Siman 280ר״פ
1 א

תשמיש המטה בשבת. ובו ב סעיפים:
תשמיש המטה מתענוגי שבת הוא לפיכך עונת תלמידי חכמים הבריאים מליל שבת לליל שבת:

2 ב

מותר לבעול לכתחלה בתולה בשבת ואין בו משום חובל ולא משום צער לה: