Siman 449תמ״ט
1 א

דין חמץ שנמצא בחנות ישראל והפועלים עכו"ם או בהיפך ובו סעיף אחד:
חנות של ישראל ומלאי (פי' הסחורה וכלי החנות) של ישראל והפועלים הנכנסים לשם עכו"ם חמץ שנמצא שם אחר הפסח אסור בהנאה חנות של עכו"ם ומלאי של עכו"ם ופועלים הנכנסים לשם ישראל חמץ שנמצא שם מותר אפי' באכילה כך היא גירסת רש"י ורבינו האי אבל רבינו חננאל גורס בהיפך: