Siman 519תקי״ט
1 א

צידי דלתות מותר להסיר ולהחזיר לצורך י"ט ובו ה"ס
מסלקין תריסי [פי' קרשים שנועלין בהם החנויות] חנויות ומחזירין אותם בי"ט כדי שיוציא תבלין שהוא צריך להן ולא ימנע משמחת יו"ט במה דברים אמורים כשיש להם ציר באמצע אבל יש להם ציר מן הצד אסור גזירה שמא יתקע ושאין להם ציר מן הצד כל עיקר אפי' בבית מותר להחזיר:

2 ב

כלים שהם מפוצלים כגון מנורה של חליות וכסא ושלחן שהם חתיכות חתיכו' מעמידים אותם ביום טוב והוא שלא יתקע:

3 ג

להתיר ולהפקיע ולחתוך חותמו' שבכלים ושבקרקע ולשכור פותחות כדינם בשבת כך דינם בי"ט: (ועיין לעיל סימן שי"ד סעיף ז'):

4 ד

לקטום קש או קיסם או תבן או עצי בשמים דינם בי"ט כדינן בשבת (כדאיתא סימן שכ"ב סעיף ד'):

5 ה

קמטים שעושין הנשים בבתי זרועותיהן ובבתי שוקיהן אסור לעשותן בי"ט משום תקון מנא: