Siman 571תקע״א
1 א

מי הם החוטאים לישב בתעני'. ובו ג סעיפים:
היושב בתעני' אם יכול לסבול התעני' נקרא קדוש ואם לאו כגון שאינו בריא וחזק נקרא חוטא:

2 ב

תלמיד חכם אינו רשאי לישב בתעני' שממעט במלאכת שמים אלא א"כ כשהציבור מתענים שלא יפרוש עצמו מהם ומלמדי תינוקו' דינם כת"ח:

3 ג

עיר שהקיפוה עכו"ם וכן יחיד הנרדף מפני עכו"ם או מפני רוח רעה אינם רשאים להתענו' שלא לשבר כוחם אלא יקבלו עליהם להתענו' כך וכך תעניו' לכשינצלו וכן אם גזרו גזירה וגזרו שלא להתענו' עליו יקבלו עליהם להתענו' כך וכך תעניו' כשיעבור הגזירה: