Siman 489תפ״ט
1 א

סדר תפל' ליל שני של פסח וספירת העומר. ובו י"ס:
בליל שני אחר תפל' ערבית מתחילין לספור העומר ואם שכח לספור בתחל' הלילה הולך וסופר כל הלילה ומצוה על כל אחד לספור לעצמו וצריך לספור מעומד ולברך תחל' וסופר הימים והשבועו' כיצד ביום הראשון אומר היום יום אחד (בעומר) עד שמגיע לשבעה ימים ואז יאמר היום שבעה ימים שהם שבוע אחד (בעומר) וביום שמיני אומר היום שמונה ימים שהם שבוע א' ויום א' (בעומר) וכן עד שיגיע לארבע' עשר יאמר היום ארבעה עשר ימים שהם שני שבועו' (בעומר) ועל דרך זה מונה והולך עד מ"ט יום:

On the second night after the evening prayer, we begin to count the Omer. And if someone forgot to count, [that one may count] from the beginning of the evening onwards. He may account all night. It is a mitzvah for each person to count for themselves. He needs to count standing and bless before. He should count the days and weeks. How? On the first day he should say “today is day one of the Omer”, until he arrives to seven days. [At which point he should say], “they are one week of the Omer.” And on the eighth day he should say “today is eight days and they are one week and one day of the Omer.” And also, when he arrives to the 14th day, he should say “today is 14 days, they are two weeks of the Omer.” And in this way he should count and onwards until the 49th day.

2 ב

אם טעו ביום המעונן ובירכו על ספירת העומר חוזרים לספור כשתחשך והמדקדקים אינם סופרים עד צאת הכוכבים וכן ראוי לעשות:

If they (the people who are counting) made a mistake on a cloudy day and they blessed on the counting of the Omer, they should go back to count when it got dark. Those who are punctilious, they do not count until the stars come out [namely, three stars], and this is a proper thing to do.

3 ג

המתפלל עם הצבור מבעוד יום מונה עמהם בלא ברכה ואם יזכור בלילה יברך ויספור. הגה ואפי' ענה אמן על ברכת הקהל אם היה דעתו שלא לצאת יחזור ויברך ויספור בלילה (ב"י בשם רשב"א):

The one who prays with the community during the day, he should count with them without a blessing. And if he remembers at night, she should bless and count. GLOSS: And even if he answered “amen” to the blessing of the community, if he had the awareness that he was not fulfilled [of his obligation], he may go back and he may bless and count that night. (Beit Yosef in the name of the Rashba)

4 ד

מי ששואל אותו חבירו בין השמשות כמה ימי הספירה בזה הלילה יאמר לו אתמול היו כך שאם יאמר לו היום כך וכך אינו יכול לחזור ולמנו' בברכה אבל קודם בין השמשות כיון שאינו זמן ספירה אין בכך כלום: הגה וכשהגיע הזמן אסורים לאכול עד שיספור ואפי' התחיל לאכול פוסק וסופר מיהו אם התחיל לאכול קודם שהגיע הזמן א"צ להפסיק אלא גומר אכילתו וסופר אח"כ: (ד"ע למאן דאמר ספירה בזמן הזה דאורייתא):

The one who asks his friend [during the period of time] between sunset and when the stars come out, “how many days of the counting [of the Omer] is it tonight?”, he should say to him, “yesterday was such and such.” Because if he had said to him, “Today is such and such,” he would not be able to go back and count with a blessing. However, [if he answered back] before [the period of time] between sunset and when the stars come out [he can go back and count], since it wasn’t the time of the counting of the Omer [which is when it is night time] and it doesn’t count for anything. GLOSS: And when the time arrives [to count], it is forbidden to eat until he counts and even if he began to eat, he should stop and count. However, if he began to eat before the time [to count] arrived, it is not necessary for him to stop except [when] he finishes his eating and counts afterwards. (These are his own words because he said counting in our time is D'Oraita (Toraitic Law).)

5 ה

אם אינו יודע החשבון ופתח אדעתא דלסיים כמו שישמע מחבירו ושתק עד ששמע מחבירו וסיים כמוהו יצא:

If he does not know [which day of the Omer it is], and he opens [his mouth to bless on the day] with the intention to finish [the blessing] like [what] he will hear his friend [say as he ends the blessing] , and he stops talking until he hears his friend, and then finishes [the blessing] like him, then he has fulfilled his obligation [to count the Omer].

6 ו

אם פתח ואמר בא"י אמ"ה אדעתא דלימ' היום ד' שהוא סבור שהם ד' ונזכר וסיים בה' והם ה' או איפכא שהם ד' ופתח אדעתא דלימא ארבע' וטעה וסיים בה' אינו חוזר ומברך:

[The Shulchan Aruch here will present two cases in which the counter thinks one number and says another, and in both cases, the counter cannot go back and bless the day correctly]: [For example]: If he opens [his mouth to bless on the day] and says, “Praised are you, God, Our God, king of the universe” with the intention to say, “today is four [days of the omer]“, because he thinks that the count is four, and then he remembers [the correct day] and finished [the blessing] with [the number] “five” and the [days are indeed five] Or on the contrary [another case], that [the count of the days] is four and he opens with the intention to say four and he was mistaken and finished [the blessing] with five [days of the omer], he should not go back and bless [on the day correctly].

7 ז

שכח ולא בירך כל הלילה יספור ביום בלא ברכה:

If he forgot [to count] and did not do the blessing all night, he should count during the day without a blessing.

8 ח

אם שכח לברך באחד מהימים בין יום ראשון בין משאר ימים סופר בשאר ימים בלא ברכה אבל אם הוא מסופק אם דילג יום אחד ולא ספר יספור בשאר ימים בברכה:

If he forgot to bless on one of the days, between the first day [of the omer] and the rest of the days, he should count the rest of the days without a blessing. But, if he uncertain if he skipped a single day and didn’t count, he should count the days with a blessing.

9 ט

ליל שבת וליל יום טוב מברכין וסופרים אחר קידוש בבית הכנסת ובמוצאי שבת ויום טוב קוד' הבדל' אחר קדיש תתקבל וכשחל י"ט האחרון של פסח במוצאי שבת דאז אומר קידוש והבדלה בפעם א' יש לספור קודם שמברכין על הכוס בבית הכנסת: הגה ואם אין לו יין וצריך לקדש יקנה"ז ע"ל סי' רצ"ו:

On Friday night, or on the night of a Yom Tov day (a category of days in which most of the Shabbat rules are in effect), we bless and count after the Kiddush in the Synagogue. And on Saturday evening, or the end of the Yom Tov day, [we bless and count] before the Havdalah [prayer in the Evening Amidah], but after Kaddish Shalem. And if the last Yom Tov day of Passover falls on Saturday night, then he should say Kiddush and Havdalah in one period of time, he still has to count before they do the blessing over Kiddush at the synagogue. (Namely, our counting should be about the same time that they would do Kiddush in the synagogue) GLOSS: And if he does not have any wine, he needs to bless YKNH”Z. See an earlier location, Siman 196.

10 י

אסור לאכול חדש אף בזמן הזה בין לחם בין קלי בין כרמל עד תחל' ליל י"ח בניסן ובארץ ישראל עד תחל' י"ז בניסן:

It is forbidden to eat a new [grain] (as opposed to dried or old grain), even now whether bread, toasted grain, unripe (or damp) grain until the beginning of the evening of the 18th of Nissan, and in the Land of Israel, until the beginning of the evening of the 17th of Nissan.