Siman 3ג׳
1 א

הנהגת בית הכסא. ובו י"ז סעיפים:
כשיכנס לבה"כ יאמר התכבדו מכובדים וכו'. ועכשיו לא נהגו לאמרו:

When one enters into the throne room (euphemism for bathroom stall), say: "התכבדו מכובדים, etc." (Berachot 60b). But now we are not habituated to recite it.

2 ב

יהא צנוע בבית הכסא ולא יגלה עצמו עד שישב: הגה ולא ילכו שני אנשים ביחד גם לא ידבר שם ויסגור הדלת בעדו משום צניעות. (אור זרוע):

One should be modest in the bathroom stall, and not reveal oneself until sitting. And two men shall not go together. Also, one shouldn't talk there, and should lock the door for himself for the sake of modesty (Ohr Zarua).

3 ג

אם רוצה למשמש בפי הטבעת בצרור או בקיסם לפתוח נקביו ימשמש קודם שישב ולא ימשמש אחר שישב מפני שקשה לכשפים:

If one wishes to work about the anus with a pebble or a chip of wood in order to open up his rectum [i.e. he has trouble relieving himself], he should work about it before he sits but should not work about it after he sits, because [this exposes him to the] danger of witchcraft.

4 ד

לא יגלה עצמו כי אם מלאחריו טפח ומלפניו טפחיים ואשה מאחריה טפח ומלפניה ולא כלום:

One should only expose himself from behind one tefach, and in front of himself two tefachim. But for a woman behind herself one tefach, and in front of herself nothing.

5 ה

אם נפנה במקום מגולה שאין בו מחיצות יכוין שיהיו פניו לדרום ואחוריו לצפון או איפכא אבל בין מזרח למערב אסור: (ולהטיל מים בכל ענין שרי) (ב"י בשם הרמב"ם):

If one defecates in an open place in which there are no partitions, he should orient himself to face south with his back to the north, or vice versa. However, east-west is forbidden. (With regards to urinating, any manner is allowed) (Beit Yosef in the name of Maimonides)

6 ו

וכן אסור לישן בין מזרח למערב אם אשתו עמו ונכון להזהר אפילו כשאין אשתו עמו:

Likewise, it is forbidden to sleep from west to east, if one's wife is with him. And it is proper to be cautious even when one's wife is not with him.

7 ז

המטיל מים מן הצופים ולפנים (פי' מקום שיכולים משם לראות הר הבית ומשם והלאה אין יכולים לראות רש"י) (לא) ישב ופניו כלפי הקודש (אלא לצפון או לדרום) או יסלק הקודש לצדדין:

One who passes water "from Scopus inwards" (this refers to a place where the Temple Mount can be seen, and further away it can not be seen - Rashi) should not sit facing the Holy, rather he should face north or south, or should keep the Holy to his side.

8 ח

כשנפנה בשדה אם הוא אחורי הגדר יפנה מיד ובבקעה יתרחק עד מקום שלא יוכל חבירו לראות פירועו:

When one must defecate in a field, if he is behind a fence he may defecate immediately. In an [open] valley, he should distance himself to the point where his friend can not see his disorderly state.

9 ט

לא ישב במהרה ובחוזק ולא יאנוס לדחוק עצמו יותר מדאי שלא ינתק שיני הכרכשתא:

One should not sit [to defecate] in a rushed or forceful manner. And one should not force himself exceedingly, so that he might not rupture the anal sphincter.

10 י

לא יקנח ביד ימין:

One should not wipe with the right hand.

11 יא

לא יקנח בחרס משום כשפים ולא בעשבים יבשים שהמקנח בדבר שהאור שולט שיניו התחתונות נושרות ולא בצרור שקנח בו חבירו מפני שמביא את האדם לידי תחתוניות: הגה ועכשיו שבתי כסאות שלנו אינן בשדה נהגו לקנח (בחרס וכן נהגו לקנח) בדבר שהאור שולט בו ואינו מזיק ופוק חזי מאי עמא דבר. (חדושי אגודה פרק המוציא):

One should not wipe with earthenware due to a concern of witchcraft. Nor with dry grass, for one who wipes with something that is flammable can dislocate the anal sphincter. Nor with a stone that another wiped with, because this can bring a person to hemorrhoids. Rema: And now, that our bathrooms are not in the field, people are accustomed to wipe (earthenware and likewise they are accustomed to wipe) with something flammable, and this is not harmful. And go out observe what people do (Chidushei Agudah, Chapter Hamotzei)

12 יב

יפנה בצניעות בלילה כמו ביום:

One should relieve himself modestly at night, just as in the day.

13 יג

לא ישתין מעומד מפני ניצוצות הניתזין על רגליו אם לא שיעמוד במקום גבוה או שישתין לתוך עפר תחוח (פירוש קרקע שאינה בתולה אלא כגון של ארץ חרושה):

One should not urinate from a standing position lest it sprinkle down upon his legs, if he is not on a high place, or relieving himself upon loose earth (meaning, soil that is not virgin, but rather like plowed earth).

14 יד

יזהר שלא יאחוז באמה וישתין אם לא מעטרה ולמטה מפני שמוציא ש"ז לבטלה אלא אם כן הוא נשוי ומדת חסידות ליזהר אפילו הנשוי:

Unless he is married, one should take care not to grasp the organ except from the corona downwards and urinate, lest he bring forth seed in vain. However, it is a pious practice to take such care even if one is married.

15 טו

אפי' מי שאינו נשוי מותר לסייע בבצים:

It is permitted to aid [urination] from the testicles and below, even for one who is not married.

16 טז

לא הותר לנשוי לאחוז באמה אלא להשתין אבל להתחכך לא:

One who is married is not permitted to grasp the organ except to urinate. However, he is not to brush against it.

17 יז

המשהה נקביו עובר משום בל תשקצו:

One who delays his cavities [from elimination] transgresses the commandment, "You shall not make yourselves loathsome."