Siman 315שט״ו
1 א

דברים האסורים משום אוהל בשבת. ובו יג סעיפים:
אסור לעשות אהל בשבת ויו"ט אפי' הוא עראי ודוקא גג אבל מחיצות מותר ואין מחיצה אסורה אא"כ נעשית להתיר סוכה או להתיר טלטול: הגה אבל מחיצה הנעשית לצניעות בעלמא שרי (טור) ולכן מותר לתלות וילון לפני הפתח אף על גב שקבוע שם (א"ז וב"י) וכן פרוכת לפני ארון הקודש ובלבד שלא יעשה אהל בגג טפח (ב"י וכלבו) וכן מותר לעשות מחיצה לפני החמה או הצינה או בפני הנרות שלא יכבה אותן הרוח (מרדכי ריש פרק כירה) אבל אסור לעשות מחיצה בפני אור הנר כדי שישמש מטתו (ד"ע) וכן לפני ספרים כדי לשמש או לעשות צרכיו אם לא שהיה מבעוד יום טפח שאז מותר להוסיף עליה בשבת (מרדכי ריש פ' כירה):

1. It is forbidden to erect a tent on Shabbos and Yom Tov even if it is a temporary one. However this refers to the cover, but the partitions are permitted. A partition is forbidden only when it is erected to permit a Sukkah or to permit carrying. RAMA: A partition erected for privacy is permitted (Tur), therefore it is permitted to hang a curtain in a doorway even though it is 1) permanent (Beis Yosef), 2) and a Paroches in front of an Aron Hakodesh, provided that one does not form a cover a tefach wide (Beis Yosef; Kol Bo). It is likewise permitted to erect a partition against the sun or cold, or in front of candles so as to prevent the wind from extinguishing them (Mordechai). It is 3) forbidden though to erect a partition before a candle in order to have a relationship, or before holy books in order to have a (2) relationship or to defecate, unless it was expanded a tefach before Shabbos, for then it is permitted to add to it on Shabbos. (Mordechai)

2 ב

עצים שתוקעין ראשן האחד בדופן הספינה וכופפין ראשם השני בדופן השני של הספינה ופורסין מחצלת עליהם לצל אם יש ברחבן טפח או אפי' אין ברחבן טפח אם אין בין זה לזה ג' טפחים חשיבי כאוהל ומותר לפרוס עליהם בשבת מחצלות דהוה ליה תוספת אהל עראי ושרי ומטעם זה מחצלת פרוסה כדי טפח מותר לפרוס שאר המחצלת בשבת וטפח שאמרו חוץ מן הכריכה:

2. Beams of wood stretching from one side of a boat to the other, if they are a tefach wide, or even if their width is less than a tefach but they are placed within three tefachim of each other, it is classified as a tent and is permitted to be covered with tarpaulins on Shabbos because it is a temporary addition. For this reason it is permitted to add the remainder of a covers onto a cover that is already a tefach open. The tefach they were referring to is besides the spool.

3 ג

מטה כשמעמידים אותה אסור להניח הרגלים תחלה ולהניח עליהם הקרשים אלא ישים הקרשים תחלה באויר ואח"כ הרגלים תחתיהם והני מילי כשהרגלים הם דפים מחוברי' כמו דופני התיבה אבל רגלים של מטות שלנו וכן רגלי השלחן מותר בכל גוונא:

3. When setting up a bed, it is forbidden to place the legs first and then place the boards above them, rather one must first hold the boards in the air and place the legs beneath them. However, this applies to legs which comprise of boards similar to the walls of a box, but the legs of our beds and regular table legs may be placed in any manner seen fit.

4 ד

מטה שהיא מסורגת (פי' נארגת) בחבלים אם יש בין חבל לחבל ג' טפחים אסור לפרוס עליה סדין משום דעביד אהלא וכן אסור לסלק בגד התחתון מעליה משום דקא סתר אהלא ואם היה עליה כר או כסת או בגד פרוס מע"ש כשיעור טפח מותר לפרוס בשבת על כל המטה:

4. A bed interlaced with ropes, if there is a gap of three tefachim between each rope it is forbidden to spread a sheet over it because one is making a tent, and likewise it is forbidden to remove the bottom sheet because it is dismantling a tent. If there was a pillow or a cover or a garment spread a tefach wide before Shabbos it is permissible to continue and cover the entire bed.

5 ה

כסא העשוי פרקים וכשרוצים לישב עליו פותחין אותה והעור נפתח וכשמסירים אותו סוגרים אותו והעור נכפל מותר לפתחו לכתחלה:

5. A chair comprised of different sections and in order to sit on it one opens the chair, which in turn unfolds its leather, and when its use is terminated it is closed and its leather folds, is permissible to open initially.

6 ו

כשמסדרים חביות זו על גב זו אחת ע"ג שתים אוחז בידו העליונים ויסדר התחתונות תחתיה אבל לא יסדר התחתונות תחלה ויניח העליונה עליהן:

6. When arranging barrels on top of each other in such a way that one is above two, one should hold the top one in the air and place the bottom ones below. However one should not place the bottom barrels first and then place the top one above them.

7 ז

מותר להניח ספר א' מכאן ואחד מכאן ואחד על גביהן: הגה הואיל ואינו צריך לאויר שתחתיהן (טור ור"ן ריש פרק תולין והמגיד פכ"ב):

7. One is permitted to place a book on one side and a book on another side and a book on top of them. RAMA: because the space is not needed. (Tur; R"an)

8 ח

כל אוהל משופע שאין בגגו טפח ולא בפחות מג' סמוך לגגו רוחב טפח הרי זה אוהל עראי והעושה אותו לכתחלה בשבת פטור:

8. Any tent which is slanted so that it is not a tefach wide at its top, nor a tefach wide within three tefachim to its top is a makeshift tent, and one who erects it on Shabbos is patur (exempt).

9 ט

משמרת שתולין אותה לתת בה שמרים לסננן ומותחין פיה לכל צד חשוב עשיית אהל ואסור לנטותה:

9. A strainer positioned in order to strain dregs whose mouth is stretched in all directions is considered tent-making, and is therefore forbidden to set up.

10 י

טלית כפולה שהיו עליו חוטין שהיתה תלויה בהם מע"ש מותר לנטותה ומותר לפרקה וכן הפרוכת:

10. A folded cloth which has strings attached before Shabbos may be spread out and dismantled, and the same applies to a screen.

11 יא

כילת חתנים שאין בגגה טפח ולא בפחות מג' סמוך לגגה רוחב טפח הואיל שהיא מתוקנת לכך מותר לנטותה ומותר לפורקה והוא שלא תהא משולשלת מעל המטה טפח:

11. A Choson (wedding) canopy which is not a tefach wide at its top, nor a tefach wide within three tefachim to its top may be erected and dismantled, because it is preset to do so, provided that it does not drape down a tefach below the bed.

12 יב

הנוטה פרוכת וכיוצא בה צריך ליזהר שלא יעשה אוהל בשעה שנוטה לפיכך אם היא פרוכת גדולה תולין אותה שנים אבל א' אסור ואם היתה כילה שיש לה גג אין מותחין אותה ואפי' עשרה שאי אפשר שלא תגבה מעט מעל הארץ ותעשה אהל עראי:

12. When hanging up a curtain and the like, care must be taken that the curtain does not form a tent at that time. Therefore, two people are required to hang up a big curtain; one person is forbidden. Even ten people may not erect a canopy with a roof because it is impossible to prevent the canopy from rising a bit off the floor and creating a makeshift tent.

13 יג

בגד ששוטחין על פי החבית לכסות לא ישטחנו על פני כולו משום אהל אלא יניח קצת ממנו מגולה וה"מ כשהכובא (פי' כלי) חסרה טפח אבל אם אינה חסרה טפח מותר דאין כאן אוהל:

13. A barrel must not be completely covered with a cloth because of Ohel, rather a small area must be left uncovered. This only applies if there is a space of a tefach (between the cover and the contents), but if there is not a space of a tefach it is permitted, because an Ohel is not formed.