Siman 539תקל״ט
1 א

דיני הסחורה בחול המועד ובו יד סעיפים:
כל סחורה אסורה אפי' כל שהוא בין לקנות בין למכור ואפי' אם הלוה מעות על מנת שיתנו לו אח"כ יין או סחורה אחרת בפרעון חובו כדי להשתכר אינו יכול לילך ולתובעם אלא אם כן אינם מצויים אחר המועד דהוי ליה דבר האבד אם לא ילך בחול המועד למקומם ויתבעם: הגה מיהו אם נזדמן לו ריוח מרובה במועד יכול למכור בצנעה ויוציא לשמחת י"ט יותר ממה שהיה דעתו להוציא: (ב"י):

1. The Laws of Merchandise on Chol Hamoed, 14 Seifim: All merchandise (or commodities) are forbidden, even everything whether buying or selling and even a loan of a small coin on condition he gives him afterwards wine or other merchandise as a repayment of his obligation so he may earn. He may not go and demand [money or repayment] unless he will not be found after the holiday....

2 ב

מי שהלוה לחבירו מעות מותר לתבעו בחול המועד לגבות מעותיו ואין צריך לומר שמותר לגבו' חובו מן העכו"ם:

2. He who loans his friend coin(s) is permitted to demand on Chol Hamoed to collect (on what he is owed). And it goes without saying that it is permitted to collect an obligation from a gentile.

3 ג

מכר לחבירו פרקמטיא קודם מועד יש מי שאוסר לתבוע דמיה במועד אלא אם כן יהא לוקח אדם שאינו מצוי במקום המוכר ונזדמן לו בחול המועד דהוי דבר האבד ולי נראה שכיון שזקף עליו המעו' בחובו קודם המועד הוי ליה כהלואה ומותר לגבו' ממנו בחול המועד אפילו הוא אדם שמצוי במקום המוכר: הגה וכן מותר לקבול במשפט בשביל חובותיו המותרים לתבוע (מרדכי ס"פ מי שהפך) וכן מותר לעשות זקיפה עם חובותיו במועד כדי להבטיחן דכל זה בכלל דבר האבד ושרי: (המגיד פ"ז ונ"י פרקא קמא דמ"ק):

3. If one sold merchandise before the Moed there are those who forbid him to demand (collect) his money on the Moed unless someone will take something not found from the place of sale and by chance it is found to be a lost item on the Moed....

4 ד

אם יש לו סחורה שאם לא ימכרנה עתה יפסיד מהקרן מותר למכר' אבל אם לא יפסיד מהקרן לא ומ"מ אם הוא בענין שאם ימכרנה עתה יהיו לו מעות בריוח ויוציא יותר לשמחת יו"ט מותר למכור. ונראה לי שלא נאמרו דברים הללו אלא במי שיש לו מעו' מועטים וחס עליהם מלהוציא כל כך לשמחת י"ט ואילו היו לו מעות בריוח היה מוציא יותר אבל מי שיש לו מעות בריוח להוציא לשמחת יו"ט ככל אשר יתאוה ואין בדעתו להוציא כל כך לא נתיר לו למכור כדי שיוציא יותר:

5 ה

אם הוא דבר שאינו מצוי תמיד לאחר המועד כגון ספינו' או שיירות שבאו או שהם מבקשים לצאת ומכרו בזול או לקחו ביוקר מותר לקנו' ולמכור אפילו שלא לצורך תשמישו אלא לעשות סחורה ולהשתכר והוא הדין לירידים הקבועים מזמן לזמן (ואפי' מעיר לעיר ומותר ליסע בכה"ג) (ד"ע) אבל מקומות שיש להם יום השוק יום אחד בשבוע אינו מותר למכור ולקנות ביום השוק שבתוך המועד שאין זה דבר האבד שאם אינו נמכר ביום השוק שבתוך המועד ימכור ביום השוק שלאחר המועד: הגה ותגר שקונה מזה ומוכר לזה וחוזר וקונה ומוכר מותר דהוי דבר האבד: (כל בו)

6 ו

מציאה אסור לטרוח ולחפש עליה כגון נהר שהציף דגים על שפתו אסור לאספם כדי לכבשם אלא אם כן יהיו ראוים לאכול מהם במועד:

6. A found object (on Chol Hamoed) is forbidden to exert and scavenge for it. For instance, a river that flooded fish on its bank. It is forbidden to gather them in order to preserve them unless they are fit to eat from them on the Festival.

7 ז

המלוה את חבירו על חפץ או על סחורה על תנאי שאם לא יפרע לו לסוף שמונה ימים שיהא קנוי לו יש מתירים ויש אוסרים:

7. One who loans his friend (on Chol HaMoed) on an object or merchandise (i.e. the loaner takes as collateral), on condition that if he (the owner of the object) doesn't pay to him (the loaner) at the end of eight days (so after the Festival) that he (the loaner) will acquire it (the object) to him. There are those that allow. There are those that forbid.

8 ח

עכו"ם שפרע לישראל יין בחובו מותר לקבלו ממנו דכמציל מידו דמי:

8. A Gentile who pays back a Jew (on Chol HaMoed) wine for his (loan) obligation, it is permitted to accept from him because it is like saving from his hand (that is a Devar HaAvid - a matter of Loss).

9 ט

מי שצריך לקנות יין בעת הבציר לצורך שתיית כל השנה ואם יעבור המועד לא ימצא כמו שמוצא עתה דבר האבד הוא ומותר לקנות ולתקן החביות ולזפתן ובלבד שלא יכוין מלאכתו במועד אבל יותר מכדי צורך שתייתו לא יקנה: הגה ואם הוא דבר שאינו מצוי אחר כך להרויח בו מותר: (ב"י)

9. (Regarding a case on Chol HaMoed of) One who needs to acquire wine at the time of the harvest for the need of drinking for the whole year. If after the Festival passes he would not find like he found now, it is a matter of loss (Devar HaAvid), and he is permitted to purchase and form barrels and pitch them, provided that he did not intend to do the work on the Festival, but more than what he needs to drink he should not purchase. Note (Rema): if it is an item that is not found afterwards (that is after the Festival) for profiting, it is permitted [Bais Yosef]

10 י

מוכרי תבלין או ירק וכל דבר שאינו מתקיים פותחין ומוכרים כדרכם בפרהסיא שהכל יודעים שהם לצורך המועד:

10. Sellers of spices, vegetables, or other items that do not keep fresh can (on Chol HaMoed) open and sell like usual in public because all know they are for the needs of the Festival.

11 יא

מוכרי פירות כסות וכלים מוכרין בצינעא לצורך המועד כיצד אם היתה החנות פתוחה לזוית או למבוי פותח כדרכו ואם היתה פתוח לרשו' הרבים פותח אחת ונועל אחת וערב י"ט האחרון של חג הסוכו' מוציא ומעטר את השוק בפירו' בשביל כבוד יו"ט: (ומותר לקנות לצורך י"ט שני של י"ט האחרון) (טור והרא"ש):

11. Sellers of fruit, clothing, and implements can sell privately for the needs of the Holiday. How is this done? If the store opens to a corner or alley, then open as usual. If it opens to a public thoroughfare, open one (entry) and close one. On the eve of the final day of Yom Tov of Sukkot, go out and adorn the market with fruits due to the honor of Yom Tov. Parentheses (Rema): it is permitted to purchase (the items mentioned) for the needs of the 2nd day of the last days of Yom Tov [Tur and Rosh].

12 יב

אין לוקחים בתים ואבנים עבדים ובהמה (אלא) לצורך המועד או לצורך המוכר שאין לו מה יאכל או לצורך השכיר שמוליך הדברים הנקנים שאין לו מה יאכל: הגה ודוקא הני דאיכא פרסום בקנייתן ואוושי מלתא אבל שאר כלים נהגו לקנותן בצנעה: (המגיד)

12. Do not purchase houses, rocks, slaves, and animals (from fellow Jews) except for the needs of the festival, or for the need of the seller who doesn't have what to eat, or for the need of the worker that will go out (to work at buyer's house) with the acquired things who doesn't have what to eat (ex.buys rocks to build to hire workers that don't have what to eat even for non-festival building). Note (Rema): specifically these that there is publicity in their purchase and they make noise (thus becoming known) but other implements the custom is to acquire privately (the Maggid Mishna).

13 יג

להלוות לעכו"ם ברבית לאותם שרגילים ללות ממנו מותר משום דהוי דבר האבד ולאותם שאינם רגילים ללוות גם כן מותר והוא שיקחו רבית של שבוע ראשון ויוציאנו בשמחת י"ט: הגה ומותר ליקח (ערבות) [הרבית] במועד על הלואה שיעשו אחר המועד: (הגהות אשירי):

13. To lend a Gentile with interest to those that are accustomed to borrow from him is allowed because it is a matter of loss (davar haavid). To those that are not accustomed to borrow it is also allowed. And he can take the interest of the first week and spend on the Joy of the Festival. Note (Rema): it is allowed to take the interest on the Festival on a loan that is being done after the Festival (Haagos Ashiri)

14 יד

הלואה דשולחנו' בקביעו' וחילוף אסור:

14. The loaning of the desks which is fixed and exchanging is forbidden (due to their being actual business - pragmatiya)