Siman 158קנ״ח
1 א

דיני נט"י לסעודה ובו יג סעיפים:
כשיבא לאכול פת שמברכין עליו המוציא יטול ידיו אפי' אינו יודע להם שום טומאה ויברך על נטילת ידים אבל לפת שאין מברכין עליו המוציא כגון לחמניות (פירוש סטורט"י בלע"ז) דקות או פת הבאה בכסנין (פי' פת עשוי' עם צוקארו ושקדים ואגוזים) ואינו קובע סעודתו עליהם אין צריך נטילת ידים:

When one comes to eat bread that we bless on it "HaMotzi", one should wash their hands, even if one does not know that [your hands] have any impurity, one should bless: "al n'tilat yadayim"/"regarding washing of hands". But bread that we do not bless "HaMotzi" on it, for example, little rolls, (explanation: satorti in another language), or bread that comes as dumplings (explanation: bread that is made with sugar, almonds, and nuts), and one does not establish a meal with them, one does not need to wash their hands.

2 ב

יש מי שאומר שאם אינו אוכל אלא פחות מכביצה יטול ידיו ולא יברך:

Some say that if one is only eating an amount that's less than [the equivalent of] an egg, wash your hands and don't say a blessing.

3 ג

אם אוכל פחות מכזית יש מי שאומר שא"צ נטילה:

If one is only eating an amount that's less than [the equivalent of] an olive, some say that you don't need to wash [at all.]

4 ד

אם אוכל דבר שטיבולו באחד משבעה משקין שסימנם י"ד שח"ט ד"מ [דהיינו יין דבש שמן חלב טל דם מים] ולא נתנגב ואפי' אין ידיו נוגעות במקום המשקה צריך נטילה בלא ברכה [ואפילו אינו מטבל רק ראש הירק או הפרי אפ"ה יטול בלא ברכה] [ב"י]:

If one eats something that was dipped in one of the 7 liquids (mnemonic "yad shachat dam") [that is: wine, honey, oil, milk, dew, blood, or water] and doesn't dry it off, even if his hands won't touch the wet place, he needs to wash without a blessing [even if only the tip of the fruit or vegetable was dipped he needs to wash without a blessing].

5 ה

הנוטל ידיו לפירות הרי זה מגסי הרוח: הגה ודוקא שנוטלן בתורת חיוב אבל אם נטלן משום נקיות שלא היו ידיו נקיות מותר: [הגהות סמ"ק] ובשר צלי יש מי שנראה מדבריו אף על פי שהמוהל טופח עליו דינו כפירות ותבשיל מחטים והם נגובים דינו כפירות:

Someone who washes for fruit is a fool. Rama: specifically when he washes as if he is obligated to halachically, but he is allowed to wash for cleanliness. Mechaber: It seems from his words that roasted meat, even though it's juices are moist on it, have the law like fruits. Cooked grains that are dried are also considered like fruits.

6 ו

השותה אין צריך ליטול אפי' ידו אחת [וע"ל סי' ק"ע]:

One who is drinking does not need to wash even one hand.

7 ז

נטל ידיו לדבר שטיבולו במשקה ואחר כך רוצה לאכול לחם יש מי שנראה מדבריו שאין אותה נטילה עולה לו וא"צ לומר אם נטל ידיו שלא לאכול ואח"כ נמלך ואכל: הגה ואם לא הסיח דעתו יטול בלא ברכה [ד"ע] אם נגע באכילתו במקומות המטונפים בגופו יחזור ויטול ידיו [תשובת רשב"א סימן צ"ב וקצ"ג] ועיין לקמן סי' קס"ד: [כפול לקמן ושם נתבאר דצריך ג"כ לחזור ולברך]:

Someone who washed his hands for something that was dipped in one of the 7 liquids and afterwards wants to eat bread: some say that the first washing doesn't help [to eat the bread]. All the more so if he just washed not for eating purposes and later decided to eat. Rama: If he didn't take his mind off [his hands since the first washing], he can wash without a blessing. If he touched a sweaty place on his body, he should wash again. See later simon 164 (that he'll have to wash with a blessing.)

8 ח

מי שהיה במדבר או במקום סכנה ואין לו מים פטור מנטילת ידים:

One who is in a desert or dangerous place without water is exempt from washing his hands.

9 ט

צריך ליזהר בנטילת ידים שכל המזלזל בנטילת ידים חייב נידוי ובא לידי עניות ונעקר מן העולם:

You have to be careful with washing your hands because anyone who disregards washing his hands should be excommunicated, he will also become impoverished and will be uprooted from the world.

10 י

אע"פ ששיעורם ברביעית [פירוש רביעית הלוג דהיינו שיעור ביצה וחצי] יוסיף ליטול בשפע דאמר רב חסדא אנא משאי מלא חפני מיא ויהבי לי מלא חפני טיבותא:

Even though the minimum amount of water is a reviis [that is, a quarter lug. In other words: the volume of one and a half eggs], you should add more water, as Rav Hisda said "I washed a full hand of water and I was given a full hand of good [wealth].

11 יא

מברך קודם נטילה שכל המצות מברך עליה' עובר לעשייתן ונהגו שלא לברך עד אחר נטילה משום דפעמים שאין ידיו נקיות ומפני כך מברכין עליהם אחר ששפשף ידיו שכבר ידיו נקיות קודם שיטיל עליהם מים שניים: הגה גם יכול לברך עליהם קודם נגוב שגם הנגוב מן המצוה ומקרי עובר לעשייתן (טור ותו' ורא"ש פרק קמא דפסחים) [הגהות אשירי פרק קמא] ואם שכח לברך עד אחר נגוב מברך אח"כ:

Bless before washing, because every mitzvah you should bless before you do the mitzvah. But the custom is to bless after washing, because sometimes your hands aren't clean, so you bless after you clean your hands and before you do the second washing. Rama: You could even bless before drying your hands because the drying is also part of the mitzvah. If you forgot to bless until after drying, you can make the blessing then.

12 יב

וינגבם היטב קודם שיבצע שהאוכל בלי נגוב ידים כאילו אוכל לחם טמא:

Dry your hands well before breaking bread, because one who ate without drying his hands is as if he ate contaminated bread.

13 יג

המטביל ידיו יכול לאכול בלא נגוב וה"ה לנוטל ידיו בבת אחת ושופך עליהם רביעי' מים בבת אחת או שנטל ידו אחת ושפך עליה רביעית וכן שפך על חברתה:

One who dunks his hands [in a mikvah] can eat [bread] without drying [his hands]. Similarly, if he washed both hands at the same time with a reviis of water or if he washed each hand separately with a reviis on each hand[, he does not need to dry his hands].