Siman 151קנ״א
1 א

דיני קדושת ב"ה ובו יב סעיפים:
בתי כנסיות ובתי מדרשות אין נוהגין בהם קלות ראש כגון שחוק והתול ושיחה בטילה ואין אוכלין ושותים בהם ולא מתקשטין בהם ולא מטיילין בהם ולא נכנסים בהם בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים ות"ח ותלמידיהם מותרים לאכול ולשתות בהם מדוחק: (וי"א דבבית המדרש אפי' שלא מדוחק שרי): (ר"ן פרק בני העיר) ואין מחשבין בהם חשבונות אלא אם כן הם של מצוה כגון קופה של צדקה ופדיון שבויים ואין מספידין בהם אלא אם כן יהיה ההספד לאחד מגדולי העיר שכל בני העיר מתקבצים ובאים להספידו ואם צריך ליכנס בהם לצרכו כגון לקרא לאדם יכנס ויקרא מעט או יאמר דבר שמועה ואח"כ יקראנו כדי שלא יהא נראה כאלו נכנס לצרכו ואם אינו יודע לא לקרות ולא לשנות יאמר לא' מהתינוקות קרא לי פסוק שאתה קורא בו או ישהה מעט ואח"כ יצא שהישיבה בהם מצוה שנאמר אשרי יושבי ביתך (ושיעור הישיבה כדי הלוך שני פתחים) (לדעת הי"מ בסי' צ' ס"ס כ') (מרדכי ר"פ השותפין):

The Laws of the Holiness of a Synagogue (12 Paragraphs):
One should not behave in a frivolous manner in a synagogue or house of study, by cracking jokes there, for instance, or by indulging in humorous or pointless gossip. One should not eat or drink there nor should one adorn oneself there or walk about there. One should not enter there in summer to cool off or in winter to seek shelter from the rain. In a difficult situation, scholars and their disciples are permitted to eat and drink there. (And some say that in a house of study, it is permissible even when it is not a difficult situation - Ran, Perek Bnai HaIr). No monetary calculations should be made there unless they are for religious purposes, collecting money for charity, for example, or for the redemption of captives. No funeral orations should be delivered there unless it is for one of the leading citizens of the city when all assemble there for the purpose. If a man finds it necessary to enter there for his own needs, to call someone, for instance, he should read or study something and then call him so that it should not appear as if he has entered for his own needs. And if he doesn't know how to read Torah or know any halachos to review, he should ask one of the kids to read a verse or he should just delay there for a bit and then leave because sitting there is a mitzvah, as it says "praiseworthy are those who dwell in Your house". (And the time of sitting is the time to walk the width of two doorways - according to the opinion of "those that explain" in Section 90 at the end of Paragraph 20 - Mordekhai at the beginning of Perek HaShutafin).

2 ב

י"א שמה ששנינו בקדושת בתי מדרשות ר"ל של רבים דומיא דב"ה אבל יחיד הקובע מדרש בביתו לצרכו אין לו קדושה כ"כ:

Some say that that which we taught about the holiness of the house of study is speaking about a public one which is similar to a synagogue, but an individual study room set aside in his home for his needs doesn't have so much holiness.

3 ג

אין ישנים בב"ה אפילו שינת עראי אבל בבית המדרש מותר:

It is forbidden to have even a short nap in a synagogue, but this is permitted in a house of study.

4 ד

לצורך ב"ה מותר לאכול ולישן בתוכו ומטעם זה ישנים בליל יום הכפורים בב"ה ואפילו לצורך מצוה אחרת כגון כשנקבצים לעבר השנה בב"ה מותר לאכול שם:

For the needs of the synagogue, you can eat and sleep in it. From this reason, you can sleep there the night of Yom Kippur or even for the needs of another mitzvah, for instance gathering people to make a leap year in the synagogue, it would be permissible to eat there.

5 ה

היו לב"ה שני פתחים לא יכנס בפתח זה לעשותו דרך לצאת בפתח השני לקצר דרכו ואם היה הדרך עובר קודם שנבנה ב"ה מותר וכן אם לא נכנס בו תחלה כדי לקצר דרכו מותר לעשותו דרך וכשנכנס בו להתפלל מותר למי שנכנס בפתח זה לצאת בפתח אחר:

If the synagogue has two entrances, don't enter one to make a path to the second one to shorten your route. If there was a path there before they built the synagogue, it would be permitted. Similarly, if you didn't enter initially to take a short cut, it would be permitted to make a path. When you enter to pray, you can leave from a different way than you came.

6 ו

מותר ליכנס בב"ה במקלו ובתרמילו ובאפונדתו (פי' מיני כיסים תרגום ובילקוט ובתרמילו) ויש אוסרים ליכנס בו בסכין ארוך או בראש מגולה:

It's permitted to enter the synagogue with your staff or satchel or backpack (meaning, purses - the Targum has backpack to be briefcase). Some forbid entering with a long knife or with it's blade uncovered.

7 ז

יכול לרוק בו ובלבד שישפשפנו ברגליו או יהיה שם גמי שאם ירוק לתוכו לא יהא נראה:

You can spit in [the synagogue] as long as you rub it out with your feet or if there are reeds that if you spit into them, it will not be visible.

8 ח

טיט שעל רגליו ראוי לקנחו קודם שיכנס להתפלל וראוי שלא יהא עליו ולא על בגדיו שום לכלוך:

Mud that is on your feet, it is fitting to clean it off before you enter to pray. It is fitting that there not be on you or your clothing any dirty thing.

9 ט

נוהגים בהם כבוד לכבדן ולרבצן [פי' כבוד נקוי הבית. ריבוץ זריקת המים על פני הקרקע] ונוהגין להדליק בהם נרות לכבדן:

Treat them with honor to sweep and cover them. (Sweep meaning to clean it. Cover meaning to throw water on the ground). The custom is to light candles in them to honor them.

10 י

אפי' לאחר שחרבו עדיין הם בקדושתן וכשם שנוהגים בהם כבוד בישובן כך נוהגים בחרבנם חוץ מכבוד ורבוץ ואם עלו בהם עשבים תולשים אותם ומניחים אותם במקומן משום עגמת נפש כדי שיראו העם ותעיר רוחם וישתדלו לבנותה:

Even after a synagogue is destroyed, it still has holiness. Just as you had to honor it when it was standing, so too when it is destroyed, except for sweeping and covering it. If weeds grow in it, pull them out and leave them in their place, for the sake of aggravation - in order that the nation will see and it will awaken their souls to work to rebuild it.

11 יא

אם בשעת בנין ב"ה התנו עליו להשתמש בו מותר להשתמש בו בחרבנו אבל בישובו לא מהני תנאה ואפילו בחורבנו לתשמיש מגונה כגון זריעה וחשבונות של רבים לא מהני תנאה בד"א בבתי כנסיות שבחוצה לארץ אבל בבתי כנסיות שבא"י לא מהני שום תנאי:

If at the time of building the synagogue, you make a condition on it to use it, it is permitted to use it after it is destroyed. But while it stands, the condition doesn't help. Even when it is destroyed, to use it for a disgraceful purpose, like planting or calculating for the public, the condition won't help. What are we dealing with? With synagogues outside of Israel; but with synagogues in Israel, a condition won't help.

12 יב

יש ליזהר מלהשתמש בעליות שעל גבי ב"ה תשמיש קבוע של גנאי כגון לשכב שם ושאר תשמישים יש להסתפק אם מותר להשתמש שם: הגה וכל זה דוקא בב"ה קבוע שנבנה מתחלה לכך אבל בית שיחדו לאחר שנבנה לב"ה מותר לשכב עליו (פסקי מהר"י):

You should be careful not to use the floor above the synagogue for a regular use that is disrespectful. For instance, sleeping there. It is unclear if other uses are permissible or not. Rama: All of this is specifically with a permanent synagogue that was built originally like that, but a house that is dedicated to be a synagogue after it was built, you could sleep above it (Piskei Mahari).