Siman 105ק״ה
1 א

דין המתפלל ב' תפלות ובו ס"א:
המתפלל שתי תפלות זו אחר זו צריך להמתין בין זו לזו כדי הילוך ד' אמות כדי שתהא דעתו מיושבת להתפלל בלשון תחינה: