Siman 314שי״ד
1 א

דברים האסורים משום בנין וסתירה בשבת. ובו יב"ס:
אין בנין וסתירה בכלים והני מילי שאינו בנין ממש כגון חבית הגה שאינה מוחזקת ארבעים סאה (ת"ה סי' ס"ה) שנשברה ודיבק שבריה בזפת יכול לשברה ליקח מה שבתוכה ובלבד שלא יכוין לנקבה נקב יפה שיהיה לה לפתח דא"כ הוה ליה מתקן מנא אבל אם היא שלימה אסור לשברה אפי' בענין שאינו עושה כלי ואפילו נקב בעלמא אסור לנקוב בה מחדש ואפי' יש בה נקב חדש אם להרחיבו אסור: הגה ובלבד שיתכוין לכך (מרדכי פרק חבית) ואם היה סכין תקוע מערב שבת בחבית מותר להוציאו ולהכניסו שהרי אינו מתכוין להוסיף: הגה ודוקא שהוציאו ג"כ פעם אחת מבעוד יום אבל אם לא הוציאו מבעוד יום אסור דהוי פסיק רישיה דעושה נקב ופתח לחבית (ת"ה סי' ס"ד) כלי שנתרועעה אם מותר ליטול ממנו חרס ע"ל סי' ש"ח סעיף מ"ד:

1. Construction and demolishing do not apply to Keilim which are not themselves a complete construction, for example a barrel RAMA: (that does not hold 40-se’ah)made of pieces bonded together with pitch, may be broken in order to take out what is inside, provided that one does not intend to cut a fine hole that will be used as an opening, because then it is called making a Keili. If it is a perfect article it is forbidden to break it even if one does not transform it into a Keili. It is forbidden even to create a small hole and a new hole may not be widened. RAMA: provided that one intends it. (Mordechai) If a knife was wedged into the barrel before Shabbos it is permitted to withdraw it and replace it because one does not intend to widen it. RAMA: As long as it was extracted once before Shabbos, but if not it is forbidden because surely it will be creating a hole and an opening to the barrel. If one is permitted to break a piece off a broken Keili, see Siman 308:44.

2 ב

היה בה נקב ונסתם אם הוא למטה מן השמרים אסור לפתחו דכיון שהוא למטה וכל כובד היין עליו צריך סתימה מעליא וחשיב כפותח מחדש למעלה מן השמרים מותר לפתחו:

2. If a barrel’s outlet became clogged (it will depend): if the hole is adjacent to the dregs it is forbidden to unclog it, because due to its low position and it having to bear the weight of the wine it is considered fully sealed and reopening it is akin to creating a new hole. If it is above the dregs it is permitted to unclog it.

3 ג

במקום נקב ישן נוקבין אפי' במקדח (פי' כלי מיוחד לנקוב) כגון שנשברה הברזא וי"א דלא שרי לנקוב נקב ישן אלא בחבית של חרס שאין הסתימה מהודקת יפה אבל בחבית של עץ שמהדקים מאד העץ שסותמים בה הנקב וחותכים ראשו על דעת שלא להוציאו ודאי נראה שזה נקב חדש ואסור:

3. It is even permissible to use a drill (a hand tool - used for making holes) to reopen a sealed hole, for example when the cork is broken. Others say that one is only permitted to reopen an old hole in a clay barrel where the seal is not so tight, but in a wooden barrel where the hole is sealed and the stopper is sawed off with the intention never to be extracted, it surely appears as if a new hole is being fashioned and is forbidden.

4 ד

ברזא שבחבית ואין אדם יכול להוציאה מותר ליקח ברזא אחרת ולהכות באותה ברזא לצורך לשתות יין בשבת: הגה ובלבד שלא יהיה הברזא הראשון נגד השמרים כמ"ש ס"ב: (ב"י בשם שבולי לקט):

4. One is permitted to use a stopper to knock out another stopper stuck in the barrel in order to drink the wine on Shabbos. RAMA: as long as the original stopper is not next to the dregs, as written in se’if 2. (Beis Yosef in the name of the Shibulei Leket)

5 ה

מותר ליתן קנה חלול בחבית או ברזא (ש"ל מרדכי) להוציא יין אע"פ שלא הי' בו מעולם אבל ליתן עלה של הדס בנקב שבחבית שהעלה עשוי כמרזב והיין זב דרך שם לא דגזרינן שלא יתקן מרזב ליינו שיפול היין לתוכו וילך למרחוק דכשלוקח העלה ומקפלו כעין מרזב נראה כעושה מרזב ולא דמי לברזא או קנה שאינו עושה בו שום מעשה: הגה ויש מתירים אפי' בעלה של הדס במקום שיש לו הרבה קטומים ואין לחוש שמא יקטום (הרא"ש ס"פ חבית וטור):

5. It is permissible to insert a hollow piece of cane wood (into a barrel, or a stopper) in order to draw wine even though it was never there before. However, it is forbidden to insert a myrtle leaf into a barrel hole where the leaf is shaped like a spout and the wine flows over it. This is because Chazal were afraid one might fashion a spout for the wine flow over and further out, because when taking a myrtle leaf and folding it into the shape of a spout, it appears as if one is making a spout; unlike the cane or the stopper which are not modified. RAMA: Some permit using a myrtle leaf when one has many that are already detached, as there is no fear that one might pick one. (Rosh and the Tur)

6 ו

מותר להתיז ראש החבית בסייף דלאו לפתח מכוין כיון שמסיר ראשה אבל לנקבה בצדה בין של חבית בין של מגופה אסור אפי' ברומח שעושה נקב גדול ואינו דומה לפתח דכיון דהוי מצדה ודאי לפתח מכוין וליקוב המגופה למעלה מותר דלאו לפתח מכוין שאין דרך לעשות פתח למעלה אלא נוטל כל המגופ':

6. One is permitted to slash the top of a barrel with a sword because one does not intend to make an opening since he is removing its top. However, to bore a hole either into the side of the barrel or into the lid is forbidden, even if it is bored with a dagger which forms a large hole and does not look like an opening. Nevertheless, since it is in the side [of the barrel] the intention is clearly to create an opening. One is permitted to bore a hole through the top of the lid because the intention is not to create an opening, as it is abnormal to make an opening on its top, because usually the lid is just removed.

7 ז

חותמות שבכלים כגון שידה תיבה ומגדל שהכסוי שלהם קשור בהם בחבל יכול להתירו או לחתכו בסכין או להתיר קליעתו ודוקא כעין קשירת חבל וכיוצא בו אבל פותחת של עץ ושל מתכת אסור להפקיע ולשבר דבכלים נמי שייך בנין גמור וסתירה ומטעם זה אסור להסיר הצירים שקורים גוגזי"ש שאחורי התיבה אם נאבד המפתח ויש מתירים בזו ושבירת פותחות של תיבות יש מתיר ויש אוסר ויש להתיר ע"י עכו"ם:

7. The ropes that seal the various types of container covers may be untied, or slashed with a knife or unraveled. This only applies to rope and its sort, but as for wooden or metal clasps it is forbidden to take apart or to break, because total demolishing applies to Keilim as well. Therefore it is forbidden to remove the hinges called “gonzish”, which are on the back of a chest when the key is missing. Yet there are those who permit this. As for breaking the clasp of a chest, there is an opinion that permits it and an opinion that forbids it, and it is permitted through a non-Jew.

8 ח

חותלות של תמרים וגרוגרות אם הכסוי קשור בחבל מתיר וסותר שרשרות החבל וחותך אפי' בסכין ואפי' גופן של חותלות שכל זה כמו ששובר אגוזים או שקדים כדי ליטול האוכל שבהם:

8. The rope tying the lids of baskets filled with dates and figs may be untied, unraveled or cut even using a knife. Even the basket itself may be slashed because it is comparable to cracking open nuts or almonds in order to retrieve the food within.

9 ט

מותר להפקיע ולחתוך קשרי השפוד שקושרים בטלה או בעוף הצלויים:

9. It is permissible to unravel or sever the string that is used to tie a lamb or chicken to the skewer.

10 י

חותמות שבקרקע כגון דלת של בור שקשור בו חבל יכול להתירו דלאו קשר של קיימא הוא שהרי עומד להתיר אבל לא מפקיע וחותך משום סתירה ודוקא כשעשוי לקיים על מנת שלא להסירו בשבת אבל אם אינו עשוי לקיים כלל מותר ומטעם זה מותר להסיר דף שמשימין אותו לפני התנור ושורקין אותו בטיט שאינו עשוי לקיום (וע"ל סי' רנ"ט):

10. Ropes that seal lids covering pits and caves, for example, the lid of a pit that is tied with a rope may be untied, because it is not a permanent knot as it is intended to be untied. It may not be unraveled or slashed because of Demolishing, סתירה. However this is true only if it is sealed with the intention that it not be opened on Shabbos, but if not intended to be permanent at all it is permitted. For this reason it is permitted to remove the board placed in the mouth of an oven and sealed with clay, because it is not intended to be permanent.

11 יא

אסור ליתן שעוה או שמן עב בנקב החבית לסתמו מפני שהוא ממרח (פי' הערוך סיכה משיחה טיחה מריח' שיעה ענין אחד הוא) אבל בשאר דברים דלית בהו משום מירוח הואיל ואין היין יוצא אז (ב"י) מותר ואם היה היין יוצא דרך הנקב אסור (לסתמו ואפי') ליתן בו שום דרך הערמה לומר שאינו מכוין אלא להצניעו שם ואם הוא תלמיד חכם מותר לו להערים בכך:

11. It is forbidden to insert wax or thick oil into a hole in a barrel because one will be smoothing (the Aruch explains that oiling, smearing, plastering, spreading and smoothing are conceptually similar), but other objects that are not subject to smoothing may be inserted because the wine is not escaping just then. If the wine is escaping from the hole it is forbidden to stop it up. Even inserting a piece of garlic in an illusory manner by way of saying that one’s intention is merely to store it there is forbidden. If one is a learned person one may pretend in that manner.

12 יב

סכין שהוא תחוב בכותל של עץ מבע"י אסור להוציאו בשבת כיון שהוא דבר מחובר אבל אם הוא תחוב בספסל וכן בכל דבר תלוש מותר להוציאו: הגה ואם דצה ושלפה מבע"י בכותל שרי (ב"י) עסס"א:

12. A knife wedged before Shabbos into a wooden wall is forbidden to be extracted on Shabbos because it is in something attached to the ground, but it is permitted to extract it if it is wedged into a bench or any other movable object. RAMA If it was extracted and replaced before Shabbos it is permitted (Beis Yosef), see se’if 1.