Siman 551תקנ״א
1 א

דין שבוע שחל ט' באב להיות בתוכה. ובו יח"ס:
משנכנס אב ממעטין בשמחה ובר ישראל דאית ליה דינא בהדי עכו"ם לישתמיט מיניה דריע מזליה: הגה מילה שהיא מר"ח עד ט' באב נוהגין שהמוהל ובעל ברית ואבי הבן לובשין בגדי שבת (מנהגים) אבל בלאו הכי אסור אפי' בשבת של חזון אין מחליפין ללבוש בגדי שבת כי אם הכתונת לבד (מרדכי הל' ט"ב והגהות אשירי פ"ד דתענית ואגודה ורוקח) אבל פורשין פרוכת של שבת אם לא שאירע ט' באב בשבת ונדחה שאז אין פורשין פרוכת של שבת ומי שיש לו נישואין בשבת נחמו מותר ללבוש בגדי שבת בשבת של חזון: (מהרי"ל)

1. Laws of the Week that Tisha B'av falls within and in it 8 paragraphs. When one enters (the month of ) Av, we reduce in Joy. And a Jewish person that has to him a legal dispute with a Gentile, one should delay from (adjuring) it because there is bad mazel. Note (Rema): A Bris Milah that is from Rosh Chodesh Av until Tisha B'av, we are accustomed that the Mohel, the Baal Bris (the one who holds the baby), and the father of the son wear Shabbos clothes [Minhagim]. But beside for this, it is forbidden even on Shabbos Hazon (the Shabbos prior to Tisha B'av) we do not switch to wear Shabbos Clothes except for undergarments [Mordechai Laws of Tisha B'av and the Haagos Ashiri Chapter 4 of Taanis, and the Agudah, and the Rokeach]. But we do spread the Shabbos Parachos Covering (i.e. the sheet cover in front of the Aron with the Torah Scrolls) except if Tisha B'av falls on Shabbos and is pushed off (to Sunday) then we not spread the Shabbos Parachos Covering. One who is marrying the week of Shabbos Nachmu (that is the week after Tisha B'av) is allowed to wear Shabbos Clothes on Shabbos Chazon [Maharil]

2 ב

מר"ח עד תענית ממעטים במשא ומתן ובבנין של שמחה כגון בית חתנות לבנו או בנין של ציור וכיור ובנטיע' של שמחה כגון אבורנקי של מלכי' שנוטעים לצל להסתופף בצילו או מיני הדס ומיני אהלי' ואם היה כותלו נוטה ליפול אע"פ שהוא של שמחה מותר לבנות (ולצורך מצוה הכל שרי) (ר"ן ספ"ק דתענית) ואין נושאין נשים ואין עושין סעוד' אירוסין אבל ליארס בלא סעודה מותר ואפי' בתשעה באב עצמו מותר ליארס שלא יקדמנו אחר: הגה ונוהגין להחמיר שאין נושאים מי"ז בתמוז ואילך עד אחר תשעה באב: (מנהגים):

2. From Rosh Chodesh until the Fast we minimize business transactions and building of joy, example the wedding house for his son or the building of molding and decorating (i.e. of walls and ceilings). Or joyous planting, example a royal banqueting canopy that is planted for shade to stand in its shade or types of myrtle and other tents. If its wall is leaning to fall even though it is of joy, it is permitted to build and for the needs of a mitzvah, all is allowed [Ran Last Chapter of Taanis] . We do not wed women and we not make engagement meals, but engaging without a meal is allowed. Even on Tisha B'av itself, it is permitted to engage that one not precede him. Note (Rema): Our custom is to be strict that we do not wed from the 17th of Tammuz and on until after Tisha B'av [Minhagim].

3 ג

שבוע שחל בו ט' באב אסורים לספר ולכבס אפי' אינו רוצה ללובשו עתה אלא להניחו לאחר ט' באב ואפי' אין לו אלא חלוק אחד אסור וכן המכובסים מקודם בין ללבוש בין להציע בהם המטה ואפי' מטפחו' הידים והשלחן אסור וכיבוס שלנו מותר אבל גיהוץ (פי' מעבירין על הבגדים אבן חלוק להחליקו. ערוך) שלנו אסור וכלי פשתן אין בהם משום גיהוץ והרי הם ככיבוס שלנו ומותר והני מילי לגוהצן ולהניחן עד אחר תשעה באב אבל אסור ללבשן בשבוע זה ונהגו לאסור אפי' כלי פשתן ואפי' בכיבוס שלנו בין ללבוש בין לכבס ולהניח ואין להקל בדבר כיון שנהגו וכ"ש דאפשר דמדינא נמי אסור שהרי יש מי שכתב דכיבוס שלנו קרוי (גיהוץ) לשל בני בבל שאין מתלבנים יפה לפי שמימיהם הם עכורים שאינה ארץ הרים וגבעות כארץ ישראל וכיבוס של שאר ארצות אפשר שהוא ככיבוס של ארץ ישראל ואסור ועוד יש מי שפירש דגיהוץ היינו מים ואפר או נתר ובורית וכבוס היינו במים לבד ובזמן הזה אין מכבסים במים לבד ונמצא שכל כיבוס של זמן זה הוי גיהוץ ואסור מדינא אפי' בכלי פשתן ללבשן מיהא: הגה ואנו נוהגין להחמיר בכל זה מתחילת ר"ח עד אחר התענית אם לא לצורך מצוה כגון אשה הלובשת לבנים מותרת לכבס וללבוש לבנים ולהציע תחתיה (רוקח וא"ז) אבל בט' באב עצמו לא תלבש לבנים רק לובשת חלוק בדוק ויפה (הגהות שערי דורא) וכן לכבוד שבת לובשים כלי פשתן ומציעין לבנים כמו בשאר שבתות ואסור ליתן כלים לכובסת עכו"ם לכבס מר"ח ואילך אבל קודם ר"ח מותר לתת אע"פ שכובסת אחר ר"ח. (תוספות פ"ד דתענית ומהרי"ל):

3. The week that Tisha B'av falls in, it is forbidden to get a haircut or launder even if he does not want to wear now rather to place until after Tisha B'av or even if he only has one garment, it is forbidden. And similarly previously laundered (garments) whether to wear or whether to make the bed even hand and table towels, it is forbidden. Our washing is permitted but geyhutz explanation: we pass on clothes a rock to smooth the clothing [Arukh] of ours is forbidden. Linen clothes there isn't to them because of geyhutz and behold they are like our washing and permitted. That is in the matter of geyhutz and placing until after Tisha B'av but it is forbidden to wear on this week. The custom is to forbid even linen garments even in our washing whether to wear to launder, or to place. And there is not be lenient in this matter since it is the custom and all the more so that it is possible that legally it is also forbidden that behold there are those that write that laundering of ours is called the geyhutz of those of Babylonia that does not whiten well according that that their waters are murky that they were not a land of mountains and hills like the Land of Israel. And the laundering of other lands it is possible that it is like the laundering of the Land of Israel, and forbidden. Additionally, there are that explain geyhutz as water and ash or carbonate or soap whereas laundering is just water. And today we do not launder in water alone and we find that laundering today is geyhutz and forbidden legally even linen garments to wear there is. Note (Rema): We are accustomed to be strict in all of this from the beginning of Rosh Chodesh until after the fast unless for the need of a mitzvah like a women to wear white, it is allowed to launder and wear whites and fold underneath her [Rokeach and Or Zarua]. But Tisha B'av itself, she should not wear whites rather wear a garment that is checked and nice [Haagos Shaarei Dora]. Simiarly for the honor of Shabbos we wear linen clothes and fold whites (i.e. like tablecloths) like other Shabboses. It is forbidden to give garments to a Gentile launderer to launder from Rosh Chodesh and on, but before Rosh Chodesh it is allowed to give even though they will wash after Rosh Chodesh [Tosafos Chapter 4 of Taanis and the Maharil]

4 ד

לאחר התענית מותר לספר ולכבס מיד ואם חל תשעה באב ביום ראשון או בשבת ונדחה לאחר השבת מותר בשתי השבתות בין שקודם התענית בין שאחריו ויש מי שאומר שנהגו לאסור כל שבוע שלפניו חוץ מיום ה' ויום ו': הגה ונוהגין להחמיר מתחלת ר"ח לענין כיבוס אבל תספורת נוהגים להחמיר מי"ז בתמוז: (מנהגים)

4. After the fast, it is permitted to get a haircut, to launder immediately. If Tisha B'av falls out on Sunday or Shabbos and is pushed out off until after Shabbos, it is permitted for both weeks whether before the fast or after. There are those that say that the custom to forbid the whole week except for Thursday and Friday. Note (Rema): We are accustomed to be strict from the beginning of Rosh Chodesh in the matter of laundering but haircuts we are accustomed to be strict from the 17th of Tammuz [Minhagim]

5 ה

אסור לעבריות לכבס בגדי העכו"ם בשבוע זו:

5. It is forbidden for a Jewish woman to wash the clothes of Gentiles on this week.

6 ו

כלים חדשים בין לבנים בין צבועים בין של צמר בין של פשתן אסור ללבוש בשבת זה: (ואנו מחמירין מראש חדש ואילך):

6. New garments whether white or dyed whether wool or linen, it is forbidden to wear on this week. Parentheses (Rema): We are strict from Rosh Chodesh and on.

7 ז

יש אומרי' שאסור לתקן בגדי' חדשי' ומנעלים חדשים בשבת זה ויש להחמיר בזה מר"ח: הגה וה"ה דאסור לקנותן וכן אומן ישראל אסור לעשותן לאחרים בין בשכר בין בחנם (תה"ד וב"י) ונהגו להקל בזה אבל אם ידוע ומפורסם שהמלאכה של עכו"ם שרי (תה"ד) וכן נהגו לתת לאומנים עכו"ם לתקן כלים חדשים תוך זמן זה כדי שיהיו מוכנים לאחר התענית ומיהו טוב למעט בזה במקום דאפשר דלא עדיף משאר משא ומתן דממעט לן:

7. There are those that say it is forbidden to fix new garments and new shoes on this week. And there is to be strict in this from Rosh Chodesh. Note (Rema): The same rule would forbid to purchase, and similarly for a Jewish craftsman it is forbidden to make for others with for a wage or for free (Terumas Hadeshen and Bais Yosef). The custom is to be lenient in this but if it is known and publicized that it is the work of a Gentile, it is allowed (Terumas Hadeshen). And same to give to Gentile craftsman to fix new garments within this time in order that they be ready for after the fast. However, it is good to minimize this in a situation that is possible that is no greater from other business transactions that we decrease in them.

8 ח

נשי דנהיגי דלא למשתי (פי' מלשון או בשתי או בערב) עמרא מדעייל אב מנהגא (ונוהגין שלא לקדש הלבנה עד אחר ת"ב) (מהרי"ל ודעת עצמו):

8. Women that are accustomed not to weave Explanation: from the language of weave or knit wool from that it comes (the month of) Av, it is a custom Parentheses (Rema): And we are accustomed that we do not make Kiddush Levana until after Tisha B'av [Maharil and Daas Atzmo]

9 ט

יש נוהגים שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין בשבת זו (ומותר בחומץ של יין) (אגודה ומהרי"ל) ויש שמוסיפין מראש חדש עד התענית ויש שמוסיפין מי"ז בתמוז: הגה ומצניעים מר"ח ואילך הסכין של שחיטה (ר' ירוחם ני"א ח"ג והגהות מיימוני) שאין שוחטים כי אם לצורך מצוה) כגון לחולה או שבת או מילה או פדיון הבן וכיוצא בו:

9.

10 י

יש מי שאומר שהנוהגים שלא לאכול בשר בימים הנזכרים מותרים בתבשיל שנתבשל בו בשר ואסורים בבשר עוף ובשר מלוח ויין תוסס ומותר לשתות יין הבדלה וברכת המזון: הגה ונוהגין להחמיר שלא לשתות יין בברכת המזון ולא בהבדלה (תשובת מהרי"ל סי' ק"ו) אלא נותנים לתינוק ובמקום דליכא תינוק מותר בעצמו לשתות הבדלה ובסעודת מצוה כגון מילה ופדיון הבן וסיום מסכת וסעודת אירוסין אוכלין בשר ושותין יין כל השייכין לסעודה אבל יש לצמצם שלא להוסיף ובשבוע שחל ט' באב בתוכה אין לאכול בשר ולשתות יין רק מנין מצומצם וזה אפי' בערב ת"ב שרי (מנהגים ומהרי"ל) ובלבד שלא יהיה בסעודה שמפסיק בה: (ד"ע)

11 יא

כל מי שאוכל בשר במקום שנוהגים בו איסור פורץ גדר הוא וינשכנו נחש: (ומותר לשתות כל שכר אפי' של דבש שקורים מע"ד):

12 יב

תספורת שבוע זה אחד ראשו ואחד כל שער שבו אסור:

13 יג

ובזקן כל שמעכב את האכילה מותר:

14 יד

אסור לגדולים לספר לקטנים ולכבס כסותם בשב' שחל ט' באב להיות בתוכה: הגה מיהו בגדים שמלפפין בהם הקטנים לגמרי שמוציאים בהם רעי ומשתינין בהם הני ודאי משרא שרי ואפי' בבגדי שאר הקטנים נוהגים להקל: (ב"י)

15 טו

מי שתכפוהו אבילות של מת ושל שבת זו והכביד שערו מיקל בתער אבל לא במספרים ומכבס כסותו במים אבל לא בנתר ובחול:

There is one who says that those whose practice is to eat meat in the aforementioned days permit the concoction which was made with meat, and prohibit fowl-meat and salt-meat and fermented wine. And it is permitted to drink the wine of Separation and Grace. Gloss [RMI]: And our practice is to be strict, and not to drink wine in Grace nor in Separation. (Responsum of MHRIL 106) but to give it to a child, and in a place where the child is not of itself permitted to drink Separation, and in a Mitzvah Feast, like a Circumcision or the Redemption of the Son or a Completion of a Volume or a Betrothal Feast, all connected to the feast eat meat and drink wine. But there is to diminish so as not to exceed. And in the week in which falls the Ninth of Av do not eat meat or drink wine except in diminished quantity. And this, even on the eve of N"A , is permitted, (Practices and MHRIL) but without there being a feast which interrupts it.

16 טז

יש נוהגים שלא לרחוץ מראש חודש ויש שאין נמנעין אלא בשבת זו ויש מתענים מי"ז בתמוז עד ת"ב: הגה ולצורך מצוה שרי ולכן נדה רוחצת וטובלת (מהרי"ל) ואפי' אם טובלת ליל י' באב מותר לה לרחוץ בערב ת"ב אם א"א לה לרחוץ ליל י' (אגודה) ונראה דה"ה אשה הלובשת לבנים יכולה לרחוץ מעט כדרכה כשאר שנה הואיל ואינה עושה לתענוג רק לצורך מצוה ונוהגין שלא לרחוץ אפי' בצונן מר"ח ואילך (ת"ה סי' ק"ו) אפי' בע"ש של חזון אסור לרחוץ כי אם ראשו ופניו ידיו ורגליו בצונן (מהרי"ל ותשובת מהרי"ל סי"ו וב"י) ויש מקילין בחפיפת הראש בחמין למי שרגיל בכך כל שבת:

17 יז

טוב ליזהר מלומר שהחיינו בין המצרים על פרי או על מלבוש אבל על פדיון הבן אומר ולא יחמיץ המצוה: (וכן בפרי שלא ימצא אחר ט' באב מותר לברך ולאכלו בין המצרים) (בנימין זאב סימן קס"ג ותשובת מהרי"ל):

18 יח

צריך ליזהר מי"ז בתמוז עד ט' באב שלא לילך יחידי מד' שעות עד ט' שעות (משום שבהם קטב מרירי שולט) ולא יכו התלמידים בימים ההם: