Siman 98צ״ח
1 א

דין איסור שנתערב בהיתר ואופן ביטולו. ובו ט' סעיפים:
איסור שנתערב בהיתר מין בשאינו מינו כגון חלב שנתערב בבשר יטעמנו עובד כוכבים אם אומר שאין בו טעם חלב או שאומר שיש בו טעם אלא שהוא פגום מותר והוא שלא יהא סופו להשביח וצריך שלא ידע שסומכין עליו ואם אין שם עובד כוכבים לטועמו משערינן בס' וכן אם הוא מין במינו כיון דליכא למיקם אטעמא משערים בס' (ואין נוהגים עכשיו לסמוך אעובד כוכבים ומשערינן הכל בס') (באגור ותשובת מהר"מ פדואה סימן ע"ט ושאר אחרונים):

A non-permissible [food item] that was mixed with a permissible item that is not of its type, for example prohibited fat that was mixed with meat, a non-Jew should taste it, if [the non-Jew] says that it has no fat taste or if he says that it has taste but the taste is "pagum" (somehow not good), permitted. And this is that it is not for the ends of improving. And it must be that [the non-Jew] doesn't know that he is being depended upon. And if there is not there a non-Jew to taste it, we measure it against 60. And likewise, if it is a [mixture of two things which are] of the same type, because one cannot really upon taste, it is measured against 60. {REMA: It is not done now to trust a non-Jew, and we measure against 60.}

2 ב

אם נתערב מין במינו ונשפך בענין שאין יכולין לעמוד עליו לשערו אם נודע שהיה רובו היתר מותר ואם לא נודע שהיה רובו היתר אסור: הגה ולענין מין במינו אזלינן בתר שמא אם הוא שוה הוי מין במינו אבל לא אזלינן בתר טעמא אם הוא שוה או לא (ב"י בשם האגור וכן הוא בהגהת ש"ד סי' ל"ט): אבל אם נתערב בשאינו מינו ונשפך בענין שאין יכולין לעמוד עליו לשערו אפי' נודע שהיה רובו היתר אסור ואם נתערב במינו ובשאינו מינו ונשפך בענין שאין יכולין לעמוד עליו לשערו ונודע שהיה רובו היתר ממינו רואין את שאינו מינו כאילו אינו והשאר מינו רבה עליו ומבטלו:

If it is was mixed with something of the same type and it was spilled, in a case where one can not deal with it to measure it, if it is known that it was majority permissible, [it is] permissible. And if it is not known that it was majority permissible, [it is] forbidden. Rema: And in the matter of "being of the same type" we follow the name, if it is the same then this is "of the same type," but we do not follow the taste if it is the same or not. But if was mixed with something that is not of the same type and it spilled in a case where one can not deal with it to measure it, even it is known that it was majority permissible, [it is] forbidden. And if it was mixed with "of its kind" and with "not of its kind" and it spilled in a case where one can not deal with it to measure it, and it is known that it was majority "of its kind", one views the "not of its kind" as though it were not [present], and the rest, "of its kind" is greater and negates it.

3 ג

במה דברים אמורים בשנשפך אבל איסור שנתערב בהיתר והוא לפנינו ואי אפשר לעמוד על שיעורו אף על פי שהוא מאיסורים של דבריהם אסור:

When do we rule this way? When it spilled. But a forbidden food that mixed with a permitted food, and it is before us, and it is impossible to deal with it to measure it, even though it's [a case] of rabbinic prohibitions, it is forbidden.

4 ד

איסור שנתבשל עם היתר אפי' מכירו והוא שלם וזרקו צריך ששים כנגד כל האיסור מפני שאין אנו יודעים כמה יצא ממנו לפיכך המבשל בקדירת איסור שהיא בת יומא או תוחב כף של איסור בהיתר צריך ס' כנגד כל הקדירה וכנגד כל מה שתחב מהכף שאין אנו יודעין כמה בלעו בין שהם של חרס או עץ או מתכת: הגה ובלבד שבלעו ע"י רתיחת אש שאז הבליעה הולכת בכל הכלי אבל על ידי רתיחת מליחה אינו נבלע בכלי רק כדי קליפה וא"צ לשער רק כדי קליפה (מרדכי פכ"ה ובארוך כלל כ"ד) וע"ל סימן ס"ט: ויש מי שמחמיר בכף של מתכת להצריך ס' כנגד כולו אפי' לא הכניס אלא מקצת משום דחם מקצתו חם כולו: הגה ונוהגין כסברא הראשונה וכל איסור שמבטלים בששים אם מכירו צריך להסירו משם אף על גב דכבר נתבטל טעמו בששים ולכן אם נפל חלב לתוך התבשיל ונתבטל טעמו בששים צריך ליתן שם מים צוננים וטבע החלב להקפיא ולצוף למעלה על המים ויסירנו משם דמאחר דאפשר להסירו הוי כאילו מכירו וצריך להסירו משם (הגהות מרדכי בחולין ובארוך כלל כ"ג) איסור שנתבטל בקדירה והסירוהו משם ונפל לקדירה אחרת צריך לחזור ולבטלו בששים נגד כולו וכן לעולם אבל אם נפל לקדירה הראשונה ב' פעמים אין צריך רק ששים (פעם) אחת כנגדו (בארוך כלל כ"ד דין ב') ועיין לעיל סימן צ"ד:

Something Asur that was cooked with something Mutar, even if it is recognisable and complete and was thrown out - x60 [Mutar] is needed corresponding to the entire Isur - because we don't know how much "went out" of [the Isur]. Therefore someone that cooks in a Bat Yoma Asur pot or inserts an Asur spoon into Mutar food, x60 is required corresponding to the entire pot/part of the spoon that was inserted - because we don't know how much [Isur the pot/spoon] "swallowed" (irrespective if they are made of earthenware, wood or metal). Rama: and [the pot/spoon] must swallow through hot fire (circumstances in which the swallowing occurs throughout the entire Kli). But if the swallow via salting - doesn't permeate entire Kli, only Kdai Klipa (so only need to evaluate Kdai Klipa). Some are strict with a metal spoon to require x60 corresponding to the entire spoon (even if only part entered) because the heat on part heats the entire spoon. Rama: We act according to the 1st logic. And any Isur that becomes Batel with 60, if it is recognisable, it must be thrown out even if its taste is Batel by x60. Therefore if [Asur] fat falls into a meal and its taste is Batel by x60, cold water must be added and the nature of the fat is to congeal and to float above the water. The fat must be removed. Since it is able to be removed it is as if it is recognisable (and so it must be removed). Isur that was Batel in a pot and removed and then falls into another pot [the food in the pot] must be Batel by x60 the entire [Isur]. And so too indefinitely. But if it fell into the same pot twice - x60 is only needed once

5 ה

אם ידוע כמה הוא האיסור כגון כף חדשה או שאינה בת יומא שניער בה ובלעה כזית חלב ואחר כך ניער בה קדרה של בשר אין צריך אלא ס' לבטל הכזית שבלעה (ולא אמרינן גבי כלי חתיכה נעשית נבילה אפילו אם ניערו בו איסור) אבל כף ישנה ובת יומא משערין בכולה (דכל מה שבלע נעשה איסור ולא ידעינן כמה בלע) (שם) ויש מי שאומר שגם בזו אין צריך אלא ס' לבטל הכזית שבלע: הגה והסברא ראשונה עיקר כמו שנתבאר לעיל גבי טיפת חלב שנפלה על הקדרה ויש שאינן מחלקין בין כף ישן לחדש רק בין כלי חרס לשאר כלים (מרדכי פ' ג"ה) ואומרים דבכלי חרס דאי אפשר להפריד האיסור על ידי הגעלה אמרינן הכלי נעשה נבילה אבל לא בשאר כלים וטוב לחוש לחומרא וע"ל סימן צ"ב:

6 ו

כחצי זית של איסור שנתערב בהיתר צריך ששים חצאי זיתי היתר לבטלו:

...Half a כזית of something that's prohibited that was mixed with something permitted, needs 60 half זיתים of permitted food to mixed with it for it to be nullified.

7 ז

ביצה שיש בה אפרוח או טיפת דם שנתבשלה עם אחרות צריך ששים ואחת לבטל פליטתה:

...An egg that has a chicken in it or a drop of blood that was cooked with other eggs, needs 61x more to nullify the prohibited taste that it emits.

8 ח

כחל מתבטל בתשעה וחמשים: הגה כל האיסורים הנוהגין בזמן הזה כולם מתבטלים בששים מלבד חמץ בפסח ויין נסך כאשר נתבאר בהלכותיהם (טור) ובלבד שהאיסור אינו נותן טעם בקדירה אבל אם נותן טעם באותה קדירה והוא אסור מצד עצמו אפילו באלף לא בטיל כל זמן שמרגישין טעמו ולכן מלח ותבלין מדברים דעבידי לטעמא אם אסורים מחמת עצמן אינן בטילים בששים (בארוך כלל כ"ה עיין ס"ק כ"ז וע"ל סוף סימן ק"ה):

...An udder is nullified when mixed with 59 pieces of meat (The 60th piece of meat is the meat of the udder itself) Rema- Everything that's prohibited in our days is nullified in 60x more. Except for chametz on Pesach and wine that was libated for an idol as is explained in the proper place. That which everything is nullified in 60x more, is as long as it doesn't add taste to the dish. But if it adds taste to the dish, and it's prohibited because of it's self (As opposed to if it's only prohibited based on the principle of חתיכה עצמה נעשית נבלה, see siman 92 for details), then even if there's 1000x more, it will not be nullified as long as one can discern the taste. Therefore salt and spices from things that are made for giving taste, if they are prohibited because of themselves, they are not nullified when there's 60x more.

9 ט

קדירה שיש בה נ"ט זיתים היתר ונפלו בה ב' זיתים א' של דם וא' של חלב כל א' מצטרף עם הנ"ט של היתר לבטל חבירו וכן כ"ט זיתים של היתר שנפל בהם כזית חלב ובקדרה אחרת היו שלשים של היתר ונפל לתוכו כזית של דם ונתערבו בשוגג מותר. (וכ"ש בב' זיתים אחד של גבינה ואחד של בשר דכל אחד מבטל חבירו) (בארוך כלל ארבעה ועשרים):

If there is a pot that has 59 כזיתים of התיר and two additional כזיתים fell in, one of blood and one of prohibited fat, each one combines with the 59 כזיתים of התיר to nullify the other one. Similarly, if one כזית of prohibited fat falls into 29 כזיתים of התיר and in another pot of 30 כזיתים of התיר one כזית of blood falls in, and then the two pots (one containing 29 כזיתים of התיר plus one כזית of prohibited fat and the other containing 30 כזיתים of התיר and 1 כזית of blood) are mixed together by accident, it's permitted. Rema- And all the more so with 2 כזיתים, and one is of cheese and the other is meat and each one nullifies the other.