתר מעשר ולהרמב"ם אפי' יש לה צורת פתח אם יש לה פירצה יותר מעשר פסולה אלא א"כ עומד מרובה על הפרוץ: הגה ונהגו עכשיו לעשות מחיצות שלימות כי אין הכל בקיאין בדין המחיצות [כל בו] ומי שאין לו כדי צרכו למחיצות עדיף אז לעשות ג' מחיצות שלימות מד' שאינן שלימות [מהרי"ל]:

5. When one makes a kosher sukkah with two walls that are made כמין ג"ם and a little more, and a צורת פתח; even if within the walls there are many openings that do not contain a צורת פתח if when all the breached pieces are connected it is the majority compared to what it standing, the sukkah is valid. [Only if the openings are not on the corners, because the fences have to be connected כמין ג"ם ][R"an]. And only if there will not be an extra opening greater than 10 amos. And if there is a צורת פתח, even if it is in the part that is greater than 10 amos - and according to the Rambam even if there is a צורת פתח, if there is an opening greater than 10 amos it is invalid, even if the fixed stable part is greater than the breached part. RAMA: Our custom now is to make whole fences because not everyone agrees to the law of mechitzah [Kol Bo]. And one who does not have enough of a preferable fence, then he should make three complete fences from the four that are incomplete [Maharil]

6 ו

נעץ ד' קונדסין בין באמצע הגג בין על שפת הגג וסיכך על גבן פסולה ויש מכשירין בנעץ על שפת הגג משום דאמרי' גוד אסיק מחיצתא:

6. One who inserts four poles, whether in the middle of the roof or the edge of the roof and covers with s'chach on the back, it is invalid. There are those who declare it valid if inserted on the edge of the roof because of גוד אסיק מחיצתא, pulling and lowering the fence.

7 ז

סיכך על גבי מבוי שיש לו לחי (פי' עץ כעין עמוד. פסין פי' קרשי עץ סביבות הבאר לעשות רשות היחיד) או על גבי באר שיש לו פסין הרי זו סוכה כשרה לאותו שבת שבתוך החג בלבד מתוך שלחי זה ופסין אלו מחיצו' לענין שבת נחשוב אותם כמחיצות לענין סוכה (ואין להתיר אלא במקום שלחי ופסין מתירין לענין שבת דאז שייך מגו) (ר"ן):

7. One who puts s'chach on a מבוי, alleyway, that has a לחי (a pillar or post, like a doorpost) or on a well that has a ribbon or band, this is a valid sukkah for that Shabbat in the middle of the holiday only, because this Lechi and this band are mechitzot for Shabbat and therefore they act as such regarding the sukkah. (This is not permitted except in a place where a Lechi and a band are permitted for Shabbat) (R"an).

8 ח

סיכך על גבי אכסדרה שיש לה פצימין בין שהיו נראים מבפנים ואין נראין מבחוץ בין שהיו נראין מבחוץ ואין נראין מבפנים כשרה לא היו לה פצימין פסולה מפני שהוא סוכה העשויה כמבוי שהרי אין לה אלא ב' צידי האכסדרה ואמצע האכסדרה אין בו כותל ושכנגדו אין לו פצימין (פצים פי' לחי ומזוזה) (כל זה הוא לשון הרמב"ם אבל אחרים חולקין ולכן אין לעשות סוכה בכה"ג):

8. One who covers a portico with s'chach that has posts, whether they can be seen from inside and not from outside, or whether they can be seen from the outside and not seen from inside, it is valid. If it does not have posts, it is invalid (See Sukkah 18a) because it is a sukkah that is made like a mavoi and it has only 2 sides to the portico and in the middle of the portico there is no wall and there are no posts against it (like a lechi or mezuzah) (All of this are the words of the Rambam. But others disagree and therefore we do not make a sukkah like this).

9 ט

היו דפנותיה גבוהים שבעה ומשהו והעמידם בפחות משלשה סמוך לארץ כשרה אפי' הגג גבוה הרבה ובלבד שיהא מכוון כנגדן ואפי' אינן מכוון ממש רק שהוא בתוך שלשה כנגדו כשרה ואם אינה גבוה אלא י' טפחים אפילו אין בדופן אלא ארבע ושני משהויין כשרה שמעמידה באמצע ואמרינן לבוד למעלה ולמטה וחשוב כסתום היו הדפנות גבוהות מן הארץ שלשה טפחים פסולה:

9. If its walls are greater than seven tefachim and a little bit and they were erected less than three tefachim close to the ground, it is valid even if the roof is much bigger and only if it is done deliberately. Even if not done deliberately, but rather it is within three it is valid. If it is not taller than ten tefachim, even if the walls are only four and two it is valid. When it is erected in the middle, connected on top and on bottom and considered closed, if the walls are taller than three tefachim from the ground, it is invalid.

10 י

העושה סוכתו בין האילנות והאילנות דפנות לה אם היו חזקים או שקשר אותם וחיזק אותם עד שלא תהא הרוח מצויה מנידה אותם תמיד ומילא בין האמירים (פירוש הענפים) בתבן וקש כדי שלא תניד אותם הרוח וקשר אותם הרי זו כשרה על כן אין נכון לעשות כל המחיצות מיריעות של פשתן בלא קנים אע"פ שקשרן בטוב זמנין דמינתקי ולאו אדעתי' והוי ליה מחיצה שאינה יכולה לעמוד בפני רוח מצויה והרוצה לעשות בסדינים טוב שיארוג במחיצות קנים בפחות משלשה:

10. If one makes his sukkah between the trees, and the trees are its walls, if they were strong or they were tied and strengthened so that the wind will not always shake them, and one fills in the branches with straw so the wind will not shake them and one binds them, this sukkah is valid. Therefore, it is not proper to make all the fences from sheets of flax without a reed (or a pole) even though one ties them well because you may wind up with walls that cannot stand up to the wind. One who wants to make sheets, it is good to weave a pole into the fence, less than three (tefachim).

11 יא

עושים מחיצה מבעלי חיים שיקשור שם בהמה לדופן:

11. One can make a sukkah wall from living things that are tied there, like an animal tied to a wall.

12 יב

יכול לעשות מחבירו דופן לסוכה להכשירה ואפילו ביום טוב ובלבד שלא ידע אותו שהועמד שם שבשביל מחיצה הועמד שם אבל בחול אפי' אם הוא יודע שפיר דמי: הגה ואפי' בי"ט אינו אסור אלא באותן ג' דפנות המתירים הסוכה אבל בדופן רביעית שרי (השגת הראב"ד והמגיד פרק ד' דסוכה) וע' לעיל סי' שס"ב סעיף ה':

12. One can make from his friend (i.e. from his friend's wall) a valid sukkah wall, even on yom tov, only if he does not know that it is positioned there to be used as a wall/fence that is already erected there. But during chol hamoed, even if he knew it is good to be silent. RAMA: And even on yom tov it is not forbidden except with the three walls that are permitted for the sukkah. But with the fourth wall it is permitted. (Hasagat of the Ra'avad; Maggid). See above Siman 362 Seif 5.

13 יג

הסומך סוכתו על כרעי המטה והכרעיים הם מחיצו' אם יש בה גובה עשרה טפחים מן המטה לסכך כשרה ואם לאו פסול' ואם סמך הסכך על עמודים והכרעיים הם דפנות אפילו אין גבוה י' מהמטה עד הסכך כשרה כיון שיש י' טפחים מהארץ עד הסכך:

13. One supports his sukkah on the legs of the bed, and the legs are themselves mechitzot, if they are more than ten tefachim above the bed they are valid for the s'chach, and if not it is invalid. If one supports the s'chach on posts and the legs are the walls, even if they are not higher than ten tefachim from the bed until the s'chach, it is valid, assuming there is ten tefachim from the ground to the s'chach.