Siman 587תקפ״ז
1 א

דין התוקע לתוך הבור. ובו ג סעיפים:
התוקע בתוך הבור או בתוך המער' אותם העומדים בתוך הבור והמער' יצאו והעומדים בחוץ אם קול שופר שמעו יצאו ואם קול הבר' שמעו לא יצאו וכן התוקע לתוך חבית גדולה וכיוצא בה אם קול שופר שמע יצא ואם קול הבר' שמע לא יצא:

2 ב

אם התחיל לתקוע בבור ועלה חוץ לבור וגמרה יצא שכל מה ששמע בין בפנים בין בחוץ היה קול שופר: הגה וכן אותם שהיו בבור בתחלת התקיעה: (גמרא)

3 ג

השומע מקצת תקיעה שלא בחיוב ומקצתה בחיוב או שאמר לתקוע במתעסק כוון להוציאני ידי חובתי ותקע ומשך בה שיעור תקיע' לא יצאו ויש אומרים שיצא אי איכא שיעור תקיעה בחיוב: הגה וה"ה אם שמע מקצת התקיעה קול הברה כגון שהיה התוקע בבור והוא עמד בחוץ ובאמצע התקיעה יצא לחוץ: (טור)